Statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2024

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag i form av verksamhetsbidrag till juridiska personer som genomför telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 18 000 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budgetår 2024.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
Sökande organisation Sökt belopp Beviljat belopp
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 18 000 000 18 000 000

Redovisning

De organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast den 30 april året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2024-års medel skickas ut till organisationerna under januari 2025. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha ett bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Under verksamhetsåret kan ni omfördela summor som är lägre eller lika med 20 000 kronor. Ni kan omfördela dessa mellan kostnadsposter och verksamhetsmål som relaterar till aktiviteter som ni har fått beviljade från oss på Folkhälsomyndigheten tidigare. Övriga förändringar i verksamhetsplanen ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, det vill säga förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni beviljats är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni beviljats fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Granskningen ska göras enligt standard SNT 4400 oavsett bidragsnivå. Fem prisbasbelopp för år 2024 är 286 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.