RS-rapport vecka 48, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 7 december 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 48 (27 november – 3 december).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) har ökat och den nationella epidemin är igång sedan vecka 48. Antalet fall är fortfarande på en låg nivå. Under vecka 48 rapporterades 259 fall av RS-virus, jämfört med 161 fall vecka 47. Av fallen vecka 48 var 63 procent (163 fall) bland barn under 5 år, varav 94 barn var under 1 år. Bland spädbarnen var cirka en tredjedel under 3 månader (33 fall). Andelen positiva i åldersgruppen har ökat de senaste sex veckorna men antalet fall per vecka är ännu lågt.

RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, äldre och vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

Vecka 48 analyserades 8 495 prover för RS-virus, varav 3 procent var positiva. Provtagningen har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra veckorna och är på liknande nivå som vid motsvarande tidpunkt 2022. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare hittills under säsongen har varit något högre i Svealand följt av Norrland och Götaland och antalet fall ökar också främst i Svealand.

Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för nästan en tredjedel av alla analyserade prover hittills under säsongen. Under vecka 48 analyserades vid dessa laboratorier 162 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 35 procent positiva, jämfört med 25 procent vecka 47. Föregående säsong startade epidemin redan vecka 44 och vid samma tidpunkt förra året var andelen högre (49 procent).

Från vecka 40 till vecka 48 totalt 775 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 60 procent (465 fall) har varit barn under 5 år och 34 procent (260 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 23 procent (180 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre, varav 108 har varit över 75 år.

Läget i Europa

Inom EU rapporteras om en fortsatt ökade trend av RS-virus vecka 47. Sjukhusinläggningar på grund av RS-virus har ökat bland barn under 5 år. Observera att endast en del länder i Europa rapporterar data över RS-virus.

I Danmark har antalet fall av RS-virus ökat de senaste veckorna med en markant ökning de senaste fyra veckorna, främst bland barn under 2 år. Även antalet fall inlagda på sjukhus har ökat markant. Norge rapporterar få fall av RS-virus t.o.m. vecka 47.

I Storbritannien har en RS-epidemi varit igång sedan flera veckor och antalet positiva fall är fortsatt högt, med högst positivitet bland barn under 5 år på 37 procent.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 48 har 259 fall rapporterats vilket är en ökning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Knappt 8 500 prover har analyserats vecka 48, jämfört med 8 700 vecka 47.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Under vecka 48 var 3 procent positiva, jämfört med 2 procent vecka 47.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, 28 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 89 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0-4 år för säsong 2021-2022 och 2022-2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är låg, var som högst cirka 120 per 100 000 vecka 51 2022.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per kön och månadsålder från 0-1 månader till 22-23 månader. Av totalt 350 rapporterade fall bland barn under två år saknar 17 information om månadsålder och finns inte med i diagrammet (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024.

Flest fall har rapporterats bland barn under 4 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna, vilket är laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 35 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 4 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökar vecka 48, högst i Svealand med nästan 40 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RS-virus vecka 48 per region samt totalt antal och totalt antal per 100 000 invånare sedan vecka 40.
Region Antal fall vecka 48 Antal fall vecka 48 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 48 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 48 per 100 000 invånare
Blekinge 1 1 5 3
Dalarna 9 3 27 9
Gotland 1 2 3 5
Gävleborg 2 1 12 4
Halland 3 1 14 4
Jämtland Härjedalen 2 2 12 9
Jönköping 23 6 68 19
Kalmar 1 0 4 2
Kronoberg 5 2 12 6
Norrbotten 0 0 2 1
Skåne 12 1 43 3
Stockholm 98 4 284 12
Sörmland 11 4 21 7
Uppsala 13 3 42 11
Värmland 8 3 29 10
Västerbotten 6 2 13 5
Västernorrland 13 5 37 15
Västmanland 5 2 16 6
Västra Götaland 37 2 105 6
Örebro 6 2 16 5
Östergötland 3 1 10 2
Total 259 2 775 7

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 48 Antal analyserade prover vecka 48 Andel positiva prover vecka 48 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 1 84 1 5 701
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 9 227 4 27 1 901
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 44 2 3 350
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 2 213 1 12 1 994
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 3 351 1 14 2 696
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 2 91 2 12 1 020
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 23 489 5 68 3 467
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 1 139 1 4 905
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 5 218 2 12 1 552
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 . 0 1
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 0 137 0 2 1 201
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 12 346 3 43 2 109
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 92 2 239 4 269 15 726
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 1 0 0 10
Stockholm Synlab 0 1 0 0 32
Stockholm Unilabs, Stockholm 6 116 5 15 764
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 . 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 11 327 3 21 2 113
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 13 348 4 42 2 588
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 8 504 2 29 4 415
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 6 250 2 13 2 133
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 13 374 3 37 3 325
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 5 288 2 16 2 215
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 21 427 5 73 3 322
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 9 203 4 15 1 330
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 4 243 2 9 1 914
Västra Götaland Unilabs, Skövde 3 104 3 8 1 163
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 6 307 2 16 2 397
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 3 424 10 2 221
Total, alla laboratorier 259 8 495 3 775 63 665

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.