RS-rapport vecka 49, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 14 december 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 49 (4 december – 10 december).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Den nationella epidemin av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) är igång sedan vecka 48 och antalet fall fortsatte att öka vecka 49. Antalet rapporterade fall förväntas öka de närmaste veckorna från en låg nivå. Främst är det fall bland barn under fem år som har rapporterats och data från ett urval av laboratorier i Götaland och Svealand visar på en hög andel positiva i åldersgruppen. Fallen ökar i alla landsdelar och högst antal rapporterade fall per invånare rapporteras i Svealand.

RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, äldre och vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Fördjupad statistik

Vecka 49 rapporterades 356 fall av RS-virus, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med vecka 48. Under vecka 49 har 202 fall av RS-virus rapporterats hos barn under fem år, vilket är 15 procent fler än veckan innan. Bland barn under 6 månader har 85 fall rapporterats vecka 49, vilket är 10 procent fler än vecka 48. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 49 var högst i Svealand med 5 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland och Norrland med 3 fall per 100 000 invånare

Under vecka 49 analyserades sammanlagt 8 745 prover för RS-virus, vilket är på samma nivå som vecka 45-48. Andelen positiva prover var 4 procent vecka 49 och 3 procent vecka 48. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen och laboratorierna ligger i Götaland och Svealand. Under vecka 49 analyserades vid dessa laboratorier 182 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 40 procent positiva, vilket är en ökning från vecka 48 då andelen positiva var 35 procent.

Under perioden vecka 40–49 har totalt 1 149 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 59 procent (680 fall) har varit barn under 5 år och 33 procent (381 fall) har varit barn under 1 år. Av dessa var flest barn under 6 månader (figur 2d). Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig sjukdom på grund av RS-virus och hittills under säsongen har 15 procent (167 fall) av RS-fallen har varit bland personer över 75 år.

Läget i världen

Inom EU rapporteras om en fortsatt ökade trend av RS-virus vecka 48, både i antal rapporterade fall och andel positiva prover. Sjukhusinläggningar på grund av RS-virus har ökat bland barn under 5 år. Observera att endast en del länder i Europa rapporterar data över RS-virus.

I Danmark har antalet fall av RS-virus ökat betydligt de senaste fem veckorna, främst bland barn under 2 år. Även antalet fall inlagda på sjukhus har fortsatt att öka. Norge rapporterar en ökning av RS-fall under vecka 48.

I Storbritannien är antalet rapporterade fall och andelen positiva prover fortsatt högt. Antalet sjukhusinläggningar fortsätter att öka, främst bland barn under fem år och bland personer över 65 år.

I USA har antal rapporterade fall av RS-virus och sjukhusinläggningar på grund av RS-virus ökat sedan början av hösten, främst bland barn under 5 år.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 49 har 356 fall rapporterats vilket är en ökning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 8 700 prover har analyserats vecka 49, antalet är på liknande nivå sedan vecka 45.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Under vecka 49 var 4 procent positiva, jämfört med 3 procent vecka 48.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, 35 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 100 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0-4 år för säsong 2021-2022 och 2022-2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är 35 fall per 100 000.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 381 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 13 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024.

Högst antal fall bland barn 0 till 11 månader finns i åldersgruppen 0 till 2 månader med cirka 60 fall vecka 49.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna, vilket är laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 40 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 5 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökar vecka 49, högst i Svealand med runt 46 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RS-virus för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.
Region Antal fall vecka 49 Antal fall vecka 49 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 49 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 49 per 100 000 invånare
Blekinge 1 1 6 4
Dalarna 9 3 36 12
Gotland 0 0 3 5
Gävleborg 4 1 16 6
Halland 9 3 23 7
Jämtland Härjedalen 8 6 20 15
Jönköping 25 7 93 25
Kalmar 1 0 5 2
Kronoberg 3 1 15 7
Norrbotten 2 1 4 2
Skåne 12 1 60 4
Stockholm 137 6 429 18
Sörmland 10 3 31 10
Uppsala 18 5 63 16
Värmland 7 2 36 13
Västerbotten 7 3 21 8
Västernorrland 10 4 47 19
Västmanland 9 3 25 9
Västra Götaland 68 4 174 10
Örebro 10 3 26 8
Östergötland 6 1 16 3
Total 356 3 1 149 11

Tabellen (tabell 2) visar antal fall, antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 49 Antal analyserade prover vecka 49 Andel positiva prover vecka 49 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 1 74 1 6 775
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 9 200 5 36 2 104
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 0 59 0 3 409
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 4 207 2 16 2 201
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 9 444 2 23 3 140
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 8 100 8 20 1 120
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 25 461 5 93 3 932
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 1 139 1 5 1 044
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 3 201 1 15 1 753
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 . 0 1
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 2 109 2 4 1 310
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 12 388 3 60 2 509
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 125 2 361 5 402 18 087
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 1 2 50 1 12
Stockholm Synlab 0 4 0 0 36
Stockholm Unilabs, Stockholm 11 95 12 26 859
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 . 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 10 340 3 31 2 453
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 18 387 5 63 3 000
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 7 569 1 36 4 984
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 7 204 3 21 2 337
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 10 349 3 47 3 674
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 9 284 3 25 2 499
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 54 515 10 128 3 921
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 8 211 4 23 1 541
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 5 247 2 14 2 167
Västra Götaland Unilabs, Skövde 1 98 1 9 1 361
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 10 316 3 26 2713
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 6 381 2 16 2 602
Total, alla län 356 8 745 4 1 149 72 544

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.