Mikrobiellt övervakningsprogram för Cryptosporidium

Lyssna

Cryptosporidium ingår i vårt mikrobiella övervakningsprogram. Här finns kort information om programmets syfte, omfattning och metodik.

Syfte

Att detektera och utreda nationella utbrott och kluster av Cryptosporidium och ge stöd vid regionala utbrottsutredningar vid behov. Den mikrobiologiska övervakningen syftar till att utgöra ett kunskapsunderlag för förståelse av utbrott orsakade av Cryptosporidium. Detta innefattar förståelse av smittvägar som i förlängningen syftar till preventiva och riktade åtgärder inom flera sektorer (djurhållning och livsmedelsproduktion) i ett One Health-perspektiv. Resultat används också för att bistå i internationell övervakning och för att utreda multinationella utbrott.

Omfattning

Årlig insamling av upp till 50 prov (beroende på utbrott och kluster innevarande år). Vid ökning av fall i flera regioner görs ett representativt urval av prover. Vid en ökning av fall i enskilda regioner görs en bedömning om typning och klusteranalys är av ett nationellt och/eller internationellt intresse.

Metodik

I nuläget Sangersekvensering för artbestämning och subtypning då utvärdering av amplikonsekvensering med NanoPore pågår. Klusteranalys för detektion av eventuella släktskap bör utföras för varje utbrott och kluster som utreds.

Rapportering och analys

Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.

Läs mer

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram