RS-rapport vecka 2, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 19 januari 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 2 (8–14 januari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) pågår men har avtagit. Antalet bekräftade fall minskade med 29 procent mellan vecka 1 och 2 efter tre veckor på oförändrad nivå. Det finns geografiska skillnader med ett avtagande antal fall i Svealand och Götaland och oförändrat antal fall i Norrland. Bland små barn minskade antalet fall med mer än hälften i alla landsdelar. Ökningen av fall som setts i åldersgruppen 75 år sedan epidemistart stannade av vecka 2. Erfarenhet från tidigare säsonger säger att återgången till förskola/skola och arbete efter ledigheterna kan leda till ett ökat antal fall, men det är för tidigt att se denna effekt.

RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, äldre och vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 2 rapporterades 574 fall av RS-virus, vilket är en minskning med 29 procent jämfört med vecka 1. Under vecka 2 har 85 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, vilket är 59 procent färre än veckan innan. Bland barn under sex månader har 60 fall rapporterats vecka 2, vilket är 58 procent färre än vecka 1. Fallen bland personer 75 år och äldre ökade inte vecka 2, och 235 fall rapporterades vecka 2, jämfört med 260 fall vecka 1.

Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 2 var högst i Norrland med cirka 8 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med cirka 7 fall och Götaland med cirka 4 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 2 analyserades sammanlagt 7 355 prover för RS-virus, vilket är en minskning med 14 procent från vecka 1. Andelen positiva prover var cirka 8 procent vecka 2 och cirka 9 procent vecka 1.

Under perioden vecka 40–2 har totalt 4 514 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 27 procent (1 231 fall) har varit barn under 1 år och 19 procent (857 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom och hittills under säsongen har 25 procent (1 131 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i världen

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus har minskat sedan vecka 50, men med variationer mellan de rapporterande länderna. Fortsatt är den största RS-virus aktiviteten bland band 0-4 år. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall och sjukhusvistelser minskat för tredje veckan i rad. I Norge har förekomsten av RS-virus ökat de senaste veckorna, men är fortfarande på en låg nivå jämfört med tidigare år. Sjukhusinläggningarna i Norge har minskat den senaste veckan.

I Storbritannien minskade antalet fall, andel positiva prover och sjukhusinläggningar på grund av RS-virus under vecka 1.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 p.g.a. en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 2 har 574 fall rapporterats vilket är en minskning med 29 procent från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Knappt 7 400 prover har analyserats vecka 2, antalet har minskat.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Under vecka 2 var 8 procent positiva. Andelen positiva har minskat sedan vecka 1.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år och bland person 57 år och äldre, drygt 20 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 80 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 52.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 231 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 62 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall bland barn 0 till 11 månader finns i åldersgruppen 0 till 2 månader med cirka 40 fall vecka 2.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro. Data saknas vecka 1 från Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 35 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 8 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 2, och är högst i Svealand och Norrland med runt 25 fall per 100 000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 2 Antal fall vecka 2 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 2 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 2 per 100 000 invånare
Blekinge 6 4 33 21
Dalarna 29 10 155 54
Gotland 1 2 14 23
Gävleborg 17 6 111 39
Halland 22 6 145 43
Jämtland Härjedalen 8 6 73 55
Jönköping 33 9 298 81
Kalmar 6 2 48 19
Kronoberg 9 4 62 30
Norrbotten 10 4 36 14
Skåne 34 2 280 20
Stockholm 179 7 1 558 65
Sörmland 18 6 149 49
Uppsala 13 3 217 55
Värmland 31 11 146 52
Västerbotten 19 7 89 32
Västernorrland 38 16 161 66
Västmanland 13 5 94 34
Västra Götaland 78 4 585 34
Örebro 0 0 156 51
Östergötland 10 2 104 22
Totalt, alla län 574 5 4 514 43

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 2 Antal analyserade prover vecka 2 Andel positiva prover vecka 2 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 6 94 6 33 1 218
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 29 227 13 155 3 448
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 41 2 14 715
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 17 237 7 111 3 660
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 22 370 6 145 5 424
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 8 96 8 73 1 664
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 33 387 9 298 6 276
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 6 77 8 48 1 540
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 9 152 6 62 2 577
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 1 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 10 133 8 35 1 916
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 34 334 10 280 4 563
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 163 2 070 8 1 429 30 249
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 . 8 34
Stockholm Synlab 1 12 8 2 61
Stockholm Unilabs, Stockholm 15 115 13 119 1 475
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 18 265 7 149 4 198
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 13 268 5 217 5 060
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 31 439 7 146 7 384
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 19 183 10 89 3 428
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 38 331 11 161 5 509
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 13 228 6 94 3 944
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 33 447 7 334 6 367
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 22 164 13 103 2 567
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 13 222 6 95 3 417
Västra Götaland Unilabs, Skövde 10 135 7 53 2 150
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 156 4 099
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 10 328 3 104 4 631
Totalt, alla län 574 7 355 8 4 514 117 576

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.