Friluftsliv för bättre folkhälsa

Lyssna

Att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgång till friluftsområden och möjlighet att utöva friluftsliv har därför en viktig roll för folkhälsan.

Folkhälsan i Sverige är bra, sett ur ett globalt perspektiv, och i flera avseenden blir den bättre. Samtidigt finns en ojämlikhet i hur hälsan ser ut i befolkningen och hälsoskillnaderna mellan vissa grupper ökar. Personer med lägre utbildningsnivå har generellt sett en sämre hälsa och sämre förutsättningar för en god hälsa än de med högre utbildningsnivå.

En utmaning inom området levnadsvanor är ett ökat stillasittande. Nästan hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har övervikt eller fetma. Psykisk ohälsa är också ett stort folkhälsoproblem som kan ta sig uttryck i stress, oro eller sömnsvårigheter.

Friluftslivet kan vara en viktig resurs för att möta dessa utmaningar, och dessutom utgöra en hälsofrämjande arena för att utjämna hälsoskillnader mellan olika grupper.

Folkhälsan i Sverige

Att vara i naturen ger hälsofrämjande effekter

Flera undersökningar visar att vi mår bra av friluftsliv, där naturkontakten främjar både den fysiska och den psykiska hälsan. Friluftsliv i sig innebär ofta någon form av fysisk aktivitet vilket gynnar hälsan. Vi vet också att vistelse i naturen kan förbättra vår kognitiva utveckling och förmåga, öka koncentrationen, förmågan till återhämtning och att hantera stress. Vår sinnesstämning påverkas ofta positivt, motståndskraften ökar och risken för till exempel depression kan minska. Vistelse i naturen kan också underlätta rehabiliteringen efter fysisk eller psykisk sjukdom. Miljön i sig kan underlätta för sociala kontakter.

Det finns forskare som till och med menar att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen.

Läs artikeln Att vistas i naturen kan stärka vår psykiska hälsa på dinpsykiskahälsa.se

Minst två timmar i veckan för positiv hälsoeffekt

De som vistas mycket och regelbundet i naturen uppger i större utsträckning än andra att de mår bra och känner livstillfredställelse. Det finns dock ingen rekommendation om hur länge och hur ofta vi behöver vara ute i naturen för att det ska ge oss de positiva effekterna, som det gör för till exempel fysisk aktivitet. Men det finns uppmätta hälsovinster vid minst 120 minuters vistelse i naturen varje vecka – antingen sammanhängande eller uppdelat på flera tillfällen.

Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande

Läs mer

Naturen som kraftkälla - om hur och varför naturen påverkar hälsan (naturvardsverket.se)