Vaccination mot Tick Borne Encephalitis (TBE) – fästingburen encefalit

Lyssna

TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa via fästingen.

TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och liknande, och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Sjukdomsinformation om TBE

TBE i Sverige

Fall av TBE rapporteras numera från Skåne i söder till Gävle kommun och Dalarnas län i norr, samt även längre norrut längs med Östersjökusten. För riskområden inom olika regioner, se respektive smittskyddsenhets hemsida.

Tick Borne Encephalitis (TBE): statistik och årsrapporter med kommentar

Vaccin

I Sverige marknadsförs för tillfället vaccin mot TBE av två producenter. De förekommer dels som beredningar om 0,5 ml ämnade för äldre barn och vuxna (från 12 respektive 16 års ålder beroende på vaccin), och dels i beredningar om 0,25 ml ämnade för yngre barn. Vaccinerna är antigenmässigt likartade, avdödade helvirusvacciner och ska som regel ges intramuskulärt. TBE-vaccin kan ges från 1 års ålder.

Vem rekommenderas vaccination?

Regionernas smittskyddsenheter brukar rekommendera vaccination till permanent- och sommarboende i områden med förhöjd förekomst av TBE, och särskilt till personer som i dessa områden vistas mycket i skog och mark och som ofta blir fästingbitna. Personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Finland (framförallt Åland), Baltikum eller Centraleuropa, till exempel ornitologer och orienterare, brukar också rekommenderas vaccination.

Smittskyddsenheterna har gemensamt utarbetat ett vaccinationsschema som de rekommenderar. Det finns tillgängligt på flera olika smittskyddsenheters hemsidor.

Nationella rekommendationer för vaccination

Folkhälsomyndigheten håller på att utreda om vissa grupper ska rekommenderas vaccination och vilket vaccinationsschema som i så fall bör användas. Arbetet avslutas preliminärt under 2023. Om vaccination rekommenderas innebär det inte automatiskt att vaccinationerna blir kostnadsfria för den enskilde, utan det är upp till varje region att själv besluta om och hur de vill erbjuda invånarna vaccination mot TBE, och om eventuella patientavgifter.

Vem ska inte vaccineras?

Barn under ett år ska inte vaccineras mot TBE. En person som fått en allvarlig (livshotande) reaktion mot en föregående dos ska inte vaccineras. Personer som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras.

Skyddseffekt

Cirka 90 procent av de vaccinerade har skyddande antikroppar två veckor efter den andra vaccindosen. Två vaccindoser kan anses ge ett tillräckligt skydd som varar ungefär ett år. Efter tre doser enligt den normala tidtabellen har nästan 100 procent av de vaccinerade skydd i minst tre år. Forskningsrön visar att över 90 procent av de vaccinerade har en skyddande antikroppsnivå ännu fem år efter den andra påfyllnadsdosen (det vill säga efter sammanlagt fem vaccindoser).

Vaccinet skyddar endast mot TBE. Det skyddar inte mot en infektion orsakad av Borrelia-bakterien, som också överförs via fästingar och som ibland kan ge liknande symtom.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan det bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. Några personer kan få lätt feber, diarré eller kräkning. Andra reaktioner är sällsynta.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer på andra webbplatser