RS-rapport vecka 47, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 1 december 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 47 (20 – 26 november).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av RS-virus ökar men epidemin har ännu inte startat på nationell nivå, men det finns regionala skillnader. Under vecka 47 rapporterades 146 fall av RS-virus, jämfört med 108 fall vecka 46. Av fallen vecka 47 var drygt hälften bland barn under 5 år. Andelen positiva i åldersgruppen visar en ökning de senaste fem veckorna men antalet fall per vecka är ännu lågt.

Vecka 47 analyserades 8 600 prover för RS-virus, varav 2 procent var positiva. Provtagningen har legat på ungefär samma nivå de senaste tre veckorna och är på samma nivå som vid motsvarande tidpunkt 2022. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare hittills under säsongen har varit något högre i Svealand följt av Norrland och Götaland och ökar också främst i Svealand.

Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för nästan en tredjedel av alla analyserade prover hittills under säsongen. Under vecka 47 analyserades vid dessa laboratorier 136 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 24 procent positiva, vilket är en liten ökning från vecka 46 då andelen positiva var 21 procent. Föregående säsong vid samma tidpunkt var andelen högre (43 procent) eftersom epidemin då startat redan vecka 44.

Från vecka 40 till vecka 47 har totalt 497 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 58 procent (287 fall) har varit barn under 5 år och 31 procent (153 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 24 procent (120 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Läget i världen

Inom EU rapporteras om en fortsatt ökande aktivitet av RS-virus vecka 46 och främst bland barn under 5 år. Femton länder rapporterar om en ökning under de senaste veckorna bland laboratorieverifierade fall. Observera att endast en del länder i Europa rapporterar data över RS-virus.

I Danmark har antalet fall av RS-virus ökat de senaste veckorna med en markant ökning de senaste två veckorna, främst bland barn under 2 år. Även antalet fall inlagda på sjukhus har ökat. Norge rapporterar få fall av RS-virus t.o.m. vecka 46.

I Storbritannien har en RS-epidemi varit igång sedan flera veckor och antalet positiva fall ökade något vecka 47, med högst positivitet bland barn under 5 år på 39 procent.

I USA har aktiviteten för RS-virus ökat i flera veckor och ökade även vecka 46.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 47 har 146 fall rapporterats vilket är på mycket låg nivå.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Antalet provtagna har legat på samma nivå de senaste tre veckorna och på ungefär samma nivå som vid samma tidpunkt 2022.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andelen positiva är fortsatt mycket låg och ligger på två procent.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, 14 per 100 000 invånare vecka 47.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 35 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0-4 år för säsong 2021-2022 och 2022-2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är mycket låg, var som högst cirka 120 per 100 000 vecka 51 2022.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna, vilket är laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, 24 procent vecka 47.

Figur 3c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 och 2022-2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är låg, var som högst cirka 120 per 100 000 vecka 51 2022.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 2 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökar vecka 47, högst i Svealand med runt 20 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RS-virus vecka 46 och vecka 47 per region samt totalt antal och totalt antal per 100 000 invånare sedan vecka 40.
Region Antal fall vecka 46 Antal fall vecka 47 Antal fall totalt sedan vecka 40 Antal fall per 100 000 invånare totalt sedan vecka 40 
Blekinge 1 1 4 3
Dalarna 4 6 17 6
Gotland 1 0 2 3
Gävleborg 3 4 10 3
Halland 1 5 11 3
Jämtland Härjedalen 3 2 10 8
Jönköping 7 8 44 12
Kalmar 1 1 3 1
Kronoberg 0 2 7 3
Norrbotten 1 1 2 1
Skåne 8 7 28 2
Stockholm 47 53 176 7
Sörmland 2 2 8 3
Uppsala 3 11 29 7
Värmland 0 7 21 7
Västerbotten 2 2 7 3
Västernorrland 3 4 22 9
Västmanland 1 6 11 4
Västra Götaland 12 20 68 4
Örebro 6 2 10 3
Östergötland 2 2 7 1
Total 108 146 497 5

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 46 till 47 Antal analyserade prover vecka 46 till 47 Andel positiva prover vecka 46 till 47 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 2 203 1 4 617
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 10 464 2 17 1671
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 116 1 2 306
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 7 411 2 10 1781
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 6 718 1 11 2345
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 5 198 3 10 929
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 15 940 2 44 2967
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 2 337 1 3 766
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 2 464 0 7 1334
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 1 0 0 1
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 2 358 1 2 1064
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 15 558 3 28 1755
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 97 4225 2 167 13487
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 2 0 0 9
Stockholm Synlab 0 6 0 0 31
Stockholm Unilabs, Stockholm 3 225 1 9 648
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 . 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 4 644 1 8 1786
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 14 738 2 29 2208
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 7 1185 1 21 3911
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 4 591 1 7 1883
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 7 756 1 22 2951
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 7 625 1 11 1927
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 23 1017 2 52 2875
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 3 407 1 6 1127
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 3 489 1 5 1671
Västra Götaland Unilabs, Skövde 3 309 1 5 1159
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 8 712 1 10 2090
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 4 596 1 7 1797
Total, alla län 254 17295 1 497 55096

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.