RS-rapport vecka 9, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 7 mars 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 9 (26 februari – 3 mars 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) minskade mellan vecka 8 och 9, totalt och bland de små barnen. Antalet fall bland personer 75 år och äldre har varit oförändrad under de senaste sex veckorna. Smittspridningen väntas fortsätta och säsongen är inte över. Fortsatt uppmärksamhet på RS-virus är viktig.

RS-virus innebär störst risk för spädbarn, men kan ibland leda till allvarlig sjukdom också hos äldre och personer inom vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 9 rapporterades 373 fall av RS-virus, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med vecka 8 då 448 fall rapporterades. Under vecka 9 har 48 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, jämfört med 79 fall vecka 8. Bland barn under sex månader har 33 fall rapporterats under vecka 9, jämfört med 61 fall för vecka 8. Under vecka 9 rapporterades 148 fall bland personer 75 år och äldre, jämfört med 163 fall under vecka 8.

Antalet rapporterade fall sett till folkmängden vecka 9 var högst i Norrland och Svealand med drygt 4 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland med cirka 3 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 9 analyserades sammanlagt 5 636 prover för RS-virus, jämfört med vecka 8 då 6 088 prover analyserades. Andelen positiva prover var cirka 6,5 procent vecka 9, vilket är något lägre än vecka 8. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 9 analyserades vid dessa laboratorier 115 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 17 procent positiva, jämfört med 31 procent vecka 8.

Under perioden vecka 40–9 har totalt 7 955 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 24 procent (1 897 fall) har varit barn under 1 år och 17 procent (1 331 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 28 procent (2 257 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i Europa

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus har minskat sedan vecka 50, men med variationer mellan de rapporterande länderna. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall minskat efter en topp i slutet av december. I Norge syns en avtagande trend de senaste veckorna efter en topp i slutet av januari.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021–2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 9 har 373 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 5 600 prover har analyserats vecka 9. Antalet har varit i stort oförändrat under februari.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Under vecka 9 var 6,5 procent positiva, vilket är en liten minskning jämfört med vecka 8.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, cirka 18 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 46 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51. Den är nu på samma nivå som föregående säsong vid samma tidpunkt.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 897 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 103 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 0-2 månader och 3-5 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 17 procent, jämfört med 31 procent vecka 8.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand och Norrland med drygt 4 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0–4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 9, högst i Norrland med runt 25 fall per 100 000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 9 Antal fall vecka 9 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 9 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 9 per 100 000 invånare
Blekinge 6 4 88 55
Dalarna 8 3 258 89
Gotland 6 10 41 67
Gävleborg 9 3 218 76
Halland 15 4 296 87
Jämtland Härjedalen 0 0 96 73
Jönköping 7 2 426 116
Kalmar 9 4 140 57
Kronoberg 12 6 146 72
Norrbotten 13 5 107 43
Skåne 16 1 469 33
Stockholm 96 4 2 364 98
Sörmland 15 5 308 102
Uppsala 16 4 365 92
Värmland 27 10 383 135
Västerbotten 14 5 214 78
Västernorrland 14 6 262 107
Västmanland 14 5 197 71
Västra Götaland 39 2 995 57
Örebro 13 4 344 112
Östergötland 24 5 238 51
Totalt alla län 373 4 7 955 76

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 9 Antal analyserade prover vecka 9 Andel positiva prover vecka 9 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 6 56 11 88 1 697
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 8 189 4 258 4 799
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 6 42 14 41 986
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 9 152 6 218 4 935
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 15 253 6 296 7 402
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 0 96 2 005
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 7 281 2 426 8 539
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 9 49 18 140 1 960
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 12 115 10 146 3 419
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 13 96 14 107 2 599
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 16 252 6 469 6 296
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 90 1 535 6 2 162 42 436
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 1 0 11 42
Stockholm Synlab 0 5 0 5 116
Stockholm Unilabs, Stockholm 6 195 3 186 5 827
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 15 202 7 308 6 030
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 16 211 8 365 6 935
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 27 304 9 383 9 827
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 14 141 10 214 4 491
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 14 232 6 262 6 995
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 14 166 8 197 5 101
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 12 242 5 492 8 926
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 12 130 9 199 3 473
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 7 161 4 177 4 743
Västra Götaland Unilabs, Skövde 8 163 5 127 3 714
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 13 217 6 344 6 076
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 24 246 10 238 6 497
Totalt alla län 373 5 636 7 7 955 165 868

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.