Enkät görs vart fjärde år

Miljöhälsoenkäten är en urvalsundersökning i befolkningen som har genomförts vart fjärde år, varannan gång för vuxna och varannan gång för barn, sedan 1999. Här följer Folkhälsomyndigheten hur exponering och upplevda besvär av miljöfaktorer som inomhusmiljö, luftföroreningar, buller och solljus utvecklas.

Data från miljöhälsoenkäterna har använts som indikatorer för att följa upp de nationella miljömålen och som del i Sveriges internationella rapportering av miljöhälsa till WHO och Europeiska miljöbyrån (EEA) samt inom Agenda 2030. Resultaten har även använts av kommuner vid prioritering av arbetet med miljö- och hälsoskydd och samhällsplanering samt av län för att beskriva den regionala situationen i jämförelse med den nationella.

Resultat

Resultaten publiceras i miljöhälsorapporter som även innehåller aktuellt kunskapsläge inom området.

Miljöhälsorapporter

Resultaten för bl.a. allergi, inom- och utomhusmiljö, bostad, buller, miljötobaksrök och solljus går att hitta i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio.

Det enklaste är att söka på respektive ämne i Statistik A–Ö

Miljöhälsoenkät 2019

Miljöhälsoenkät 2019 skickades under våren 2019 till 110 000 slumpmässigt utvalda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6-10 månader, 4 år och 12 år. Det är tredje gången som enkätundersökningen handlar om barn.

Folkhälsomyndigheten står bakom den nationella miljöhälsoenkäten. Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer samt Naturvårdsverket har medfinansierat undersökningen i 19 län för att få tillgång till bättre regionala underlag.