RS-rapport vecka 4, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 2 februari 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 4 (22–28 januari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) pågår och aktiviteten var oförändrad på nationell nivå mellan vecka 3 och 4. Fallen bland barn under fem år ökar för andra veckan i rad och är nu på samma nivå som vid samma tidpunkt förra säsongen. Främst är det fall bland barn under ett år som ökar.

RS-virus innebär störst risk för spädbarn, men kan ibland leda till allvarlig sjukdom också hos äldre och personer inom vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 4 rapporterades 523 fall av RS-virus, jämfört med 500 vecka 3. Under vecka 4 har 128 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, jämfört med 75 fall vecka 3. Bland barn under sex månader har 92 fall rapporterats vecka 4, jämfört med 55 fall vecka 3. Fallen bland personer 75 år och äldre minskade vecka 4 och 157 fall rapporterades, jämfört med 172 fall vecka 3.

Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 4 var högst i Svealand med cirka 6 fall per 100 000 invånare, följt av Norrland och Götaland med cirka 4 fall per 100 000 invånare. Antalet fall i är stort oförändrat i alla landsdelar, men ökning ses bland barn under 5 år i Svealand och Götaland vecka 4.

Under vecka 4 analyserades sammanlagt 6 601 prover för RS-virus, vilket är på samma nivå som vecka 3. Andelen positiva prover var 8 procent vecka 4 och på en oförändrad nivå jämfört med vecka 3. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 4 analyserades vid dessa laboratorier 142 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 38 procent positiva, vilket är en minskning från vecka 3 då andelen positiva var 40 procent.

Under perioden vecka 40–4 har totalt 5 570 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 26 procent (1 441 fall) har varit barn under 1 år och 18 procent (1 004 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 26 procent (1 472 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i Europa

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus har minskat sedan vecka 50, men med variationer mellan de rapporterande länderna. Fortsatt är den största RS-virus aktiviteten bland barn 0-4 år. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall och sjukhusvistelser minskat ytterligare jämfört med föregående vecka. I Norge har förekomsten av RS-virus, andelen positiva prover och antalet sjukhusinläggningar ökat de senaste veckorna. I Storbritannien minskade antalet fall, andel positiva prover och sjukhusinläggningar på grund av RS-virus under vecka 3.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 p.g.a. en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 4 har 523 fall rapporterats vilket är en ökning med 23 fall från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 6 600 prover har analyserats vecka 4, vilket är på samma nivå som veckan innan.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andelen positiva prover vecka 4 var 8 procent, vilket är på samma nivå som veckan innan.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, 38 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 122 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar ökar sedan vecka 2.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 441 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 82 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högsta antal fall finns bland barn 0-2 och 3-5 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 38 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med ca 6 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är högst i Svealand med drygt 50 fall per 100 000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 4 Antal fall vecka 4 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 4 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 4 per 100 000 invånare
Blekinge 4 3 44 28
Dalarna 14 5 187 65
Gotland 5 8 23 38
Gävleborg 15 5 139 48
Halland 23 7 193 57
Jämtland Härjedalen 5 4 85 64
Jönköping 20 5 340 93
Kalmar 14 6 71 29
Kronoberg 13 6 85 42
Norrbotten 10 4 52 21
Skåne 35 2 327 23
Stockholm 135 6 1 842 76
Sörmland 28 9 199 66
Uppsala 18 5 259 66
Värmland 37 13 209 74
Västerbotten 13 5 118 43
Västernorrland 10 4 185 76
Västmanland 15 5 119 43
Västra Götaland 65 4 724 41
Örebro 30 10 242 79
Östergötland 14 3 127 27
Totalt, alla län 523 5 5 570 53

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 4 Antal analyserade prover vecka 4 Andel positiva prover vecka 4 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 4 66 6 44 1 365
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 14 170 8 187 3 801
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 5 42 12 23 799
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 15 196 8 139 4 064
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 23 261 9 193 5 995
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 5 85 6 85 1 818
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 20 297 7 340 6 970
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 14 63 22 71 1 650
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 13 111 12 85 2 824
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 . 0 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 10 93 11 52 2 109
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 35 329 11 327 4 910
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 122 1 925 6 1 684 34 067
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 1 1 100 9 35
Stockholm Synlab 1 5 20 3 72
Stockholm Unilabs, Stockholm 11 116 9 146 1 699
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 28 232 12 199 4 690
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 18 285 6 259 5 632
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 37 402 9 209 8 146
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 13 164 8 118 3 756
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 10 261 4 185 6 038
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 15 167 9 119 4 290
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 15 312 5 381 7 142
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 22 158 14 141 2 884
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 13 208 6 122 3 843
Västra Götaland Unilabs, Skövde 15 129 12 80 2 423
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 30 245 12 242 4 844
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 14 278 5 127 5 203
Totalt, alla län 523 6 601 8 5 570 131 071

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.