Friluftslivspolitiken

I december 2012 beslutade regeringen om tio mätbara mål för friluftslivspolitiken, som ska ha uppnåtts fram till 2020. Folkhälsomyndigheten har samordningsansvar för mål nio, Friluftsliv för god folkhälsa (skrivelse 2012/13:51).

Tio mål för friluftslivspolitiken

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken (Regeringens proposition 2009/10:238) är "att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö."

År 2012 fastställdes tio mål för friluftslivspolitikens genomförande (Regeringens skrivelse 2012/13:51). Friluftslivsmålen handlar i stort om att utveckla och bedriva åtgärder så att förutsättningarna för friluftslivsutövandet förbättras. Vart och ett av målen har olika ingångar men bildar också en helhet.

De tio målen för friluftslivspolitiken
Målformulering Genom målet vill politiken
1. Tillgänglig natur för alla att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.
2. Starkt engagemang och samverkan sätta individens personliga val och engagemang i centrum.
3. Allemansrätten värna allemansrätten och att allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.
4. Tillgång till natur för friluftsliv säkerställa möjligheter till friluftslivet genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande.
5. Attraktiv tätortsnära natur värna tillgången till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling att friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt.
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet göra naturområden attraktiva för friluftsliv och rekreation.
8. Ett rikt friluftsliv i skolan att förskolor och skolor bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling.
9. Friluftsliv för god folkhälsa skapa goda förutsättningar för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet.
10. God kunskap om friluftslivet säkra tillgången till etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv.

Källa: Naturvårdsverket 2017-06-05

Naturvårdsverket samordnar arbetet

Vi är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Naturvårdsverket samordnar det samlade arbetet med friluftslivspolitiken. Mer om arbetet och politiken går att läsa på Naturvårdsverkets webbplats.

Gå till toppen av sidan