Frågor och svar om statsbidrag

Lyssna

Här listar vi svar på vanligaste frågorna vi får om statsbidrag.

Om statsbidrag

Lyssna

Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål. Statsbidrag kan vara riktade till olika mottagare. Vissa statsbidrag fördelas till det civila samhällets organisationer, medan andra statsbidrag fördelas till offentliga aktörer som till exempel kommuner och regioner. Det är inte möjligt att ansöka om statsbidrag som enskild person eller företag.

Statsbidragen är indelade i projektbidrag, verksamhets- och organisationsbidrag.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Projektbidrag

Projektbidrag är ett specifikt bidrag som är till för att finansiera en verksamhet som är tydligt avgränsad, både i form av slutprodukt och tidsperiod. Tidsperioden kan vara max tre år, men ansökan och beslut sker för ett år i taget. Projektbidraget ska vara noggrant planerat och återrapporterat i relation till mål, genomförande och resultat. Projektbidraget passar särskilt bra för att testa en ny eller kreativ idé. Efter tre år går det bra att gå från att söka projektbidrag till verksamhetsbidrag för en verksamhet som är tänkt att bli långsiktig.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett specifikt bidrag som är till för att finansiera en eller flera målinriktade verksamheter. Med målinriktad verksamhet menas att aktiviteterna på längre sikt ska bidra till den aktuella förordningens eller det aktuella regeringsuppdragets syfte. Verksamheten kan pågå under en längre tid. Verksamhetsbidraget ska vara noggrant planerat och återrapporterat i relation till mål, genomförande och resultat.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag är ett generellt bidrag som är till för att finansiera organisationers basverksamhet, det vill säga sådant som är nödvändigt för organisationens existens eller grundläggande verksamhet. Det kan till exempel innebära kostnader för kansli, administration och anställda.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag till ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter utifrån olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordningar. Var noga med att läsa vad som gäller för varje enskilt statsbidrag.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett riksförbund/riksorganisation är en central organisation som verkar i hela landet, i motsats till, exempelvis, ett länsförbund. Namnet riksförbund används av många större organisationer i Sverige som fungerar som paraplyorganisationer för lokala medlemsföreningar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, beviljade medel ska förbrukas under det år som bidraget avser. Medel som inte förbrukas ska återbetalas i samband med återrapportering. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisning om hur medel ska återbetalas efter att vi granskat återrapporteringen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ni behöver kontakta oss om ni planerar att göra större förändringar i den verksamhet som ni finansierar med statsbidrag. Ni behöver få ett skriftligt beslut från oss på Folkhälsomyndigheten innan ni kan genomföra förändringen. Det kan till exempel handla om att ni vill ta bort eller förändra delmål eller aktiviteter. Ni måste också kontakta oss om ni vill omfördela mer än 20 000 kronor jämfört med er ansökans budget, se mer information som svar på fråga nedan

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Under verksamhetsåret kan ni omfördela summor som är lägre eller lika med 20 000 kronor. Ni kan omfördela dessa mellan kostnadsposter och delmål som relaterar till aktiviteter som ni har fått beviljade från oss på Folkhälsomyndigheten tidigare.

Om ni däremot vill omfördela mer än 20 000 kronor, eller fördela medel till aktiviteter som vi inte har godkänt, behöver ni få detta godkänt av oss på Folkhälsomyndigheten innan ni genomför omfördelningen. Om ni exempelvis vill förflytta 8000 kronor från administration till personal, och 12 500 från externa tjänster till lokal, vill ni totalt omfördela 20 500 kronor. I det fallet behöver ni få ett godkännande från oss. Ni begär en omfördelning genom att mejla statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se och beskriva från vilken post till vilken ni vill omfördela, hur stort belopp, och en förklaring till varför ni vill omfördela.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ni behöver inte informera oss om ni förändrar er tidsplan, det vill säga genomför en aktivitet vid ett annat tillfälle än planerat. Ni behöver inte heller informera om en fysisk aktivitet i stället genomförs digitalt eller tvärtom. Men aktiviteten måste genomföras under det år som ni blivit beviljade medel.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ni kontaktar oss genom att mejla till adressen statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se. Högst upp till höger på er ansökan finns ert ärendenummer, ibland förkortat änr. I ert ärendenummer samlas och diarieförs all dokumentation som är viktig för ert ärende. Ange ärendenumret i mejlets ämnesrad när ni mejlar till oss.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ni kan utan godkännande från oss skriva eller berätta att en aktivitet finansieras med stöd av Folkhälsomyndigheten. Om ni däremot vill skriva vårt namn som avsändare eller ange Folkhälsomyndighetens logotyp behöver ni ett godkännande för det från oss.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om ansökan

Lyssna

Ni ansöker om statsbidrag på sidan Medel att söka. På den webbsidan framgår vilka statsbidrag som är möjliga att ansöka om och sista ansökningsdag.

