Sjukdomsinformation om Haemophilus influenzae-infektion (invasiv)

Lyssna

Annan benämning: Hib.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Haemophilus influenzae är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge upphov till luftrörskatarr samt, mindre vanligt, lunginflammation.

Vaccination via det allmänna barnvaccinationsprogrammet infördes 1993 i hela landet.

Hos framför allt små barn förekommer så kallad invasiv infektion. Då kan bakterierna påvisas i blodet. Barnen blir svårt sjuka. En del får hjärnhinneinflammation, andra struplocksinflammation (epiglottit) och en tredje grupp drabbas av ledinfektion. Åren innan den allmänna vaccinationen mot H. influenzae typ b infördes beräknades den individuella risken för komplikationer vara cirka 1/300. Nu har de invasiva fallen med typ b hos barn i praktiken försvunnit.

Vad orsakar invasiv Haemophilus influenzae-infektion och hur sprids det?

Invasiv infektion orsakas framför allt av H. influenzae typ b (Hib) men infektion med andra typer kan förekomma. Under sina första 6 månader är barnen i regel väl skyddade genom passivt överförda antikroppar från modern. Under de kommande åren bygger de sedan gradvis upp ett eget, naturligt skydd mot Haemophilus. Vid fall av invasiv haemophilusinfektion är detta skydd otillräckligt för att förhindra att bakterien via luftvägarna tar sig över till blodet.

Smittämnet sprids i regel som en droppsmitta vid nära kontakt. Även om många exponeras för smitta och blir smittbärare är sekundärfall ovanliga, eftersom det bara är enstaka individer som saknar skydd mot invasiv infektion.

Inkubationstiden är troligen kort, endast två till fyra dygn.

Symtom och komplikationer

Hjärnhinneinflammation ses framför allt hos barn mellan sex månader och tre år och har ofta föregåtts av en luftvägsinfektion. Barnen insjuknar akut med feber, svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. De blir ofta snabbt omtöcknade och förvirrade och så småningom medvetslösa och behöver omedelbart omhändertagande på sjukhus.

Även epiglottit är en svår sjukdom, som obehandlad kan vara dödande. Vid detta tillstånd kan struplocket (epiglottis) bli så svullet att patienten kvävs. Det är framför allt barn mellan ett och fyra år som drabbas.

Vid ledinfektion är det i regel höft-, knä- eller fotleden som är drabbad. Sjukdomstillståndet ses framför allt hos barn mellan ett och fem år. Om inte tillståndet behandlas i tid kan ledbrosket förstöras med invaliditet som följd.

Diagnostik och behandling

Sjukdomsdiagnos ställs i regel genom bakterieodling från blod eller ryggmärgsvätska.

Bakterien är känslig för antibiotika. Efter genomgången, behandlad sjukdom blir de flesta friska, men några få kan ha kvarstående skador på hjärna/nervsystem.

Förebyggande åtgärder

Det finns vaccin mot Hib som erbjuds samtliga barn under det första levnadsåret via landets barnavårdscentraler. Vaccinet skyddar mot hjärnhinneinflammation och andra former av invasiv infektion (struplocks- och ledinfektion). Sedan vaccinationsprogrammet infördes har dessa Hib-orsakade sjukdomar blivit mycket ovanliga.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Övriga infektioner med Haemophilus influenzae är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Hib infection (cdc.gov)