Friluftslivspolitiken och uppföljning av friluftslivsmålen

Lyssna

Alla människor ska få möjlighet att uppleva naturen. Det övergripande målet med friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och att utöva friluftsliv, där allemansrätten är en grund för friluftslivet (prop. 2009/10:238). Folkhälsomyndigheten ansvarar för en del i uppföljningen.

Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög kvalitet har störst möjlighet att främja friluftsliv i vardagen. I detta avseende är bostadnära och vardagsnära natur av stor betydelse för folkhälsan.

Tillgång till friluftsområden och möjligheten att utöva friluftsliv är ett samhällsintresse som är jämförbart med andra samhällsnyttor. Ett brett och strategiskt arbete som möjliggör att alla får möjlighet att utöva friluftsliv, inte minst de mindre vana, kan bidra till en bättre folkhälsa och därmed hjälpa till att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen.

Illustration på barn och vuxna som är i en stadspark

Tio mål för friluftslivspolitiken

År 2012 beslutade regeringen om tio mål för friluftslivspolitiken (2012/13:51). De handlar i stort om att utveckla och genomföra åtgärder så att förutsättningarna för friluftslivsutövandet förbättras.

För att uppnå friluftslivsmålen behövs insatser från flera aktörer: från nationella myndigheter till regioner, kommuner, näringslivet och civilsamhället. Naturvårdsverket ansvarar för att samordna det samlade arbetet med friluftslivspolitiken.

Samordning av friluftsliv (naturvardsverket.se)

Tabell 1. De tio målen för friluftslivspolitiken.
Målformulering Genom målet vill politiken
1. Tillgänglig natur för alla Att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.
2. Starkt engagemang och samverkan Sätta individens personliga val och engagemang i centrum.
3. Allemansrätten Värna allemansrätten och att allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.
4. Tillgång till natur för friluftsliv Säkerställa möjligheter till friluftslivet genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande.
5. Attraktiv tätortsnära natur Värna tillgången till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling Att friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt.
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet Göra naturområden attraktiva för friluftsliv och rekreation.
8. Ett rikt friluftsliv i skolan Att förskolor och skolor bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling.
9. Friluftsliv för god folkhälsa Skapa goda förutsättningar för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet.
10. God kunskap om friluftslivet Säkra tillgången till etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv.

Källa: Naturvårdsverket 2020-11-23.

Folkhälsomyndigheten samordnar mål 9: friluftsliv för god folkhälsa

Målet om ett friluftsliv för god folkhälsa innebär ett behov av tvärsektoriella insatser eftersom friluftsmålen och målet för folkhälsa spänner över flera politik- och sakområden. Vi arbetar med att stärka kunskapen om friluftslivets betydelse för folkhälsa och vilken potential friluftslivet kan ha för att främja hälsan.

Sveriges friluftslivspolitik

Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken

Naturvårdsverket är samordnande myndighet för uppföljningen av friluftslivsmålen som görs tillsammans med Boverket, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Skogsstyrelsen.

Den tredje och senaste uppföljningen av målen är från 2023. I korthet visar den senaste uppföljningen att olika aktörer i samhället genomfört många insatser för friluftslivet som bidragit till att fler människor kommit ut i naturen, att friluftslivets infrastruktur stärkts och att ny kunskap tagits fram och kommunicerats. Detta bidrar till att flera av målen har en positiv utveckling.

Samtidigt försämras grundförutsättningarna för friluftslivet, särskilt i och kring tätorter, då målen för tillgång till natur och tillgängligheten till den har en neutral eller negativ utveckling. Under covid-19-pandemin var det många som hittade ut i naturen och denna trend tycks bestå till viss del. För att säkra möjligheten för friluftsliv för alla behövs stabila och långsiktiga resurser hos friluftslivets aktörer, och uppföljningen visar att när detta finns så ger det effekt.

Mål 9: friluftsliv för god folkhälsa 2023

Utvecklingen inom mål 9 bedöms som positiv. I uppföljningen av friluftslivspolitiken 2019 noterades inga större förändringar beträffande utövandet av friluftsliv för de närmaste åren före. År 2020 inträffade dock covid-19-pandemin, som inskränkte många vanor, och utvecklade andra. Utövandet av friluftsliv fick ett uppsving. Naturen blev ”vardagsrummet” där människor med mindre risk för smitta kunde träffas och röra på sig. En vana som på kort sikt ser ut att till viss del bestå.

Under Friluftslivets år skapades en rad av aktiviteter och förutsättningar för många att delta, inte minst ovana friluftsutövare. Att skapa förutsättningar för det vardagsnära friluftslivet är det viktigaste för att friluftslivet ska bidra till en god och jämlik hälsa.

Friluftslivet kan spela en betydande roll för utmaningar kopplade till våra levnadsvanor och livsstil, som t.ex. hög grad av stillasittande och psykisk ohälsa. Olika satsningar kring fysisk aktivitet och en aktiv fritid, där friluftslivet har en tydlig roll, har påbörjats under uppföljningsperioden. Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet lämnade i sitt slutbetänkande flera förslag för att utveckla friluftslivet.

För en del av friluftslivsarbetet på lokal nivå finns dock en risk för negativ utveckling sedan LONA-stödet dragits tillbaka. Den övervägande riktningen för friluftsmålet bedöms trots det som positiv men hur riktningen påverkas på sikt är avhängigt hur de nya initiativen utvecklas framöver.

Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2023 (naturvardsverket.se)