Mikrobiellt övervakningsprogram för riktad resistensövervakning

Lyssna

Riktad resistensövervakning ingår i vårt mikrobiella övervakningsprogram. Här finns kort information om programmets syfte, omfattning och metodik.

Syfte

Att följa utvecklingen av ovanliga resistensfenotyper, resistens mot nya antibiotika och så kallade reservantibiotika som är av särskild betydelse för behandling av svårbehandlade infektioner. Informationen syftar till att ge bättre kunskap för observerade fenotyper och deras undervarianter samt för att detektera utbrott.

Omfattning

Programmet omfattar för närvarande bakterier och resistenskombinationer som visas i tabellen. Utöver de resistenta bakterier som listas i tabellen kan andra resistenta bakterier komma att samlas in på signal i Svebar.

OBS! För eventuell verifiering av fenotypisk resistens ska isolatet skickas till Klinisk mikrobiologi, Karlskrona.

Nationellt referenslaboratorium för antibiotikaresistens (mikrobiologi.org)

Isolat som har skickats in under annat insamlingsprogram (till exempel ESBL-CARBA, VRE) ska inte skickas in på nytt, men ange på remissen vilken fenotypisk resistens enligt ovan som isolatet har.

Förklaring till noteringar till tabell 1 finns längre ned på sidan.

Tabell 1. Riktad resistensövervakning över bakterier och resistenskombinationer.
Bakterier Antibiotikaresistens Syfte och innehåll
Acinetobacter species Cefiderocol <17 mm Följa resistensutveckling mot nyintroducerade antibiotika inklusive uppföljning av Folkhälsomyndighetens pilotstudie om tillgänglighet till viktiga antibiotika. Släktskapsanalys och detektion av relevanta resistensgener.
Bakterieart (a) Mycket ovanlig resistens (a) Undersökning av mycket ovanliga resistenser.
Enterobacterales Cefiderocol - R (isolat inom ATU omfattas inte) (b) Följa resistensutveckling mot nyintroducerade antibiotika inklusive uppföljning av Folkhälsomyndighetens pilotstudie om tillgänglighet till viktiga antibiotika. Släktskapsanalys och detektion av relevanta resistensgener.
Enterobacterales Imipenem-relebaktam – R (c) Följa resistensutveckling mot nyintroducerade antibiotika inklusive uppföljning av Folkhälsomyndighetens pilotstudie om tillgänglighet till viktiga antibiotika. Släktskapsanalys och detektion av relevanta resistensgener.
Enterobacterales Meropenem-vaborbaktam – R (c) Följa resistensutveckling mot nyintroducerade antibiotika inklusive uppföljning av Folkhälsomyndighetens pilotstudie om tillgänglighet till viktiga antibiotika. Släktskapsanalys och detektion av relevanta resistensgener.
Enterobacterales Ceftazidim-avibaktam – R (c) Följa resistensutveckling mot nyintroducerade antibiotika inklusive uppföljning av Folkhälsomyndighetens pilotstudie om tillgänglighet till viktiga antibiotika. Släktskapsanalys och detektion av relevanta resistensgener.
Enterobacterales Kolistin – R (d) Ovanlig fenotyp enligt EUCAST förväntade fenotyper. Bevakning av förekomst av mcr-gener. Kolistin är ett reservpreparat för multiresistenta gramnegativer. Släktskapsanalys och detektion av mcr-genen och dess subvarianter.
Enterococcus faecalis/faecium Linezolid – R Ovanlig fenotyp enligt EUCAST förväntade fenotyper. Bevakning av förekomst av linezolidresistens hos kliniskt relevanta enterokocker. Linezolid är ett viktigt behandlingsalternativ för VRE. Släktskapsanalys och detektion av plasmidmedierad och ribosomal linezolidresistens.
Haemophilus influenzae Cefotaxim/ceftriaxon/annan 3:e-generations cefalosporin eller karbapenem – R Ovanlig fenotyp enligt EUCAST förväntade fenotyper. Bevakning av förekomst av höggradig PBP3-resistens som ger cefalosporin/karbapenemresistens. Släktskapsanalys och detektion av mutationer i ftsI-genen, överförbara betalaktamasgener (blaTEM och blaROB) samt övriga relevanta resistensgener.
Pseudomonas aeruginosa (e) Cefiderocol - R (isolat inom ATU omfattas inte) (b) Följa resistensutveckling mot nyintroducerade antibiotika inklusive uppföljning av Folkhälsomyndighetens pilotstudie om tillgänglighet till viktiga antibiotika. Släktskapsanalys och detektion av relevanta resistensgener.
Shigella sonnei, alternativt Shigella species om art inte kan fastställas Cefotaxim/ceftazidim - R samt ciprofloxacin - R Följa spridning och upptäcka nationella kluster och utbrott av särskilt svårbehandlade typer av Shigella sonnei med multiresistens. Släktskapsanalys och detektion av relevanta resistensgener.

Noteringar i tabell 1

(a) Övriga mycket ovanliga fenotyper som påvisas vid kliniska mikrobiologiska laboratorier tas emot efter överenskommelse. Kontakt via kundtjänsts telefon 010-205 24 44 till agens-ansvarig mikrobiolog vid Enheten för laborativ bakterieövervakning.

(b) Isolat som med diskdiffusion får ett resultat inom ATU och som inte har konfirmerats omfattas inte av insamlingen. För uppdaterad information om resistensbestämning avseende cefiderocol.

EUCAST warnings concerning antimicrobial susceptibility testing products or procedures (eucast.org)

(c) Undantag för isolat med metallobetalaktamas-produktion som förklaring till resistensen (dessa skickas dock in under ESBL-CARBA).

(d) Undantag för arter med förväntad resistent fenotyp.

EUCAST expected phenotypes (eucast.org)

(e) Isolat från cystisk fibros-patienter omfattas inte av insamlingen.

Rapportering och analys

Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.

Läs mer

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram