RS-rapport vecka 6, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 16 februari 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 6 (5 februari – 11 februari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) fortsätter. Antalet fall minskade något mellan vecka 5 och 6, både totalt och bland barn under fem år. Hittills under säsongen har antalet fall bland små barn varit betydligt högre än övriga åldersgrupper sett till antalet personer i åldersgruppen. Data från intensivvårdsregistret visar också att det är små barn som främst vårdats med allvarlig RS-sjukdom. Läs mer om intensivvårdade patienter i veckans specialavsnitt.

RS-virus innebär störst risk för spädbarn, men kan ibland leda till allvarlig sjukdom också hos äldre och personer inom vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 6 rapporterades 493 fall av RS-virus, jämfört med 575 vecka 5. Under vecka 6 har 94 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, jämfört med 138 fall vecka 5. Bland barn under sex månader har 65 fall rapporterats vecka 6, jämfört med 92 fall vecka 5. Antalet fall bland personer 75 år och äldre har på i stort sett varit samma nivå under fyra veckor och vecka 6 rapporterades 156 fall i åldersgruppen, jämfört med 171 fall vecka 5.

Antalet rapporterade fall sett till folkmängden vecka 6 var högst i Svealand och Norrland med knappt 6 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland med cirka 4 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 6 analyserades sammanlagt 6 400 prover för RS-virus, vilket är väsentligen oförändrat jämfört med vecka 5 då 6 489 prover analyserades. Andelen positiva prover var 8 procent vecka 6, vilket är en procentenhet lägre jämfört med vecka 5. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 6 analyserades vid dessa laboratorier 138 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 34 procent positiva, vilket är något lägre än vecka 2–5 då andelen varierat mellan 39 och 42 procent.

Under perioden vecka 40–6 har totalt 6 659 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 25 procent (1 681 fall) har varit barn under 1 år och 18 procent (1 166 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 27 procent (1 804 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i Europa

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus har minskat sedan vecka 50, men med variationer mellan de rapporterande länderna. Fortsatt är den största RS-virus aktiviteten bland barn 0-4 år. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall minskat och sjukhusvistelser ligger vecka 6 på samma nivå jämfört med föregående vecka efter en topp i slutet av december. I Norge har antalet bekräftade RS-virusinfektioner nu planat ut efter att ha ökat under flera veckor.

Specialavsnitt: Antal patienter med infektion orsakad av RS-virus som vårdats inom intensivvården

Under säsongen 2023–2024 hittills (vecka 40–6) har 182 patienter registrerats inom intensivvården med infektion orsakad av RS-virus. För 70 procent av patienterna (127 patienter) var infektionen med RS-virus den primära orsaken till intensivvården (Tabell S1) och för barn under 1 år var andelen 97 procent (76 patienter).

Antalet patienter inom intensivvården med RS-virusinfektion har i stort följt kurvan över bekräftade fall (Figur S1). RS-epidemin startade en månad senare än föregående säsong och har hittills varit en mindre intensiv säsong, vilket även speglas i ett lägre antal patienter per månad inom intensivvården. Även jämfört med den intensiva 2021–2022 säsongen är antalet patienter per månad lägre (Figur S2).

De flesta som blir inlagda inom intensivvården med RS-virus är barn. Sett till antalet personer i respektive åldersgrupp är incidensen av intensivvård högst bland barn under 5 år med cirka 21 patienter per 100 000 invånare, jämfört med 18 patienter per 100 000 i åldersgruppen 75 år och äldre och mindre än 1 per 100 000 i åldersgruppen 5–74 år. Hittills under säsongen har 65 procent av samtliga intensivvårdade med RS-virus varit barn under fem år, och 43 procent har varit bland barn under ett år. Av samtliga intensivvårdade patienter hittills under säsongen har 35 procent varit barn under sex månader, se Tabell S1 för ålders- och könsfördelning. Antalet patienter bland barn under 6 månader per månad var ungefär lika många under december 2023 som december 2022, men lägre än oktober 2021.

För personer 75 år och äldre har antalet patienter som rapporterats inom intensivvården med RS-infektion varierat under de senaste tre säsongerna. Antalet patienter per månad i åldersgruppen var december 2023 ungefär hälften så många som under den höga toppen i december 2022, då 19 patienter vårdades inom intensivvården. Hittills denna säsong har 16 patienter varit över 75 år.

Data är preliminära. Eftersläpning i rapportering gör att antalet patienter inom intensivvården troligtvis är underskattat de senaste veckorna. Läs mer i avsnittet Kommentarer till statistiken.

Tabell S1 visar antalet vårdtillfällen bland patienter som vårdats inom intensivvården för RS-virusinfektion per åldersgrupp och kön, samt antalet med RS-virus som primärdiagnos per åldersgrupp. Den visar också antalet bekräftade fall av RS-virus från vecka 40 till 6. Tabellen inkluderar inte data för bekräftade fall utan rapporterad ålder (2 fall).

