RS-rapport vecka 7, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 22 februari 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 7 (12–18 februari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) fortsätter. Antalet fall minskade något mellan vecka 6 och 7 på nationell nivå. Hittills under säsongen har antalet bekräftade fall bland små barn varit betydligt högre än övriga åldersgrupper sett till antalet personer i åldersgruppen.

RS-virus innebär störst risk för spädbarn, men kan ibland leda till allvarlig sjukdom också hos äldre och personer inom vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 7 rapporterades 435 fall av RS-virus, jämfört med 505 vecka 6. Under vecka 7 har 85 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, jämfört med 95 fall vecka 6. Bland barn under sex månader har 65 fall rapporterats vecka 7, jämfört med 66 fall vecka 6. Under vecka 7 rapporterades 131 fall bland personer 75 år och äldre, jämfört med 159 fall vecka 6.

Antalet rapporterade fall sett till folkmängden vecka 7 var högst i Svealand med 5 fall per 100 000 invånare, följt av Norrland med  4 fall per 100 000 invånare och Götaland med 3,5 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 7 analyserades sammanlagt 5 777 prover för RS-virus, vilket är 11 procent färre än vecka 6 då 6 455 prover analyserades men data saknas från ett fåtal laboratorier. Andelen positiva prover var 8 procent vecka 7, vilket är på samma nivå som vecka 6. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 7 analyserades vid dessa laboratorier 130 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 35 procent positiva, vilket på samma nivå som vecka 6.

Under perioden vecka 40–7 har totalt 7 110 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 25 procent (1 769 fall) har varit barn under 1 år och 17 procent (1 236 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 27 procent (1 938 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i världen

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus har minskat sedan vecka 50, men med variationer mellan de rapporterande länderna. Fortsatt är den största RS-virus aktiviteten bland barn 0–4 år. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall minskat och sjukhusvistelser fortsatt att minska efter en topp i slutet av december. I Norge har antalet bekräftade RS-virusinfektioner minskat under vecka 5–7.

I USA har antalet sjukhusinläggningar på grund av RS-virus minskat sedan vecka 52. I Kanada är RS-aktiviteter på en stabil nivå och är lägre än förväntat för säsongen.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 p.g.a. en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 7 har 435 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

5 777 prover har analyserats vecka 7, antalet har minskat sedan vecka 51.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andelen positiva prover vecka 7 var 8 procent.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, ungefär 30 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

ögst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 80 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 5 och är nu på samma nivå som föregående säsong vid samma tidpunkt.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 769 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 98 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 0-2 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 35 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 5 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är högst i Norrland med runt 43 fall per 100 000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 7 Antal fall vecka 7 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 7 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 7 per 100 000 invånare
Blekinge 14 9 74 47
Dalarna 12 4 240 83
Gotland 4 7 32 52
Gävleborg 0 0 189 66
Halland 18 5 260 76
Jämtland Härjedalen 0 0 90 68
Jönköping 16 4 401 109
Kalmar 10 4 119 48
Kronoberg 13 6 123 60
Norrbotten 12 5 85 34
Skåne 22 2 428 31
Stockholm 84 3 2 166 90
Sörmland 20 7 277 92
Uppsala 22 6 333 84
Värmland 43 15 327 115
Västerbotten 14 5 176 64
Västernorrland 20 8 230 94
Västmanland 11 4 168 60
Västra Götaland 53 3 888 51
Örebro 27 9 320 104
Östergötland 20 4 184 39
Totalt alla län 435 4 7 110 68

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023. Notera att Barn- och ungdomskliniken vid Kullbergska sjukhuset i Region Sörmland från och med vecka 7 inte visas i tabellen, eftersom de nu rapporterar vid behov.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 7 Antal analyserade prover vecka 7 Andel positiva prover vecka 7 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 14 74 1 502
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 12 207 6 240 4 401
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 4 29 14 32 917
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 0 146 0 189 4 608
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 18 284 6 260 6 851
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 55 0 90 2 005
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 16 303 5 401 7 940
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 10 119 1 780
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 13 123 3 075
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 12 86 14 85 2 410
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 22 274 8 428 5 783
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 76 1 730 4 1 977 39 263
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 2 0 10 38
Stockholm Synlab 1 9 11 5 96
Stockholm Unilabs, Stockholm 7 209 3 174 5 424
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 20 203 10 277 5 623
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 22 256 9 333 6 441
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 43 339 13 327 9 185
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 14 131 11 176 4 201
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 20 187 11 230 6 653
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 11 122 9 168 4 763
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 15 245 6 449 8 198
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 11 110 10 171 3 232
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 16 195 8 159 4 390
Västra Götaland Unilabs, Skövde 11 159 7 109 3 404
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 27 239 11 320 5 606
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 20 257 8 184 5 953
Totalt alla län 435 5 777 8 7 110 153 744

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.