Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den bättre. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Personer med lägre utbildningsnivå har generellt sett sämre hälsa och sämre förutsättningar för god hälsa än de med högre utbildningsnivå. Några av utmaningarna inom området levnadsvanor är ett ökat stillasittande, och nästan hälften av befolkningen i åldern 16-84 år har övervikt eller fetma. Psykisk ohälsa är också ett fortsatt stort folkhälsoproblem. Det kan ta sig uttryck att man känner sig stressad, orolig eller har sömnsvårigheter.

Läs mer i Folkhälsans utveckling - årsrapport 2018

Friluftslivet som en hälsofrämjande arena kan utgöra en viktig resurs för att möta dessa utmaningar och ha betydelse för att minska skillnader mellan olika grupper. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta social interaktion. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen.

Relaterad forskning

Folkhälsomyndigheten har gjort en sammanställning som redovisar översikter vilka på olika sätt belyser friluftslivets betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Resultatet av sammanställningen visar att det inte går att dra några säkra slutsatser om sambandet mellan friluftslivets betydelse och människors hälsa, eftersom översikterna inte uppfyller nödvändiga kvalitetskrav.

Här kan du läsa om bakgrunden till vår sammanställning, hur vi gick tillväga med arbetet samt vilka områden som de identifierade översikterna studerat.

Friluftslivets betydelse för människors hälsa och välbefinnande - Kartläggning av översikter (PDF, 339 kB)