Anvisningar till ansökan om organisations- och verksamhetsbidrag 2025

Lyssna

Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela 8 500 000 kronor i bidrag för år 2025 till en eller flera ideella nationella organisationer som arbetar med samverkan brukar-, anhörig- eller så kallade patientorganisationer inom området psykisk hälsa.

Bidraget är en kombination av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Syftet är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Vilka kan ansöka?

Bidraget kan tilldelas en eller flera rikstäckande ideella organisationer som arbetar med samverkan mellan brukarföreningar inom området psykisk hälsa. Organisationens verksamhet ska ske till övervägande del inom Sverige. Organisationsbidrag ges till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda medan verksamhetsbidrag ges till målinriktad verksamhet men som inte är tydligt tidsbegränsade eller av tillfällig natur.

Bidrag kan endast lämnas till en nationell ideell organisation som uppfyller följande krav:

 • Har funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren.
 • Är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål.
 • Har en organisation och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet och förbud mot diskriminering. Organisationen bör i sitt arbete och sin struktur avspegla samhällets mångfald.
 • Inom sin verksamhet arbetar med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller så kallade patientorganisationer inom området.
 • Inom sin verksamhet samverkar med nationella aktörer.
 • Har minst fem medlemsorganisationer som är brukar-, anhörig- eller så kallade patientorganisationer.

Bedömning av ansökningar

Myndigheten kommer att bedöma kvaliteten i inkommen ansökan och beviljar den eller de ansökningar som bedöms ha de bästa förutsättningarna för att uppfylla syftet med utlysningen. Organisationen ska ha en tydlig mål- och resultatstyrning av verksamheten.

Blanketter

Vid ansökan om bidrag ska följande blankett användas:

 • Ansökan om organisations- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa 2025.

Mer information om hur ansökan ska fyllas i finns längre ned i dokumentet under rubriken Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten.

När ska ansökan lämnas?

Ansökan ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 27 oktober 2024. Ett undertecknat original av ansökan ska skickas med post till:

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Bilagor skickas med e-post till info@folkhalsomyndigheten.se

Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten. För sent inkommen ansökan avvisas alltid. Meddela om ni avser att komplettera ansökan med bilagor senare. Beslut om ekonomiskt stöd meddelas i början av 2025.

Utbetalning av ekonomiskt bidrag

Utbetalning av ekonomiskt bidrag sker med en fjärdedel/kvartal.

Redovisning av organisations- och verksamhetsbidrag

Tilldelade medel för år 2024 ska återredovisas senast den 24 februari 2025. Folkhälsomyndigheten kommer under december 2024 att skicka ut anvisningar och underlag för redovisning av hur organisations- och verksamhetsbidraget använts samt ekonomisk redovisning.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel. Bidraget ska redovisas så att det framgår hur mycket som använts till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda (organisationsbidrag) samt hur mycket som använts till organisationens målinriktade verksamhet (verksamhetsbidrag). Folkhälsomyndigheten kan komma att begära in redovisning på hur verksamhetskostnaderna fördelats mellan de ingående brukarorganisationerna. Folkhälsomyndigheten har rätt att begära utdrag från ekonomisystem och kopior på fakturor som styrker kostnader i projektet. Kostnader för resor och deltagande i konferenser ska kunna styrkas i efterhand och man bör använda sig av billigaste och mest kostnadseffektiva alternativ.

Revisorskrav

Organisationens revisor ska intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts. Om bidraget uppgår till minst fem prisbasbelopp (286 500 kronor för år 2024) ska intyget lämnas av godkänd eller auktoriserad revisor som finns registrerad hos Revisorsinspektionen.

Redovisning av medel

Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten

I ansökningsblanketten sammanfattar ni tydligt det ni söker medel för att genomföra under verksamhetsåret 2025. Medel kan också sökas för förberedande aktiviteter för något som ska genomföras under kommande år. I blanketten finns ett antal uppgifter som skall fyllas i. Nedan beskrivs vilken information som ni ska fylla i under respektive rubrik och frågeställningar som kan vara bra att fundera över.

Grunduppgifter (1)

Här fyller ni i information om den sökande organisationen, kontaktperson för ansökan, information om konto som det ekonomiska bidraget ska utbetalas till samt kontaktuppgifter till revisor. Här anger ni också vilka medlemsorganisationer (brukar-, anhörig- eller så kallade patientorganisationer) inom området psykisk hälsa som ingår i paraplyorganisationen, hur många medlemmar som varje brukarförening omfattar totalt samt vilket år som organisationen blev medlem.

Om organisationen (2)

Sammanfattning (2a)

Här gör ni en kort beskrivning av er nuvarande verksamhet och vad er ansökan avser. Beskriv också verksamhetens målsättning och vilka målgrupper ni avser att nå.

