Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)

Lyssna

Annan benämning: Fästingburen encefalit

Om sjukdomen TBE

Lyssna

TBE är en engelsk förkortning för tick borne encephalitis, fästingburen hjärninflammation. TBE orsakas av ett virus och är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan spridas mellan djur och människor. Smittan överförs till människor huvudsakligen via fästingbett.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

TBE har varit känt sen 1930-talet och de första TBE-fallen i Sverige upptäcktes på 1950-talet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

TBE orsakas av TBE-virus, som hör till familjen flavivirus. Det finns tre olika typer av TBE-virus: en europeisk eller västlig typ, en sibirisk typ och en Fjärran Östern typ. Det är endast den europeiska typen som finns i Sverige.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

TBE-virus sprider sig framför allt via bett av Ixodes-fästingar. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan därmed snabbt överföras vid ett bett. Risken för överföring av TBE-virus till människa, då en smittad fästing suger blod, är inte kartlagd i detalj. Den varierar sannolikt med ett flertal faktorer som virusmängd och blodsugningstid.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

TBE smittar inte från person till person och det finns inga kända fall som visar att TBE kan överföras från mamman till fostret under graviditet. Utomlands förekommer att människor smittas av TBE genom opastöriserad mjölk från smittade kor, getter eller får. Några sådana fall har inte rapporterats i Sverige, men det kan inte uteslutas att de förekommit utan att ha upptäckts.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För TBE finns effektiva vacciner, som kan ges till vuxna och till barn från ett års ålder. Andra sätt att skydda sig mot TBE (och andra fästingburna infektioner som exempelvis borrelia) är att bära kläder med långa ärmar och ben. En fästinggranskning av kroppen en gång per dygn kan vara otillräcklig som skydd mot TBE, eftersom smittan överförs snabbt efter bettet. Däremot kan man genom en granskning hitta fästingar som fortfarande kryper omkring på kroppen och hinna avlägsna dem innan de biter sig fast. Myggmedel ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.

Vaccin mot Tick Borne Encephalitis (TBE) – fästingburen encefalit

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det tar oftast mellan 4 och 10 dagar från fästingbettet till att man blir sjuk, men inkubationstiden för TBE kan vara ända upp till en månad (2-28 dygn). Ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i TBE vet inte om att de blivit fästingbitna före insjuknandet.

De flesta som smittas av TBE blir inte alls sjuka. Symtom på TBE utvecklas hos 10─30 procent som får en influensaliknande sjukdomsbild med feber och muskelvärk. Dessa symtom går vanligen över efter 4–7 dagar, men 20–30 procent drabbas därefter av en andra TBE-fas. De insjuknar då med symtom på hjärn- och/eller hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk, illamående, förvirring och andra neurologiska problem.

De flesta som insjuknar blir helt återställda, men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Vissa personer får bestående förlamningar även om det är ovanligt (0,5-2 procent bland dem med svår TBE). Dödsfall kan också förekomma men är mycket sällsynta. Den akuta TBE-sjukdomen ger oftast lätta symtom hos barn i förskoleåldern och det är sällan dessa behöver intensivvårdsbehandling för sin TBE.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vid en akut TBE-infektion bildas antikroppar mot TBE-virus, som kan påvisas via blodprov. De olika virustyperna (europeisk, sibirisk respektive Fjärran Östern) kan inte särskiljas med de test som används rutinmässigt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns inget specifikt läkemedel som är verksamt mot TBE-virus. Behandlingen blir därför symtomatisk, det vill säga inriktas mot patientens symtom.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, allt talar för att genomgången sjukdom ger ett livslångt skydd (immunitet) mot att insjukna igen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Varje år anmäls 200-500 fall av TBE i Sverige. Det finns säkert dessutom ett visst mörkertal, det vill säga ett antal fall som aldrig anmäls, sannolikt för att de haft milda eller inga symtom. Det är troligt att i stort sett alla de anmälda fallen haft neurologiska infektioner, eftersom de personer som endast insjuknar i en influensaliknande bild sällan söker sjukvård, eller då provtas för TBE.

Antalet TBE-fall har ökat stadigt de senaste decennierna, vilket sannolikt beror på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret. Prognoser för framtiden är emellertid svåra att göra av samma orsak, det vill säga att det är många, vitt skilda, faktorer som påverkar epidemiologin.

Tick Borne Encephalitis (TBE) – sjukdomsstatistik

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det beror sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

TBE är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och alla diagnosticerade fall anmäls av behandlande läkare och diagnosticerade laboratorium till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Under aktuell statistik på Folkhälsomyndighetens webbplats presenteras från vilka län/regioner TBE-fallen har anmälts. Var fallen sannolikt har smittats framgår av de epidemiologiska årsrapporterna.

Tick Borne Encephalitis (TBE) – sjukdomsstatistik

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Sjukdomen förekommer på flera platser i Sverige och övriga Östersjöländer, i östra och centrala Europa samt i stora delar av Asien.

I Sverige förekommer sjukdomen främst i södra och mellersta delen av landet. Smittan har under de senaste decennierna spritt sig även framförallt västerut i landet och bland annat blivit betydligt vanligare kring Vättern och Vänern. Den är vanligast längs ostkusten och minst tre fjärdedelar av alla rapporterade TBE-fall brukar smittas inom Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren. Samtidigt talar data för att det är fler boende i dessa områden som har vaccinerat sig mot TBE än i övriga landet, så den relativa risken för TBE är sannolikt ännu högre i dessa områden, jämfört med andra områden i Sverige. I Stockholms län har till exempel incidensen i den ovaccinerade populationen uppskattats till 8,5-12 TBE-fall/100 000 invånare (Askling et al, 2015).

Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag om vilka kommuner som har en förhöjd förekomst av TBE.

Områden med förhöjd förekomst av TBE

Även i områden där många fall smittas är det bara en liten andel av alla fästingar som bär på TBE-viruset, på sin höjd några få procentenheter. Därför är det liten risk att smittas efter enskilda fästingbett.

Det är dessutom betydande skillnader i TBE-förekomst mellan olika områden (även områden som ligger mycket nära varandra) och olika år, både vad gäller andelen fästingar som bär på virus och antalet rapporterade fall.

Mer detaljerad information kring utbredningen av TBE i Sverige finns på de regionala smittskyddsenheternas hemsidor och på 1177.se.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om vaccination mot TBE

Lyssna

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i områden med många fall av TBE samt till personer som vistas utomhus i sådana områden.

Rekommendationen gäller även personer som kommer att vistas mycket i skog och mark i andra länder där smittan finns.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Efter vaccinationen kan det bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. En del personer kan även få ont i huvudet och må illa, kräkningar förekommer men är ovanliga. Vissa kan känna en allmän sjukdomskänsla, trötthet eller muskel- och ledvärk. Feber är en vanlig biverkan framför allt bland små barn, särskilt efter den första vaccindosen. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Allvarligare biverkningar av TBE-vaccin är mycket ovanliga.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, TBE-vaccin skyddar inte mot borreliainfektion och något vaccin mot borrelia finns ännu inte tillgängligt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, TBE-vaccinet hindrar inte fästingen från att fästa sig på huden. Vaccinet kan bara förebygga den sjukdom som TBE-viruset kan orsaka.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccination mot TBE ingår inte i något nationellt vaccinationsprogram i Sverige, så de allra flesta får bekosta vaccinationerna själva.

Enskilda regioner har övervägt eller beslutat att erbjuda TBE-vaccination inom ramen för regionala vaccinationsprogram. Läs mer om vad som gäller i olika regioner hos 1177.

Vaccination mot TBE (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om fästingar

Lyssna

Fästingar finns främst i lövskog och i högt gräs. Fästingar som sprider TBE trivs i fuktig, frodig terräng och fästingen är mycket känslig för uttorkning. Typiska områden där fästingar förekommer är lundar, åkerrenar, strandbuskage och höga gräsmarker.
I Sverige dominerar den så kallade vanliga fästingen (Ixodes ricinus) som finns i hela Götaland, nästan hela Svealand och även, men i mindre antal, utefter Norrlandskusten. De senaste decennierna har den även börjat sprida sig inåt landet i Norrland, främst utmed de stora älvarna.

