RS-rapport vecka 3, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 25 januari 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 3 (15–21 januari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) pågår men aktiviteten har avtagit på nationell nivå för andra veckan i rad. Bland barn under fem år som helhet rapporterades något fler fall under vecka 3, men bland spädbarnen rapporterades en minskning. Fallen är fortsatt på en lägre nivå än förra årets säsong. Bland personer 75 år och äldre har antalet rapporterade fall minskat.

RS-virus innebär störst risk för spädbarn, men kan ibland leda till allvarlig sjukdom också hos äldre och personer inom vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 3 rapporterades 516 fall av RS-virus, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med vecka 2. Bland barn under fem år rapporterades något fler fall mellan vecka 3 (168 fall) än vecka 2 (138 fall). Fallen ökade främst bland ettåringar och bland treåringar. Fallen bland barn under 1 år minskade med 15 procent vecka 3 till 82 fall. Inom denna grupp minskade fallen bland barn under 6 månader med 11 procent. Fallen bland personer 75 år och äldre minskade vecka 3, och 177 fall rapporterades vecka 3 jämfört med 247 fall vecka 2.

Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 3 var högst i Svealand med cirka 6 fall per 100 000 invånare, följt av Norrland med cirka 5 fall och Götaland med cirka 4 fall per 100 000 invånare. Antalet fall var på ungefär samma nivå i Götaland och Svealand såväl totalt som bland barn under 5 år, medan fallen minskade totalt sett i Norrland och ökade bland barn under 5 år i Norrland.

Under vecka 3 analyserades sammanlagt 6 933 prover för RS-virus, vilket är en minskning med 9 procent från vecka 2. Andelen positiva prover var cirka 7 procent vecka 3, jämfört med 8 procent veckan innan.

Under perioden vecka 40–3 har totalt 5 069 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 26 procent (1 323 fall) har varit barn under 1 år och 18 procent (911 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 26 procent (1 322 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i världen

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus har minskat sedan vecka 50, men med variationer mellan de rapporterande länderna. Fortsatt är den största RS-virus aktiviteten bland barn 0-4 år. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall och sjukhusvistelser minskat ytterligare jämfört med föregående vecka. I Norge har förekomsten av RS-virus ökat de senaste veckorna, men är fortfarande på en låg nivå jämfört med tidigare år.

I Storbritannien minskade antalet fall, andel positiva prover och sjukhusinläggningar på grund av RS-virus under vecka 2.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 3 har 516 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 6 900 prover har analyserats vecka 3, antalet har minskat sedan vecka 51.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andel positiva prover vecka 3 var 7 procent, vilket var på liknande nivå som vecka 2.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, 29 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 78 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar har ökat sedan föregående vecka.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 323 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 87 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högsta antal fall finns bland barn 0-2 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 38 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 6 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökar vecka 3, högst i Svealand med drygt 40 fall per 100 000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 3 Antal fall vecka 3 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 3 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 3 per 100 000 invånare
Blekinge 7 4 40 25
Dalarna 18 6 173 60
Gotland 4 7 18 30
Gävleborg 13 5 124 43
Halland 25 7 170 50
Jämtland/ Härjedalen 7 5 80 61
Jönköping 20 5 319 87
Kalmar 9 4 57 23
Kronoberg 10 5 72 35
Norrbotten 7 3 42 17
Skåne 31 2 318 23
Stockholm 141 6 1 705 71
Sörmland 20 7 170 56
Uppsala 24 6 241 61
Värmland 26 9 172 61
Västerbotten 16 6 105 38
Västernorrland 14 6 175 72
Västmanland 10 4 104 37
Västra Götaland 73 4 659 38
Örebro 32 10 212 69
Östergötland 9 2 113 24
Total 516 5 5 069 48

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 3 Antal analyserade prover vecka 3 Andel positiva prover vecka 3 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 7 81 9 40 1 299
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 18 174 10 173 3 626
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 4 42 10 18 757
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 13 208 6 124 3 868
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 25 310 8 170 5 734
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 7 69 10 80 1 733
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 20 377 5 319 6 662
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 9 47 19 57 1 587
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 10 136 7 72 2 713
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 0 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 7 100 7 42 2 016
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 31 361 9 318 4 944
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 127 1 893 7 1 562 32 142
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 0 8 34
Stockholm Synlab 0 6 0 2 67
Stockholm Unilabs, Stockholm 14 108 13 133 1 583
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 20 260 8 170 4 458
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 24 277 9 241 5 344
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 26 360 7 172 7 744
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 16 164 10 105 3 592
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 14 268 5 175 5 777
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 10 179 6 104 4 123
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 31 444 7 366 6 827
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 16 159 10 119 2 726
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 14 218 6 109 3 635
Västra Götaland Unilabs, Skövde 12 144 8 65 2 294
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 32 254 13 212 4 599
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 9 294 3 113 4 925
Totalt, alla län 516 6 933 8 5 069 124 811

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.