Hiv/STI-prevention – Verksamhetsbidrag till ideella regionala och lokala ideella organisationer 2024

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 52 124 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budgetår 2024.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
Organisation Sökt belopp (kr) Beviljat belopp (kr)
Convictus 1 890 000 1 890 000
Homan i Göteborg 160 000 160 000
Noaks Ark Göteborg & V.G. 4 135 000 3 696 000
Noaks Ark Mosaik 3 688 000 3 500 000
Noaks Ark Stockholm 7 800 000 6 125 000
Posithiva Gruppen 3 540 000 3 000 000
Posithiva Gruppen Syd 3 823 000 3 200 000
Posithiva Gruppen Väst 4 210 000 3 500 000
RFSL Göteborg 2 426000 2 426 000
RFSL Rådgivningen Skåne 5 666 000 4 000 000
RFSL Sjuhärad (Liberté) 714000 714 000
RFSL Skaraborg 220 000 220 000
RFSL Stockholm 9 200 000 7 800 000
RFSU Göteborg 5 393 000 4 160 000
RFSU Malmö 3 456 000 3 456 000
RFSU Stockholm 4 919 608 4 277 000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast den 1 mars året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2024 års medel skickas ut till organisationerna under december 2024. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Under verksamhetsåret kan ni omfördela summor som är lägre eller lika med 20 000 kronor. Ni kan omfördela dessa mellan kostnadsposter och verksamhetsmål som relaterar till aktiviteter som ni har fått beviljade från oss på Folkhälsomyndigheten tidigare. Övriga förändringar i verksamhetsplanen ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2024 är 286 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.