RS-rapport vecka 5, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 8 februari 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 5 (29 januari – 4 februari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) har sedan mitten av januari ökat något, efter den tidigare nedgången som sågs under årets första veckor. Ökningen i rapporterade fall har huvudsakligen setts bland barn under fem år. Mellan vecka 4 och 5 var antalet fall oförändrat på nationell nivå, medan andelen positiva prover ökade något.

RS-virus innebär störst risk för spädbarn, men kan ibland leda till allvarlig sjukdom också hos äldre och personer inom vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 5 rapporterades 573 fall av RS-virus, jämfört med 545 vecka 4. Under vecka 5 har 137 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, jämfört med 136 fall vecka 4. Bland barn under sex månader har 91 fall rapporterats vecka 5, jämfört med 99 fall vecka 4. Antalet fall bland personer 75 år och äldre har varit oförändrat under tre veckor och vecka 5 rapporterades 171 fall i åldersgruppen, jämfört med 162 fall vecka 4.

Antalet rapporterade fall sett till folkmängden vecka 5 var högst i Svealand och Norrland med cirka 7 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland med cirka 4 fall per 100 000 invånare. Antalet fall ökade i Norrland och var oförändrat övriga landsdelar.

Under vecka 5 analyserades sammanlagt 6 466 prover för RS-virus, vilket är något lägre än vecka 4 då 6 901 prover analyserades. Andelen positiva prover var 9 procent vecka 5, jämfört med 8 procent vecka 4. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 5 analyserades vid dessa laboratorier 161 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 39 procent positiva, vilket är på en liknande nivå som vecka 2–4 då andelen varierat mellan 39 och 41 procent.

Under perioden vecka 40–5 har totalt 6 165 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 26 procent (1 586 fall) har varit barn under 1 år och 18 procent (1 102 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 27 procent (1 648 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i Europa

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus har minskat sedan vecka 50, men med variationer mellan de rapporterande länderna. Fortsatt är den största RS-virus aktiviteten bland barn 0-4 år. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall och sjukhusvistelser minskat ytterligare jämfört med föregående vecka efter en topp i slutet av december.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Antalet fall har varit högst under vecka 50-1 2023. Nivån var ungefär hälften så hög som toppen December 2022.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 6500 prover har analyserats vecka 3-5.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Ökande andel positiva prover vecka 5 på cirka 9 procent.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, cirka 40 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 130 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar ökade vecka 3 och 4, oförändrad vecka 5.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1586 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 91 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 0-2 och 3-5 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna: Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 40 procent under vecka 2-5.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 7 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökade vecka 5 i Norrland, oförändrad i Svealand och Götaland.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 5 Antal fall vecka 5 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 5 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 5 per 100 000 invånare
Blekinge 8 5 52 33
Dalarna 22 8 210 73
Gotland 3 5 26 43
Gävleborg 22 8 161 56
Halland 26 8 219 64
Jämtland Härjedalen 2 2 87 66
Jönköping 27 7 369 101
Kalmar 22 9 93 38
Kronoberg 12 6 97 48
Norrbotten 14 6 66 26
Skåne 33 2 373 27
Stockholm 122 5 1 965 81
Sörmland 33 11 233 77
Uppsala 26 7 285 72
Värmland 43 15 252 89
Västerbotten 26 9 144 52
Västernorrland 14 6 199 81
Västmanland 18 6 137 49
Västra Götaland 48 3 776 44
Örebro 35 11 277 90
Östergötland 17 4 144 31
Totalt, alla län 573 5 6 165 59

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 5 Antal analyserade prover vecka 5 Andel positiva prover vecka 5 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 8 67 12 52 1 432
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 22 184 12 210 3 988
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 3 40 8 26 839
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 22 195 11 161 4 259
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 26 277 9 219 6 272
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 2 73 3 87 1 891
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 27 338 8 369 7 316
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 22 57 39 93 1 707
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 12 135 9 97 2 959
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 14 112 13 66 2 221
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 33 260 13 373 5 192
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 111 1 785 6 1 795 35 852
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 1 1 100 10 36
Stockholm Synlab 0 8 0 3 80
Stockholm Unilabs, Stockholm 10 220 5 157 4 987
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 33 234 14 233 5 185
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 26 240 11 285 5 878
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 43 342 13 252 8 488
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 26 157 17 144 3 913
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 14 225 6 199 6 263
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 18 170 11 137 4 460
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 22 338 7 407 7 562
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 9 120 8 150 3 004
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 10 180 6 132 4 023
Västra Götaland Unilabs, Skövde 7 157 4 87 3 076
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 35 281 12 277 5 125
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 17 270 6 144 5 473
Total, alla län 573 6 466 9 6 165 141 483

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.