Tabell S1. Antal vårdtillfällen för patienter med RS-virus inom intensivvården samt totalt antal laboratorieverifierade fall av RS-virus från vecka 40 till 6.
Ålder Pojkar Flickor Primärdiagnos Totalt antal vårdtillfällen Antal bekräftade fall
Under 6 36 27 63 63 1 166
6-11 mån 10 5 13 15 515
1-4 23 18 24 41 1 217
5-14 4 3 5 7 215
15-39 3 4 4 7 420
40-59 4 5 4 9 452
60-74 13 11 11 24 868
75 + år 9 7 6 16 1 804
Totalt 102 80 127 182 6 657

Figur S1. Antal vårdtillfällen för patienter med RS-virus inom intensivvården per vecka, från vecka 40, 2023 till vecka 6, 2024.

Antalet vårdtillfällen inom intensivvården med RS-virusinfektion följer kurvan för antalet RS-fall.

Figur S2 visar antalet vårdtillfällen per månad inom intensivvården för patienter med RS-virus för de tre senaste säsongerna. Säsong 2023-2024 innehåller data till och med 13 februari 2024, vilket gör att data för februari inte är komplett.

Figur S2. Antal vårdtillfällen för patienter med RS-virus inom intensivvården per månad, 2021-2022, 2022-2023 och 2023-2024 (till vecka 6).

Antalet vårdtillfällen inom intensivvården med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion har minskat sedan december och ligger i nivå med föregående säsong.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 p.g.a. en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 6 har 493 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka med 14 procent.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 6400 prover har analyserats vecka 6, antalet är på samma nivå som veckan innan.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andel positiva prover vecka 6 var 8 procent, jämför med 9 procent under vecka 5.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, cirka 30 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 90 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är under vecka 6 på samma nivå som föregående säsong.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 681 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 93 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 0-2 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 34 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 6 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 6 i alla landsdelar.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 6 Antal fall vecka 6 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 6 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 6 per 100 000 invånare
Blekinge 8 5 60 38
Dalarna 17 6 227 79
Gotland 2 3 28 46
Gävleborg 28 10 189 66
Halland 24 7 242 71
Jämtland Härjedalen 1 1 88 67
Jönköping 15 4 385 105
Kalmar 16 6 109 44
Kronoberg 13 6 110 54
Norrbotten 7 3 73 29
Skåne 27 2 404 29
Stockholm 115 5 2 077 86
Sörmland 24 8 257 85
Uppsala 23 6 308 78
Värmland 32 11 284 100
Västerbotten 18 7 162 59
Västernorrland 11 5 210 86
Västmanland 20 7 157 56
Västra Götaland 55 3 831 48
Örebro 16 5 293 96
Östergötland 21 4 165 35
Totalt, alla län 493 5 6 659 64

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 6 Antal analyserade prover vecka 6 Andel positiva prover vecka 6 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 8 70 11 60 1 502
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 17 198 9 227 4 189
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 49 4 28 888
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 28 203 14 189 4 462
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 24 295 8 242 6 567
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 1 59 2 88 1 950
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 15 311 5 385 7 634
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 16 73 22 109 1780
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 13 116 11 110 3 075
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 0 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 7 103 7 73 2 324
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 27 297 9 404 5 497
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 106 1 681 6 1 901 37 533
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 3 0 6 24
Stockholm Synlab 1 7 14 4 87
Stockholm Unilabs, Stockholm 8 228 4 166 5 215
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 24 235 10 257 5 420
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 23 290 8 308 6 175
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 32 358 9 284 8 846
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 18 157 11 162 4 070
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 11 203 5 210 6 466
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 20 181 11 157 4 641
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 23 359 6 430 7 922
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 10 118 8 160 3 122
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 11 172 6 143 4 195
Västra Götaland Unilabs, Skövde 11 169 7 98 3 245
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 16 242 7 293 5 367
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 21 223 9 165 5 696
Totalt, alla län 493 6 400 8 6 659 147 894

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.

Genom Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) kan data över patienter som vårdats inom intensivvården med infektion orsakad av RS-virus följas. Data över patienter med diagnoskodning (JA07) blir tillgängliga när patienten skrivits ut. Inom diagnoskoden JA07 samlas följande diagnoskoder:

  • J12.1 Pneumoni orsakad av RS-virus
  • J20.5 Akut bronkit orsakad av RS-virus
  • J21.0 Akut bronkiolit orsakad av RS-virus
  • B97.4 RS-virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Den preliminära sammanställningen för innevarande säsong baseras på rapporterade patienter med JA07 från SIR från vecka 40 (3 oktober 2023) till och med vecka 6 (11 februari 2024), med data som var tillgängliga 13 februari 2024. Det rapporterade antalet patienter kan bli högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Eftersom neonatalavdelningar inte ingår som intensivvårdsavdelningar saknas de spädbarn som där vårdas med infektion orsakad av RS-virus i statistiken. Antal tillgängliga intensivvårdsplatser kan också skilja mellan olika regioner.