Det är förmodligen fåglar och vandrande däggdjur som bidragit till denna spridning.
Förutom den vanliga fästingen, som förekommer rikligt i Sverige, upptäckte man 2015 en annan fästingart som kan sprida TBE, taigafästingen (även kallade sibirisk fästing, Ixodes persulcatus), i Norrbotten och på öar nordost om Umeå.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är främst smågnagare som möss och sorkar som är värddjur för fästingar, men även andra viltlevande däggdjur – särskilt rådjur och andra hjortdjur –, liksom boskap, husdjur och människan. Även fåglar är viktiga värddjur för fästingar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Katter och hundar kan föra med sig fästingar, som kan krypa över på människor. För att undvika detta bör man kamma djurets päls när det rört sig i områden med känd fästingförekomst och avliva de eventuella fästingar man upptäcker. En blodfylld fästinghona som släpper från hund eller katt kan lägga upp till 2 000 ägg, som alla kan bli en ny blodsugande fästinglarv. Fästingägg och fästingar överlever dock inte länge i torr inomhusmiljö.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Fästingen genomgår flera stadier i sin utveckling; från ägg till larv, nymf och därefter vuxen fästing. Totalt lever en fästing i tre till fyra år.

Larven ser ut som en fästing, men är mindre, ungefär en halv millimeter lång, och har endast sex ben, till skillnad från nymfen och den vuxna fästingen som har åtta ben. Nymfen är ca 1 mm och den vuxna fästingen är 3-4 mm lång.

För att utvecklas vidare behöver fästingen i varje stadium suga blod, vanligen från fåglar och däggdjur. Den vuxna honan behöver dessutom ett blodmål innan hon kan bli befruktad och lägga ägg, varefter hon dör.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är vanligt att den som fått ett fästingbett redan samma dag får en mindre rodnad runt bettet, som sedan går över av sig själv.

En liten andel fästingar bär på smittämnen, som kan föras över till människa när de biter sig fast eller snart därefter. Om TBE-virus skulle överföras får många personer inga besvär alls eller enbart milda symtom, eftersom kroppens eget immunförsvar hos de flesta som blir fästingbitna hinner bekämpa viruset innan det sprids i kroppen.

Men 20-30 procent av alla som insjuknar i TBE får allvarliga symtom som hjärnhinne- och hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar. Dessutom finns det flera andra smittämnen som kan spridas av fästingar. Det är därför i största allmänhet klokt att minska risken för fästingbett.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Fästingar är aktiva när temperaturen under några dagar stiger över +4–5 ºC och det är bland annat vårvädret som avgör förekomsten av fästingar; varm och fuktig väderlek är mer gynnsamt för fästingar än när det är kallt och torrt. Fästingsäsongen i Sverige brukar räknas från mars till november och är vanligen som mest intensiv från april till mitten av juni. De flesta TBE-fallen insjuknar dock under högsommaren, vilket beror på att det är då människor exponeras som mest för fästingar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är viktigt att följa råden om hur man ska skydda sig mot fästingbett och ta bort fästingar, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Mygg-/fästingmedel kan användas, men ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.

Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe kan följande råd minska risken att bli fästingbiten:

  • Kontrollera huden och kläderna regelbundet för att upptäcka och ta bort eventuella fästingar.
  • Då dessa åtgärder inte utesluter att fästingar kommit innanför kläderna rekommenderas att man efter vistelse i fästingområde inspekterar hela sin kropp.
  • Hos barn sätter sig fästingarna ofta på huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

TBE-viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan därmed snabbt överföras vid bett. Fästingen bör oavsett detta tas bort så snart som möjligt, till exempel med en finspetsig pincett eller en fästingborttagare:

  • Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Försök se till så att hela fästingen följer med, men om delar av fästingens käkparti blir kvar i huden kan du låta dem vara. Kroppen stöter oftast själv bort resterna.
  • Kontrollera huden där du blev biten. Om en påtaglig rodnad uppträder inom några veckor eller om du till exempel får feber, huvudvärk eller känner dig sjuk på annat sätt, bör du söka läkare.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan