RS-rapport vecka 14, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 11 april 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 14 (1 – 7 april 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) har fortsatt avta och säsongen bedöms vara över. Mellan vecka 13 och 14 minskade antalet rapporterade RS-fall totalt från 154 fall till 96 fall. Antalet fall bland såväl små barn under fem år som personer 75 år och äldre har fortsatt avta senaste veckorna. Antalet fall väntas minska ytterligare under de kommande veckorna.

Fördjupad statistik

Vecka 14 rapporterades 96 fall av RS-virus, vilket representerar en minskning med 38 procent mellan vecka 13 och 14. Under vecka 14 har 9 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, jämfört med 21 fall vecka 13. Bland barn under sex månader har 9 fall rapporterats under vecka 14, jämfört med 11 fall för vecka 13. Under vecka 14 rapporterades 39 fall bland personer 75 år och äldre, jämfört med 57 fall under vecka 13.

Under vecka 14 analyserades sammanlagt 4 419 prover för RS-virus, vilket är på ungefär samma nivå som vecka 13. Andelen positiva prover var 2 procent vecka 14 och 3 procent vecka 13. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 14 analyserades vid dessa laboratorier 68 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 9 procent positiva, jämfört med 14 procent vecka 13.

Under perioden vecka 40–14 har totalt 8 983 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 41 procent (3 646 fall) har varit barn under 5 år och 23 procent (2 083 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 29 procent (2 634 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i Europa

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus fortsätter att minska i Europa totalt samt i de flesta rapporterande länderna sedan vecka 50. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall fortsatt att minska efter en topp i slutet av december. Även i Norge syns en avtagande trend de senaste veckorna efter en topp i slutet av januari.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021–2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 14 har 96 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Cirka 4 500 prover har analyserats vecka 14. Antalet analyserade prover har minskat över tid.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Minskande andel positiva prover vecka 14. Under vecka 14 var 2 procent positiva.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år och 65 år och äldre, 3 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 9 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 951 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 104 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 0-2 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 9 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 1 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0–4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 14, runt 3 fall per 100 000 invånare i alla landsdelar.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 14 Antal fall vecka 14 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 14 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 14 per 100 000 invånare
Blekinge 3 2 103 65
Dalarna 1 0 286 99
Gotland 2 3 63 103
Gävleborg 4 1 247 86
Halland 6 2 330 97
Jämtland Härjedalen 1 1 103 78
Jönköping 5 1 456 124
Kalmar 0 0 158 64
Kronoberg 1 0 172 85
Norrbotten 5 2 144 58
Skåne 5 0 535 38
Stockholm 17 1 2 594 107
Sörmland 1 0 335 111
Uppsala 7 2 426 108
Värmland 10 4 459 162
Västerbotten 5 2 246 90
Västernorrland 1 0 309 127
Västmanland 2 1 231 83
Västra Götaland 6 0 1 108 64
Örebro 6 2 389 127
Östergötland 8 2 289 62
Totalt alla län 96 1 8 983 86

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 14 Antal analyserade prover vecka 14 Andel positiva prover vecka 14 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 3 59 5 103 1 988
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 1 101 1 286 5 431
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 35 6 63 1 166
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 4 117 3 246 5 613
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 6 203 3 330 8 423
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 1 48 2 103 2 443
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 5 216 2 456 9 765
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 0 27 0 158 2 160
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 1 91 1 172 3 902
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 3
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 5 70 7 144 3 018
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 5 180 3 535 7 262
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 15 1 412 1 2 370 49 749
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 11 43
Stockholm Synlab 0 0 5 130
Stockholm Unilabs, Stockholm 2 164 1 208 6 649
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 1 154 1 335 6 828
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 7 206 3 427 8 130
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 10 282 4 459 11 180
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 5 98 5 246 5 104
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 1 179 1 309 7 870
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 2 112 2 231 5 762
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 531 9 713
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 1 71 1 219 3 934
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 1 114 1 195 5 366
Västra Götaland Unilabs, Skövde 4 118 3 163 4 353
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 6 183 3 389 7 052
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 8 179 4 289 7 449
Total 96 4 419 2 8 983 190 486

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall. Från vecka 7 2024 rapporterar barn- och ungdomskliniken på Kullbergska sjukhuset i Region Sörmland endast vid behov.