När ni klickar på respektive statsbidrag kan ni ta del av ansökningsformulär, anvisningar och villkor för ansökan. Där finns även information om vilka handlingar som ni behöver skicka in tillsammans med er ansökan. Det är viktigt att ni är uppmärksamma på datum för sista ansökningsdag.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ni går in på den ansökningslänk som finns i utlysningen. Ansökningar finns på sidan Medel att söka.

Är det första gången ni ansöker så ska ni skapa ett nytt konto, där skapar ni även ett lösenord. Om ni ansökt tidigare kan ni använda det konto och lösenord ni använde vid förra ansökningstillfället.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vid tekniska frågor eller problem, skicka ett mejl till bidrag@folkhalsomyndigheten.se. Ange vilket slags bidrag ni ansöker och vilket konto som ni använder vid inloggning.

Vid frågor om specifika frågor ber vi er att först titta i anvisningarna till ansökan. Varje ansökan har egna anvisningar och ni hittar dem under respektive sida för utlysning. Det finns också hjälptexter i anslutning till respektive fråga i det elektroniska formuläret. Om ni inte hittar svar på era frågor där kan ni mejla till oss på statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Anvisningar finns publicerad på vår webb i anslutning till utlysningen. Om du ansöker elektroniskt finns hjälptext i anslutning till frågan i det elektroniska formuläret.

Har du specifika frågor vänder du dig till statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om ni ansökt elektroniskt får ni automatiskt ett svarsmeddelande om att ansökan kommit in till Folkhälsomyndigheten. I annat fall får ni ett meddelande via mejl. Vi kontaktar er om underlaget inte är komplett. Samma gäller vid återrapportering.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Sökt belopp ska anges per delmål. Det summerade beloppet kopieras automatiskt till budgeten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Statsbidragen utlyses under förutsättning att riksdagen anslår medel. Detta meddelas i riksdagens regleringsbrev som årligen skickas ut i slutet av året. Generaldirektören fattar därför beslut efter årsskiftet, vanligtvis i början av januari. Enskilda beslut expedieras med mejl till bidragssökaren så fort som möjligt efter det. Vi publicerar även information om fördelningen på vår webb.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I treårsplanen bör det framgå vad ni planerar att göra i er verksamhet under de kommande tre åren och hur ni kommer att följa upp arbetet. Treårsplanen ska avse sökt bidragsår och två år framåt.

För projektbidrag är treårsplanen en form av projektplan som beskriver projektets utveckling under dess gång (max tre år), eller fortlevnad efter att projektet har avslutats. Det bör även framgå hur ni planerar att följa upp arbetet. Treårsplanen ska avse sökt bidragsår och två år till, innan eller efter det sökta bidragsåret.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Med räckvidd menar vi hur många personer som ni tror kommer att nås av aktiviteten. Till exempel kan kompetensutveckling ha en person som räckvidd, en utbildningsinsats ha 10 personer som räckvidd och ett Facebook-inlägg ha 1000 personer i räckvidd. Räckvidd gäller både för interna personer inom er organisation, och externa personer som ni möter utanför er organisation. Uppskatta räckvidden utifrån de personer som nås på en gång av insatsen. Det går bra att skriva en person som räckvidd, om aktiviteten till exempel handlar om att en person ska delta i en konferens. Men om det ingår som ett tydligt moment i aktiviteten att projektledaren ska dela med sig av informationen till sina kollegor kan ni uppskatta antalet kollegor plus projektledaren.

Vi ber er att ange räckvidd för att vi ska få en uppfattning om hur många personer som nås av aktiviteter genom statsbidragen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om återrapportering och redovisning

Lyssna

Information om redovisning hittar du på sidan Redovisning av medel.

Information om återrapportering för de specifika uppdragen hittar du på sidan Beviljade medel.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället. Behöver du hjälp, ta kontakt med vår tekniska support bidrag@folkhalsomyndigheten.se.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ange endast kostnader som ni vill finansiera eller har finansierat med bidraget från Folkhälsomyndigheten.

För återrapportens ekonomiska redovisning betyder det att de medel som ni använt från Folkhälsomyndigheten ska vara särredovisade i er bokföring. Det betyder att de ska vara åtskilda från organisationens övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. Vi på Folkhälsomyndigheten måste kunna följa vilka kostnader i resultatrapporten som hör till vilka budgetposter i återrapportens budget, såsom personal, externa tjänster eller lokal. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Faktiska kostnader är de kostnader som ni har lett till en utgift, det vill säga den summa ni har betalat och som framgår av en faktura. De faktiska kostnaderna ska redovisas oavsett om kostnaderna är högre eller lägre än de kostnader som ni beräknat i ansökan.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du hittar information på vår webbsida Redovisning av medel.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om en aktivitet inte har genomförts under bidragsåret ska ni rapportera det i återredovisningen och återbetala de medel som därmed inte använts.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan