RS-rapport vecka 52, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 5 januari 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 52 (25–31 december 2023).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Den nationella epidemin av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) är igång sedan vecka 48 och antalet fall fortsatte att öka vecka 51. Utifrån tillgängliga data vecka 52 är antalet fall något färre, men de senaste veckornas helgdagar påverkar provtagningen och inrapporteringen av data, vilket gör att statistiken inte är komplett.

RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, äldre och vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 52 rapporterades 669 fall av RS-virus, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med vecka 51 (dock saknas rapporter från flera laboratorier för vecka 51 och vecka 52). Under vecka 52 har 201 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, vilket är 12 procent fler än veckan innan. Bland barn under sex månader har 147 fall rapporterats vecka 52, vilket är 34 procent fler än vecka 51. Även fallen bland personer 75 år och äldre har ökat, 182 fall rapporterades vecka 52.

Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 52 var högst i Svealand med 8 fall per 100 000 invånare, följt av Norrland med 6 fall och Götaland med 5 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 52 analyserades nästan 8 700 prover för RS-virus, vilket är på samma nivå som vecka 45–51. Andelen positiva prover var 8 procent vecka 52 och 7 procent vecka 51.

Under perioden vecka 40–52 har totalt 3 040 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 30 procent (911 fall) har varit barn under 1 år och 21 procent (646 fall) har varit barn under sex månader. Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig sjukdom på grund av RS-virus och hittills under säsongen har 20 procent (619 fall) av RS-fallen har varit bland personer över 75 år.

Läget i världen

I Danmark har antalet fall av RS-virus minskat vecka 52, men kan komma att efterjusteras på grund av tekniska problem. Andelen positiva prover har varit på samma nivå de senaste fyra veckorna. Antalet fall inlagda på sjukhus har minskat under vecka 52. I Norge har förekomsten av RS-virus ökat de senaste veckorna, men är fortfarande på en låg nivå vecka 51 jämfört med tidigare år. Sjukhusinläggningarna i Norge har även ökat de senaste veckorna.

I USA var antalet rapporterade fall av RS-virus oförändrat under vecka 50 och sjukhusinläggningar på grund av RS-virus har minskat under veckorna 50 och 51.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 p.g.a. en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 52 har 669 fall rapporterats vilket är ungefär på samma nivå som föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Ungefär 8 700 prover har analyserats vecka 52, antalet är på liknande nivå sedan vecka 45.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Under vecka 52 var 8 procent positiva, jämfört med 7 procent vecka 51.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, cirka 55 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, nästan 200 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är omkring 60 fall per 100 000.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 911 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 30 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall bland barn 0 till 11 månader finns i åldersgruppen 0 till 2 månader med drygt 60 fall vecka 50.

Geografisk fördelning

Figur 3a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 8 fall per 100 000 invånare.

Figur 3b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är högst i Svealand vecka 52 med runt 75 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RS-virus för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.
Region Antal fall vecka 52 Antal fall vecka 52 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 52 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 52 per 100 000 invånare
Blekinge 3 2 20 13
Dalarna 0 0 64 22
Gotland 4 7 11 18
Gävleborg 26 9 73 25
Halland 33 10 92 27
Jämtland Härjedalen 16 12 54 41
Jönköping 39 11 201 55
Kalmar 9 4 26 11
Kronoberg 11 5 42 21
Norrbotten 8 3
Skåne 44 3 188 13
Stockholm 251 10 1 134 47
Sörmland 29 10 105 35
Uppsala 44 11 173 44
Värmland 18 6 85 30
Västerbotten 0 0 35 13
Västernorrland 26 11 96 39
Västmanland 20 7 68 24
Västra Götaland 79 5 412 24
Örebro 86 28
Östergötland 17 4 67 14
Total, alla län 669 6 3 040 29

– Streck betyder att inga data inkommit.

Tabellen (tabell 2) visar antal fall, antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 52 Antal analyserade prover vecka 52 Andel positiva prover vecka 52 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 3 95 3 20 1 044
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 64 2597
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 4 80 5 11 616
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 26 369 7 73 3113
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 33 504 7 92 4 629
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 16 110 15 54 1 469
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 39 518 8 201 5 408
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 9 83 11 26 1 385
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 11 161 7 42 2 260
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 1
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 8 1 539
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 44 402 11 188 3 855
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 223 2 435 9 1049 25 999
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3 9 33 7 32
Stockholm Synlab 1 5 20 1 49
Stockholm Unilabs, Stockholm 24 122 20 77 1 243
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 29 380 8 105 3 582
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 44 421 10 173 4 413
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 18 467 4 85 6 466
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 0 242 0 35 3 052
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 26 427 6 96 4 784
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 20 326 6 68 3 481
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 32 419 8 252 5 419
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 18 207 9 66 2 214
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 21 289 7 62 2 950
Västra Götaland Unilabs, Skövde 8 161 5 32 1 841
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 86 3 463
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 17 452 4 67 3 907
Total, alla län 669 8 684 8 3 040 100 811

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023–2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.