RS-rapport vecka 18, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 8 maj 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 18 (29 april – 5 maj 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Säsongen för respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) bedöms vara över sedan vecka 14. Antalet fall fortsätter att minska och är på mycket låg nivå. En tredjedel av de rapporterade fallen vecka 18 är bland personer 75 år och äldre och endast ett fåtal fall rapporteras bland barn under fem år. Antalet fall väntas minska ytterligare under de kommande veckorna.

Fördjupad statistik

Vecka 18 rapporterades 35 fall av RS-virus, jämfört med 45 fall vecka 18. Under vecka 18 analyserades 3 331 prover för RS-virus och andelen positiva prover var 1 procent, vilket är på samma nivå som veckan innan.

Under perioden vecka 40–18 har totalt 9 238 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 40 procent (3 692 fall) har varit barn under 5 år och 23 procent (2 112 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 30 procent (2 749 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i Europa

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus fortsätter att minska i Europa totalt samt i de flesta rapporterande länderna sedan vecka 50.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021–2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 18 har 35 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 3 300 prover har analyserats vecka 18, antalet har minskat.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Under vecka 18 var andelen positiva prover 1 procent, vilket är på samma nivå som veckan innan.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antalet fall är lågt i alla åldersgrupper.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 3 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är mycket lågt sedan vecka 14.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 951 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 104 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 0-2 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 5-14 år, runt 5 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 1 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0–4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är mycket lågt i alla landsdelar sedan vecka 14.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 18 Antal fall vecka 18 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 18 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 18 per 100 000 invånare
Blekinge 0 0 105 66
Dalarna 3 1 295 102
Gotland 1 2 66 108
Gävleborg 3 1 258 90
Halland 2 1 347 102
Jämtland Härjedalen 0 0 105 80
Jönköping 1 0 466 127
Kalmar 0 0 159 64
Kronoberg 1 0 176 87
Norrbotten 7 3 162 65
Skåne 2 0 544 39
Stockholm 7 0 2 649 110
Sörmland 1 0 341 113
Uppsala 2 1 437 111
Värmland 1 0 486 172
Västerbotten 0 0 256 93
Västernorrland 1 0 318 130
Västmanland 0 0 234 84
Västra Götaland 0 0 1 134 65
Örebro 2 1 402 131
Östergötland 1 0 298 63
Totalt alla län 35 0 9 238 88

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 18 Antal analyserade prover vecka 18 Andel positiva prover vecka 18 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 0 11 0 105 2 118
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 3 65 5 295 5 800
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 24 4 66 1 312
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 3 85 4 257 6 055
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 2 174 1 347 9 127
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 34 0 105 2 597
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 1 165 1 466 10 511
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 0 22 0 159 2 265
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 1 59 2 176 4 213
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 1 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 7 66 11 161 3 277
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 2 109 2 544 7 868
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 7 1 127 1 2 418 54 816
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 0 11 43
Stockholm Synlab 0 3 0 5 140
Stockholm Unilabs, Stockholm 0 121 0 215 7 167
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 1 101 1 341 7 267
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 2 182 1 438 8 995
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 1 198 1 486 12 041
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 0 122 0 256 5 572
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 1 126 1 318 8 437
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 0 68 0 234 6 121
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 531 9 713
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 0 72 0 224 4 199
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 0 93 0 212 5 747
Västra Götaland Unilabs, Skövde 0 75 0 167 4 715
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 2 111 2 402 7 640
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 1 118 1 298 8 044
Totalt alla län 35 3 331 1 9 238 205 805

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall. Från vecka 7 2024 rapporterar barn- och ungdomskliniken på Kullbergska sjukhuset i Region Sörmland endast vid behov.