RS-rapport vecka 12, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 28 mars 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 12 (18 – 24 mars 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) avtar men säsongen är inte över. Mellan vecka 11 och 12 minskade antalet rapporterade RS-fall totalt från 258 fall till 216 fall. Antalet fall bland små barn var på oförändrad nivå mellan veckorna men avtagande sett till de senaste två månaderna. Bland personer 75 år och äldre var antalet fall också på oförändrad nivå mellan veckorna men avtagande sett till den senaste månaden.

RS-virus innebär störst risk för spädbarn, men kan ibland leda till allvarlig sjukdom också hos äldre och personer inom vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 12 rapporterades 216 fall av RS-virus, vilket är en minskning med 16 procent mellan vecka 11 och 12. Under vecka 12 har 41 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, jämfört med 61 fall vecka 11. Bland barn under sex månader har 29 fall rapporterats under vecka 12, jämfört med 45 fall för vecka 11. Under vecka 12 rapporterades 82 fall bland personer 75 år och äldre, jämfört med 86 fall under vecka 11.

Under vecka 12 analyserades sammanlagt 4 962 prover för RS-virus, vilket är på samma nivå som vecka 11. Andelen positiva prover var 4 procent vecka 12 och 5 procent vecka 11. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 12 analyserades vid dessa laboratorier 93 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 22 procent positiva, jämfört med 23 procent vecka 11.

Under perioden vecka 40–12 har totalt 8 729 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 41 procent (3 589 fall) har varit barn under 5 år och 24 procent (2 053 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 29 procent (2 538 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i Europa

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus fortsätter att minska i Europa totalt samt i de flesta rapporterande länderna sedan vecka 50. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall fortsatt att minska efter en topp i slutet av december. Även i Norge syns en avtagande trend de senaste veckorna efter en topp i slutet av januari.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021–2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 12 har 216 fall rapporterats vilket är en minskning med 16 procent jämfört med föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Cirka 5 000 prover har analyserats vecka 12, antalet är på samma nivå som föregående vecka 11.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andel positiva prover vecka 12 var 4 procent. Under vecka 11 var 5 procent positiva.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, 13 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 39 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker och är på samma nivå som säsong 2022-2023.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 951 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 104 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 0-2 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 21 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 3 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0–4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 12, högst i Norralnd med 20 fall per 100 000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 12 Antal fall vecka 12 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 12 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 12 per 100 000 invånare
Blekinge 1 1 99 62
Dalarna 4 1 279 97
Gotland 7 11 53 87
Gävleborg 4 1 238 83
Halland 3 1 319 94
Jämtland Härjedalen 1 1 100 76
Jönköping 2 1 451 123
Kalmar 7 3 155 63
Kronoberg 5 2 166 82
Norrbotten 6 2 136 54
Skåne 12 1 522 37
Stockholm 52 2 2 544 105
Sörmland 5 2 329 109
Uppsala 12 3 407 103
Värmland 17 6 436 154
Västerbotten 13 5 232 84
Västernorrland 15 6 301 123
Västmanland 11 4 225 81
Västra Götaland 27 2 1 087 62
Örebro 8 3 375 122
Östergötland 4 1 275 59
Totalt, alla län 216 2 8 729 84

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 12 Antal analyserade prover vecka 12 Andel positiva prover vecka 12 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 1 49 2 99 1 868
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 4 140 3 279 5 211
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 7 37 19 53 1 092
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 4 125 3 237 5 351
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 3 188 2 319 8 018
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 1 51 2 100 2 346
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 2 220 1 451 9 282
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 7 38 18 155 2 093
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 5 101 5 166 3 711
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 3
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 6 88 7 136 2 868
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 12 153 8 522 6 896
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 51 1 542 3 2 326 46 811
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 1 0 11 43
Stockholm Synlab 0 1 0 5 130
Stockholm Unilabs, Stockholm 1 167 1 202 6 344
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 5 161 3 329 6 530
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 12 252 5 408 7 693
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 17 251 7 436 10 650
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 13 152 9 232 4 873
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 15 183 8 301 7 527
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 11 133 8 225 5 538
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 12 193 6 531 9 713
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 4 101 4 210 3 780
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 2 127 2 193 5 139
Västra Götaland Unilabs, Skövde 9 142 6 153 4 100
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 8 194 4 375 6 664
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 4 172 2 275 7 100
Totalt, alla län 216 4 962 4 8 729 181 374

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall. Från vecka 7 2024 rapporterar barn- och ungdomskliniken på Kullbergska sjukhuset i Region Sörmland endast vid behov.