RS-rapport vecka 16, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 26 april 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 16 (15 – 21 april 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) fortsätter att avta och säsongen bedöms vara över sedan vecka 14. Antalet fall bland såväl små barn under fem år som personer 75 år och äldre har fortsatt att avta senaste veckorna. Antalet fall väntas minska ytterligare under de kommande veckorna.

Fördjupad statistik

Vecka 16 rapporterades 58 fall av RS-virus, vilket representerar en minskning med 40 procent mellan vecka 15 och 16. Under vecka 16 var 28 av de rapporterade fallen 75 år och äldre, jämfört med 52 fall under vecka 15.

Under vecka 16 analyserades sammanlagt 3 787 prover för RS-virus, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med vecka 15. Andelen positiva prover var 2 procent vecka 16, vilket är på samma nivå som veckan innan.

Under perioden vecka 40–16 har totalt 9 142 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 40 procent (3 664 fall) har varit barn under 5 år och 23 procent (2 092 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 30 procent (2 717 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i Europa

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus fortsätter att minska i Europa totalt samt i de flesta rapporterande länderna sedan vecka 50. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall fortsatt att minska efter en topp i slutet av december. Även i Norge syns en avtagande trend de senaste veckorna efter en topp i slutet av januari.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021–2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 16 har 58 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Ungefär 3 800 prover har analyserats vecka 16, antalet har minskat.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andelen positiva prover var 2 procent vecka 16, vilket är på liknande nivå som veckan innan.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland personer 75 år och äldre, 3 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 4 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 951 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 104 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 3-5 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 7 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 1 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0–4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 16, och är på samma nivå i Svealand, Götaland och Norrland.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 16 Antal fall vecka 16 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 16 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 16 per 100 000 invånare
Blekinge 0 0 105 66
Dalarna 1 0 289 100
Gotland 1 2 64 105
Gävleborg 2 1 255 89
Halland 4 1 344 101
Jämtland Härjedalen 0 0 105 80
Jönköping 5 1 463 126
Kalmar 1 0 159 64
Kronoberg 2 1 174 86
Norrbotten 2 1 150 60
Skåne 1 0 539 38
Stockholm 16 1 2 631 109
Sörmland 2 1 339 112
Uppsala 2 1 434 110
Värmland 8 3 479 169
Västerbotten 2 1 255 93
Västernorrland 5 2 315 129
Västmanland 0 0 233 84
Västra Götaland 3 0 1 119 64
Örebro 0 0 395 129
Östergötland 1 0 295 63
Total 58 1 9 142 87

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 16 Antal analyserade prover vecka 16 Andel positiva prover vecka 16 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 0 37 0 105 2 075
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 1 94 1 289 5 651
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 49 2 64 1 256
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 2 102 2 254 5 842
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 4 161 2 344 8 779
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 40 0 105 2 529
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 5 183 3 463 10 154
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 1 27 4 159 2 208
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 2 73 3 174 4 060
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 3
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 2 65 3 150 3 151
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 1 145 1 539 7 602
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 13 1 330 1 2 401 52 472
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 11 43
Stockholm Synlab 0 2 0 5 134
Stockholm Unilabs, Stockholm 3 138 2 214 6 909
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 2 121 2 339 7 057
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 2 209 1 435 8 591
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 8 243 3 479 11 655
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 2 105 2 255 5 333
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 5 160 3 315 8 174
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 0 106 0 233 5 969
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 0 0 531 9 713
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 2 65 3 224 4 064
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 1 108 1 197 5 561
Västra Götaland Unilabs, Skövde 0 87 0 167 4 561
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 0 0 395 7 236
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 1 137 1 295 7 764
Totalt alla län 58 3 787 2 9 142 198 546

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall. Från vecka 7 2024 rapporterar barn- och ungdomskliniken på Kullbergska sjukhuset i Region Sörmland endast vid behov.