Psykisk hälsa/ohälsa (2b)

Här beskriver ni kortfattat hur ni idag arbetar inom området psykisk hälsa samt markerar huruvida ni aktivt arbetat för att främja psykisk hälsa och/eller psykisk ohälsa de senaste fem åren. Exemplifiera gärna.

Respekt för demokratins idéer (2c)

Det är viktigt att organisationen i sin verksamhet respekterar demokratins idéer samt jämställdhet och förbud mot diskriminering. Markera ja eller nej i ansökan.

Verksamhetsmål (3)

Här beskriver ni vad ni vill uppnå med er verksamhet under 2025. Var noggrann och specificera varje mål i detalj. Totalt fyra mål går att ansöka om.

Verksamhetsmål

Namnge varje verksamhetsmål och beskriv vad ni vill uppnå med målet.

Aktiviteter

Under varje verksamhetsmål anger ni vilka aktiviteter ni tänker genomföra för att uppnå det sökta verksamhetsmålet. Flera aktiviteter kan behövas för att uppnå ett verksamhetsmål. Specificera så tydligt som möjligt.

Målgrupper

Ange målgrupp/målgrupper för den verksamhet ni söker för.

Samverkan

Här uppger ni vilka ni tänker er att samverka med för att kunna uppnå de olika verksamhetsmålen. Specificera vilka samverkansparter som hör till vilket verksamhetsmål.

Total budget för verksamhetsmålen

Summera kostnaden för alla verksamhetsmål. För även in summan i budgeten under 5 B2.

Uppföljning (4)

Utvärdering är viktigt för att se om man uppnår de målsättningar man har för arbetet. Beskriv hur organisationen genomför uppföljning och eventuell utvärdering av genomförd verksamhet. Om utvärderingen görs av extern part ska detta anges.

Budget (5)

De medel som erhållits från Folkhälsomyndigheten ska vara särredovisade i organisationens bokföring, det vill säga vara åtskilda från organisationens övriga medel till exempel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. Bidraget ska redovisas så att det framgår hur mycket som använts till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda (organisationsbidrag) samt hur mycket som använts till organisationens målinriktade verksamhet (verksamhetsbidrag). Under budgetens två första delar (A och B) ska endast intäkter och utgifter som har med det sökta verksamhetsbidraget redovisas. Under budgetens sista del (C) ska övriga intäkter från exempelvis andra myndigheter redovisas men utan att sammanräknas med ovanstående delar (A och B).

A Intäkter 2025

Här fyller ni summan organisations- och verksamhetsbidrag som söks från för verksamhetsåret 2024.

B Kostnader 2025 (informationen gäller både organisationsbidraget och verksamhetsbidraget)

Specificera de kostnader som ska finansieras med det sökta bidraget från Folkhälsomyndigheten. Här anges organisationskostnader (B1) och verksamhetskostnader (B2) var för sig. De kostnader som består av organisationens löpande verksamhet, till exempel kostnader för kansli, administration eller anställda, söks som organisationsbidrag medan de kostnader som ska belasta organisationens målinriktade verksamhet söks som verksamhetsbidrag. Det är viktigt att uppgifterna fylls i noggrant. När medel återredovisas utgår man från de uppgifter som lämnats i budget.

 • Personalkostnader avser anställda personer som finansieras med bidrag från Folkhälsomyndigheten. Här specificeras befattning, tjänstgöringsgrad i procent och kostnader per anställd. Personalkostnader inkluderar lön, semesterersättning och lönebikostnader som arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Skattepliktig förmån får inte räknas in. Grundlön (månads- eller timlön), antal tjänster och omfattning i procent ska anges.

Exempel: 1 projektledare, månadslön heltid 28 000, omfattning 100 %, i 12 månader + lönebikostnader (50 %) = 504 000 kr.

