Friluftsvanor i befolkningen

Lyssna

Ungefär en tredjedel av befolkningen är friluftsaktiv och friluftsutövandet skiljer sig mellan olika grupper.

Var tredje person är friluftsaktiv

Ungefär var tredje person är friluftsaktiv och har varit ute i skog och mark så gott som varje vecka det senaste året. Den totala vistelsen i naturen har legat relativt konstant bland den vuxna befolkningen under de senaste 30 åren. Den enda förändringen är att den äldre delen av befolkningen uppger att de är ute allt oftare.

Undersökningar av levnadsförhållanden (SCB.se)

Barn som vandrar i skogen

Friluftsutövandet skiljer sig åt

Friluftsutövandet skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen. Enligt SCB:s befolkningsundersökning av levnadsförhållanden (ULF/SILC) för åren 2008-2019 är gruppen 55–74-åringar de mest friluftsaktiva. Den yngsta (16–24 år) och äldsta åldersgruppen (85 år och äldre) är de minst friluftsaktiva. Av 16–24-åringarna uppger endast 15-20 procent att de är ute i skog och mark någon gång i veckan. Å andra sidan kan det finnas en generationsmässig risk att enkäten inte fångar upp denna grupp då frågeställningen efterfrågar om man "varit ute i skog och mark för att få en naturupplevelse, plocka svamp eller bär".

Figur 1. Andel friluftsaktiva det senaste året, per ålderskategori, 2008–2019.

Figur 1: Andel friluftsaktiva det senaste året, per ålderskategori, 2008–2019.

Källa: SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden/EU-Statistics on Income and Living Conditions (ULF/SILC).

Inga slutsatser kan dras om åldersgruppen barn upp till 16 år eftersom den statistiken saknas i SCB:s datakälla. Däremot redogörs för den gruppen i rapporten nedan.

Naturvårdsverket: Friluftsliv 2018

Tabell 1. Skillnader mellan grupper vad gäller utövande av friluftsliv för åren 2008-2019
Grupper med lägst andel friluftsaktivaGrupper med högst andel friluftsaktiva
Alla 16–24 år, 85 år och äldre Alla 55–74 år
Män 16–54 år Kvinnor 16–54 år
Kvinnor 65 år och äldre Män 65 år och äldre
Utrikes födda Inrikes födda
Förgymnasialt utbildade Eftergymnasialt utbildade
Förgymnasialt utbildade Eftergymnasialt utbildade

Källa: SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden/EU-Statistics on Income and Living Conditions (ULF/SILC).

Skillnader i friluftsaktivitet finns även mellan olika utbildningsnivåer där längre utbildning kopplas till fler friluftsaktiva, oavsett åldersgrupp. En större andel av de som bor i glesbefolkade kommuner är mer frekvent ute i skog och mark jämfört med de som bor i storstäder och förortskommuner. Av de som bor i glesbefolkade kommuner är 40 procent friluftsaktiva jämfört med 25 procent i storstadsområdena. Gruppen inrikes födda är i större utsträckning friluftsaktiva, jämfört med gruppen utrikesfödda.