RS-rapport vecka 8, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 29 februari 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 8 (19–25 februari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) pågår på en väsentligen oförändrad nivå. Antalet fall minskade något mellan vecka 7 och 8 på nationell nivå. Antalet rapporterade fall är i nivå med förra årets säsong så här års.

RS-virus innebär störst risk för spädbarn, men kan ibland leda till allvarlig sjukdom också hos äldre och personer inom vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 8 rapporterades 412 fall av RS-virus, jämfört med 458 vecka 7. Under vecka 8 har 75 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, jämfört med 87 fall vecka 7. Bland barn under sex månader har 58 fall rapporterats vecka 8, jämfört med 67 fall vecka 7. Under vecka 8 rapporterades 152 fall bland personer 75 år och äldre, jämfört med 139 fall vecka 7.

Antalet rapporterade fall sett till folkmängden vecka 8 var högst i Norrland med 5,5 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 4,1 fall per 100 000 invånare och Götaland med 3,4 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 8 analyserades sammanlagt 6 032 prover för RS-virus, ungefär på samma nivå som föregående vecka då 6 164 prover analyserades men data saknas från ett fåtal laboratorier. Andelen positiva prover var 7 procent vecka 8, vilket är oförändrat jämfört med vecka 7. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 8 analyserades vid dessa laboratorier 121 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 31 procent positiva, jämfört med 35 % vecka 7.

Under perioden vecka 40–8 har totalt 7 545 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 24 procent (1 846 fall) har varit barn under 1 år och 17 procent (1 296 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 28 procent (2 098 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i världen

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus har minskat sedan vecka 50, men med variationer mellan de rapporterande länderna. Fortsatt är den största RS-virus aktiviteten bland barn 0–4 år. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall minskat och sjukhusvistelser fortsatt att minska efter en topp i slutet av december.

I USA har antalet sjukhusinläggningar på grund av RS-virus minskat sedan vecka 52. I Kanada är RS-aktiviteter på en stabil nivå och är lägre än förväntat för säsongen.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021–2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 8 har 412 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 6000 prover har analyserats vecka 8, vilket är på samma nivå som föregående vecka.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andel positiva prover vecka 8 var 7, vilket är oförändrat jämfört med vecka 7.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, 25 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 75 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023–2024 redovisas per månadsålder från 0–2 månader till 9–11 månader. Av totalt 1 846 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 100 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 0-2 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 30 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 5,5 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0–4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är under vecka 8 högst i Norrland runt 40 fall per 100 000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023–2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 8 Antal fall vecka 8 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 8 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 8 per 100 000 invånare
Blekinge 8 5 82 52
Dalarna 10 3 250 87
Gotland 3 5 35 57
Gävleborg 8 3 209 73
Halland 21 6 281 83
Jämtland Härjedalen 6 5 96 73
Jönköping 17 5 419 114
Kalmar 12 5 131 53
Kronoberg 11 5 134 66
Norrbotten 9 4 94 38
Skåne 23 2 452 32
Stockholm 96 4 2 262 94
Sörmland 0 0 277 92
Uppsala 15 4 349 88
Värmland 29 10 356 126
Västerbotten 24 9 200 73
Västernorrland 18 7 248 102
Västmanland 15 5 183 66
Västra Götaland 46 3 942 54
Örebro 11 4 331 108
Östergötland 30 6 214 46
Total 412 4 7 545 72

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 8 Antal analyserade prover vecka 8 Andel positiva prover vecka 8 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 8 64 13 82 1 641
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 10 201 5 250 4 606
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 3 27 11 35 944
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 8 175 5 209 4 783
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 21 298 7 281 7 149
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 6 96 2 005
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 17 309 6 419 8 254
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 12 63 19 131 1 911
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 11 119 9 134 3 304
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 9 93 10 94 2 503
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 23 241 10 452 6 034
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 95 1 638 6 2 072 40 901
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 1 3 33 11 41
Stockholm Synlab 0 15 0 5 111
Stockholm Unilabs, Stockholm 0 208 0 174 5 632
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 0 205 0 277 5 828
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 15 265 6 349 6 714
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 29 338 9 356 9 523
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 24 149 16 200 4 350
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 18 110 16 248 6 763
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 15 172 9 183 4 935
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 19 338 6 476 8 644
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 16 111 14 187 3 343
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 11 192 6 170 4 582
Västra Götaland Unilabs, Skövde 0 147 0 109 3 551
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 11 253 4 331 5 859
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 30 298 10 214 6 251
Total 412 6 032 7 7 545 16 0164

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.