 • Administrativa kostnader avser exempelvis telefoni, porto, försäkring, bankkostnader och ska specificeras per kostnad i mesta möjliga mån. Observera att administrativa kostnader ska specificeras och lämnas i bilaga.
 • Lokalkostnader avser beräknade lokalkostnader för kansli för det sökta bidraget genom att ange kostnad för egen lokal och omkostnader, exempelvis städning (ej reparationer). Kopia på hyresavi eller beräkningsunderlag kan vid återrapportering begäras in för den del av kostnaden som härrör till det sökta verksamhetsbidraget. Lokalkostnad som direkt har bäring på ett verksamhetsmål (till exempel hyra av lokal för att genomföra en workshop/seminarium etc.) redovisas i budgeten under kostnader för verksamhetsbidrag.
 • Inköp/investeringar (större inköp) avser eventuella inköp eller investeringar kopplade till verksamheten som organisation en ansöker medel för, t.ex. inköp av teknisk utrustning (ej reparationer)
 • Aktivitetskostnader avser kostnader för aktiviteter det kan vara utbildningskostnader, möteslokaler, informationsinsatser mm. Typ av kostnad ska specificeras.
 • Resor och logi avser planerade resor och logi. Resor och logi ska vara kopplade till aktiviteterna och man bör även använda sig av billigaste/mest kostnadseffektiva resesätt. Redogör för i vilket syfte resorna ska genomföras. Kostnaden ska kunna styrkas i efterhand. Observera att kostnader för deltagande i konferens kan anges under en egen budgetpost ”kostnader för deltagande i konferens”.
 • Kostnader för deltagande i konferens avser kostnader för anmälningsavgift, resor och logi kopplade till konferensen ska anges här och man bör ha använt sig av billigaste och mest kostnadseffektiva alternativ. Kostnad ska vara specificerad per konferens. Deltagande i konferenser ska kunna styrkas i efterhand.
 • Utvärderingar avser kostnader för planerade utvärderingar. Här anges kostnader utöver personalkostnader som är kopplade till utvärdering.
 • Revisorskostnader avser eventuella kostnader för en extern revisor. Om organisationen får bidrag som uppgår till minst fem prisbasbelopp ska en godkänd eller auktoriserad revisor ska användas som finns registrerad hos Revisorsinspektionen. Om bidraget är lägre än fem prisbasbelopp kan man välja att antingen använda en godkänd- auktoriserad revisor eller använda sin förtroendevalda revisor i organisationen att hantera uppdraget. Om bidraget fördelas enligt förordning kan det finnas annat villkor för revisorsgranskning. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Vid upptagen kostnad bör denna vara rimlig i förhållande till bidragets storlek.
 • Övriga kostnader bör användas sparsamt och måste specificeras i budgeten.

C Information om annan finansiering/andra intäkter 2025

 • Beviljat statsbidrag för 2025 från annan myndighet. Har organisationen beviljats statsbidrag från annan myndighet ska detta anges här.
 • Sökt men inte ännu bekräftat statsbidrag från annan myndighet. Här ska även anges om organisationen sökt statsbidrag som man ännu inte fått bekräftat från annan myndighet.
 • Aktivitetsintäkter. Om organisationen har intäkter genom aktiviteter, exempelvis Facebook-insamlingar, café-inkomster, ska dessa fyllas i här.
 • Övriga intäkter. Här anges om organisationen har andra intäkter, till exempel hyresintäkter.

Viktigt gällande bilagor som ska lämnas med ansökan (6)

De bilagor som är markerat med en liten stjärna i ansökningsblanketten, är bilagor som måste lämnas in tillsammans med ansökan. Namnge gärna varje bilaga så att det tydligt framgår vilken bilaga som avses.

Verksamhetsplan, senast beslutade

Denna avser organisationens totala verksamhet, inte bara psykisk hälsa och suicidpreventionsdelen.

Organisationens aktuella stadgar

Dessa är organisationens egna föreskrifter för verksamheten.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive balans- och resultaträkning, senast beslutade

Denna redogör för organisationens verksamhet under föregående år.

Handling som styrker vem eller vilka som är firmatecknare

Årsmötesprotokoll eller annat protokoll där det framgår vem/vilka som är firmatecknare.

Specifikation av administrativa kostnader

Administrativa kostnader ska specificeras i bilaga som lämnas här.

Andra bidrag

Här ges en kort beskrivning av den verksamhet som organisationen fått eller sökt bidrag från andra myndigheter. Även annat bidrag från Folkhälsomyndigheten som inte avser denna ansökan ska anges i bilagan.

Annat av vikt för ansökan

Till exempel utvärderingar av tidigare verksamhet eller framtaget informationsmaterial.

Underskrift av organisationens behöriga firmatecknare (7)

Innan ansökan skickas in ska den undertecknas av den eller de personer som är organisationens behöriga firmatecknare. De som undertecknar intygar därmed att lämnade uppgifter inklusive bilagor i alla väsentliga delar är korrekta, att styrelsen godkänt innehållet i ansökan samt att man är införstådd med de krav som framgår av Folkhälsomyndighetens utlysning.

När ska ansökan lämnas?

Ansökan ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 27 oktober 2024.
Ett undertecknat original av ansökan (ej bilagor) ska skickas med post till:

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Bilagor (ej ansökan) ska skickas med e-post till info@folkhalsomyndigheten.se

Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten. För sent inkommen ansökan avvisas alltid. Meddela om ni avser att komplettera ansökan med bilagor senare.