RS-rapport vecka 50, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 21 december 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 50 (11 december – 17 december).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Den nationella epidemin av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) är igång sedan vecka 48 och antalet fall fortsatte att öka vecka 50. Antalet rapporterade fall förväntas öka de närmaste veckorna. Såsom tidigare säsonger är en stor del av fallen bland barn under ett år. Högst antal rapporterade fall per invånare rapporteras fortsatt i Svealand där antalet fall också ökar. Den ökande smittspridningen nationellt har lett till en ökning av antalet patienter som vårdats inom intensivvården med RS-virusinfektion under vecka 49 och 50. Läs mer i veckans specialavsnitt.

RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, äldre och vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 50 rapporterades 482 fall av RS-virus, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med vecka 49. Under vecka 50 har 145 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, vilket är 29 procent fler än veckan innan. Bland barn under sex månader har 102 fall rapporterats vecka 50, vilket är 16 procent fler än vecka 49. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 50 var högst i Svealand med 7 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland och Norrland med 3 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 50 analyserades sammanlagt 9 165 prover för RS-virus, vilket är på samma nivå som vecka 45–49. Andelen positiva prover var 5 procent vecka 50 och 4 procent vecka 49. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen och laboratorierna ligger i Götaland och Svealand. Under vecka 50 analyserades vid dessa laboratorier 92 prover från barn under 1 år. Av dessa prover var 36 procent positiva, jämfört med 45 procent vecka 49.

Under perioden vecka 40–50 har totalt 1 646 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 32 procent (530 fall) har varit barn under 1 år och 24 procent (387 fall) har varit barn under sex månader. Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig sjukdom på grund av RS-virus och hittills under säsongen har 16 procent (257 fall) av RS-fallen har varit bland personer över 75 år.

Läget i världen

Inom EU rapporteras att aktiviteten av RS-virus ökade fortsatt under vecka 49 men inte i samma takt och en minskning i aktivitet bland åldersgruppen 0-4 år. Sjukhusinläggningar på grund av RS-virus har minskat under vecka 49 bland barn under 5 år. Observera att endast en del länder i Europa rapporterar data över RS-virus.

I Danmark har antalet fall av RS-virus ökat betydligt de senaste veckorna. Antalet fall inlagda på sjukhus är på samma höga nivå som föregående vecka. Norge rapporterar en liten ökning av RS-fall under vecka 49.

I Storbritannien är aktiviteten av RS-virus fortsatt hög, men har minskat de senaste två veckorna och även bland barn under 5 år. Antalet sjukhusinläggningar har minskat under vecka 50 men fortsatt på en hög nivå och främst bland barn under fem år.

I USA har antal rapporterade fall av RS-virus och sjukhusinläggningar på grund av RS-virus minskat under vecka 49.

Specialavsnitt: Antal patienter med infektion orsakad av RS-virus på intensivvården

Under säsongen 2023–2024 hittills (vecka 40–50) har 42 patienter registrerats inom intensivvården med infektion orsakad av RS-virus. För 33 av patienterna (80 procent) var infektionen med RS-virus den primära orsaken till intensivvården (Tabell S1). Antalet patienter inom intensivvården med RS-virusinfektion har ökat sedan epidemistart. Jämfört med föregående säsong har RS-epidemin startat ungefär en månad senare i år, vilket betyder att antalet inom intensivvården är på lägre nivå än vid samma tidpunkt 2022.

Hälften av alla intensivvårdade med RS-virus har varit bland barn under 1 år (50 procent, 21 intensivvårdade). Av samtliga intensivvårdade patienter hittills under säsongen har 45 procent (19 patienter) varit barn under sex månader. Hittills har en patient varit över 75 år.

Data är preliminära. Eftersläpning i rapportering gör att antalet patienter inom intensivvården troligtvis är underskattat. Läs mer i avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur S1. Antal patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per vecka då intensivvården avslutades, från vecka 40, 2023 till vecka 50, 2023.

Hittills under vecka 40 till 50 har 42 patienter registrerats inom intensivvården med infektion orsakad av RS-virus.

