Mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning (MIRA)

Lyssna

2013 startade Smittskyddsinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten) projektet MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning.

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag på mått och indikatorer för analys och utvärdering av antibiotikaförbrukningen ur ett kvantitativt (under- och överförskrivning) och kvalitativt perspektiv. Flera av dessa infektionsindikatorer finns nu inbyggda i det nationella systemet PrimärvårdsKvalitet.

Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. MIRA klass 2 indikatorer finns inbyggda i PrimärvårdsKvalitet. Systemet ger stöd för vårdcentralerna att följa upp och förbättra sitt arbete. Vårdcentraler som använder PrimärvårdsKvalitet kan se uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

Primärvårdskvalitet (skr.se)

Vägledning för att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård

Publikationen nedan syftar till att vara ett underlag för hur diagnoskopplad antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner kan samlas in i primärvård och vilka olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid tolkning av sådana data. Vägledningen bygger på MIRA klass 2 indikatorerna.

Övervakning av komplikationer till luftvägsinfektioner

Folkhälsomyndigheten påbörjade under 2014 ett samarbete med Region Stockholm. Det primära syftet med projektet var att bygga en uppföljningsmodell för att kontinuerligt följa eventuella komplikationer till luftvägsinfektionerna otit, tonsillit samt sinuit.

Metoden för denna uppföljningsmodell presenteras här (PowerPoint, 3,3 MB)

Vetenskaplig publikation: Antibiotic use and bacterial complications following upper respiratory tract infections: a population-based study (nih.gov)

MIRA – Mått och Indikatorer för Rationell Antibiotikaförbrukning

Indikatorer för uppföljning av antibiotika i primärvården. Ett viktigt verktyg för att utvärdera om antibiotika används enligt behandlingsrekommendationer är att analysera, sammanställa och återkoppla diagnoskopplade antibiotikaförskrivningsdata. Det är angeläget att insamlingen av diagnoskopplade data sker på ett enhetligt sätt så att resultaten blir jämförbara med varandra och över tid.

Publikationer