Hiv/STI-prevention – Projektbidrag till ideella regionala och lokala ideella organisationer 2024

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av projektbidrag till ideella regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 22 876 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2024.

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
Sökande organisation Sökt belopp Beviljat belopp
Lokal Kamratföreningen Oasen Mitt 260 000 260 000
Lokal Kamratföreningen Oasen Syd 285 000 285 000
Lokal Kamratföreningen Oasen Väst 268 000 268 000
Läkare i Världen Sverige 1 088 000 1 088 000
Nerikes Internationella Förening 100 000 100 000
Noaks Ark Norra Norrland 1 540 000 1 450 000
Noaks Ark Småland & Halland 398 000 398 000
Noaks Ark Småland & Halland 1 030 000 1 030 000
Noaks Ark Småland & Halland 581 000 581 000
Noaks Ark Småland & Halland 473 000 473 000
Noaks Ark Småland & Halland 1 114 000 1 114 000
Noaks Ark Stockholm 1 700 000 1 650 000
Noaks Ark Östergötland 1 102 000 1 102 000
Posithiva Gruppen Norr 250 000 250 000
RFSL Linköping 418 000 418 000
RFSL Luleå och norra Norrbottens län 379 000 379 000
RFSL Piteå älvdal 155 000 155 000
RFSL Rådgivningen Skåne 200 000 200 000
RFSL Stockholm 1 386 000 1 386 000
RFSL Örebro 780 000 780 000
RFSU Malmö 937 000 937 000
RFSU Umeå 3 533 000 2 249 000
RFSU Uppsala 3 644 000 3 644 000
RFSL Västernorrland 200 000 200 000
RFSL Östersund 2 497 000 1 598 000
Rosengårds Folkets Hus 881 000 881 000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast den 1 mars året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2024 års medel skickas ut till organisationerna under december 2024. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Under verksamhetsåret kan ni omfördela summor som är lägre eller lika med 20 000 kronor. Ni kan omfördela dessa mellan kostnadsposter och verksamhetsmål som relaterar till aktiviteter som ni har fått beviljade från oss på Folkhälsomyndigheten tidigare. Övriga förändringar i verksamhetsplanen ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2024 är 286 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.