Tabell S1. Antal patienter med intensivvård för RS-virusinfektion totalt och som primär diagnos, samt totalt antal laboratorieverifierade fall av RS-virus säsongerna 2018-2019 till 2022–2023 från vecka 40 till 39 varje säsong, samt 2023-2024 vecka 40 till 50.
Typ av fall av RS-virus 2018–2019 2019–2020 2020-2021 2021–2022 2022-2023 2023-2024 (Vecka 40-50)
Antal personer totalt med RS-virusinfektion på IVA 179 66 35 219 272 42
Antal personer med RS-virusinfektion som primär diagnos på IVA 132 55 33 174 189 33
Rapporterade fall med RS-virus 7 312 1 994 194 16 696 15 439 482

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021–2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 50 har 482 fall rapporterats vilket är en ökning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 9 000 prover har analyserats vecka 50, antalet är på liknande nivå sedan vecka 45.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Under vecka 50 var 5 procent positiva, jämfört med 4 procent vecka 49.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, 47 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 140 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är 45 fall per 100 000.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0–2 månader till 9–11 månader. Av totalt 381 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 13 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall bland barn 0 till 11 månader finns i åldersgruppen 0 till 2 månader med drygt 60 fall vecka 50.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40–64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 40 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 7 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0–4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökar vecka 50 i Svealand med runt 70 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RS-virus för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023–2024, per region.
Region Antal fall vecka 50 Antal fall vecka 50 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 50 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 50 per 100 000 invånare
Blekinge 3 2 9 6
Dalarna 9 3 46 16
Gotland 3 5 6 10
Gävleborg 13 5 29 10
Halland 15 4 38 11
Jämtland Härjedalen 1 1 21 16
Jönköping 24 7 118 32
Kalmar 4 2 9 4
Kronoberg 3 1 18 9
Norrbotten 0 0 4 2
Skåne 22 2 87 6
Stockholm 200 8 633 26
Sörmland 13 4 44 15
Uppsala 31 8 95 24
Värmland 12 4 48 17
Västerbotten 6 2 27 10
Västernorrland 11 5 58 24
Västmanland 11 4 36 13
Västra Götaland 68 4 245 14
Örebro 20 7 46 15
Östergötland 13 3 29 6
Total 482 5 1 646 16

Tabellen (tabell 2) visar antal fall, antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 50 Antal analyserade prover vecka 50 Andel positiva prover vecka 50 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 3 81 4 9 856
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 9 194 5 46 2 311
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 3 55 5 6 464
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 13 246 5 29 2 447
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 15 486 3 38 3 626
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 1 103 1 21 1 223
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 24 450 5 118 4 392
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 4 113 4 9 1 157
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 3 180 2 18 1 933
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 1
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 0 121 0 4 1 431
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 22 444 5 87 2 966
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 188 2 611 7 594 20 698
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 2 5 40 3 17
Stockholm Synlab 0 5 0 0 41
Stockholm Unilabs, Stockholm 10 136 7 36 995
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 . 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 13 366 4 44 2 819
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 31 458 7 95 3 480
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 12 528 2 48 5 512
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 6 243 2 27 2 580
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 11 336 3 58 4 010
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 11 336 3 36 2 835
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 40 519 8 169 4 447
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 7 219 3 30 1 760
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 15 30 2 167
Västra Götaland Unilabs, Skövde 6 153 4 16 1 514
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 20 377 5 46 3 090
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 13 400 3 29 3 002
Total 482 9 165 5 1 646 81 774

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023–2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.

Genom Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) kan data över patienter som vårdats inom intensivvården med infektion orsakad av RS-virus följas. Data över patienter med diagnoskodning (JA07) blir tillgängliga när patienten skrivits ut. Inom diagnoskoden JA07 samlas följande diagnoskoder:

  • J12.1 Pneumoni orsakad av RS-virus
  • J20.5 Akut bronkit orsakad av RS-virus
  • J21.0 Akut bronkiolit orsakad av RS-virus
  • B97.4 RS-virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Den preliminära sammanställningen för innevarande säsong baseras på rapporterade patienter med JA07 från SIR från vecka 40 (3 oktober 2023) till och med vecka 50 (17 december 2023), med data som var tillgängliga 21 december 2023. Det rapporterade antalet patienter kan bli högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Eftersom neonatalavdelningar inte ingår som intensivvårdsavdelningar saknas de spädbarn som där vårdas med infektion orsakad av RS-virus i statistiken. Antal tillgängliga intensivvårdsplatser kan också skilja mellan olika regioner.