Folkhälsomyndighetens arbete med friluftsliv

Lyssna

Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning och uppföljning inom friluftslivspolitikens nionde mål, friluftsliv för god folkhälsa. Det handlar om att skapa förutsättningar för alla människor att kunna vistas ute i naturen.

Öka förutsättningarna för människor att på lika villkor vistas i naturen

Vårt mål med arbetet på friluftslivsområdet är att öka de samhälleliga förutsättningarna för människor att på lika villkor vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. Det gör vi bland annat genom att uppmärksamma hur natur- och kulturlandskapet kan vara en möjlig arena för fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning.

Mycket av arbetet med friluftsliv för en god folkhälsa sker i samverkan med andra myndigheter och offentliga aktörer samt civilsamhället. Kommuner, regioner och andra myndigheter är bland de vanliga målgrupperna.
Illustration på barn och vuxna som är i en stadspark
Viktigt ur ett folkhälsoperspektiv:

  • Att hela befolkningen ska få bättre förutsättningar till friluftsliv, men speciellt de grupper som behöver det mest.
  • Särskilt fokusera på det vardagsnära friluftslivet – bland annat genom att se till att naturen är tillgänglig i våra boende- och närmiljöer.
  • Att prioritera tillgång till naturområden i områden där konkurrensen ökar om hur tillgänglig mark ska användas.

Friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning

Enligt friluftslivspolitikens målbeskrivning innebär arbetet med mål nio "att skapa goda förutsättningar för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet".

Fysisk aktivitet är ett viktigt område, men det finns behov av att även belysa andra aspekter av friluftslivets betydelse för folkhälsan såsom möjligheten till avkoppling, rekreation och återhämtning. I vårt arbete kopplar vi ihop dessa aspekter.

Vi arbetar med att stärka kunskapen om friluftslivets betydelse för folkhälsa och vilken potential friluftslivet kan ha för att främja hälsan. Vi belyser även olika insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv.

Friluftspolitikens nionde mål, friluftsliv för god folkhälsa, kopplar vi ihop med det övergripande målet för folkhälsopolitiken som handlar om att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Folkhälsopolitiken och friluftslivspolitiken

Läs mer