Friluftslivspolitiken

Lyssna

I december 2012 beslutade regeringen om tio mätbara mål för friluftslivspolitiken. Folkhälsomyndigheten har samordningsansvar för mål nio: Friluftsliv för god folkhälsa (skrivelse 2012/13:51).

Alla människor ska få möjlighet att uppleva naturen

Det övergripande syftet med friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv, där allemansrätten är en grund för friluftslivet (prop. 2009/10:238).

Det finns några viktiga grundläggande förutsättningar för att människor ska få möjlighet att komma i kontakt med naturen. Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög kvalitet har störst möjlighet att främja friluftsliv i vardagen. I detta avseende är bostadnära och vardagsnära natur av stor betydelse för folkhälsan.

Illustration på barn och vuxna som är i en stadspark

Tio mål för friluftslivspolitiken

År 2012 beslutade regeringen om tio mål för friluftslivspolitiken (2012/13:51). De handlar i stort om att utveckla och genomföra åtgärder så att förutsättningarna för friluftslivsutövandet förbättras.

Sveriges friluftspolitik. Bilden beskriver illustrerar och sammanfattar det som står i tabell 1, De tio målen för friluftslivspolitiken

Tabell 1. De tio målen för friluftslivspolitiken.
Målformulering Genom målet vill politiken
1. Tillgänglig natur för alla Att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.
2. Starkt engagemang och samverkan Sätta individens personliga val och engagemang i centrum.
3. Allemansrätten Värna allemansrätten och att allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.
4. Tillgång till natur för friluftsliv Säkerställa möjligheter till friluftslivet genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande.
5. Attraktiv tätortsnära natur Värna tillgången till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling Att friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt.
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet Göra naturområden attraktiva för friluftsliv och rekreation.
8. Ett rikt friluftsliv i skolan Att förskolor och skolor bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling.
9. Friluftsliv för god folkhälsa Skapa goda förutsättningar för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet.
10. God kunskap om friluftslivet Säkra tillgången till etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv.

Källa: Naturvårdsverket 2020-11-23.

Naturvårdsverket samordnar arbetet

Vi är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Naturvårdsverket samordnar det samlade arbetet med friluftslivspolitiken. Mer om arbetet och politiken går att läsa på Naturvårdsverkets webbplats.

Myndigheter samverkar (naturvardsverket.se)

Läs mer