Sjukdomen finns i stora delar av världen, inklusive södra och östra Europa. Antalet fall och geografisk utbredning i Europa varierar ofta stort år från år. Utbrott förekommer sommar och höst kopplat till myggsäsongen.

Fall hos hemvändande svenska resenärer har diagnostiserats, men smittan förekommer inte i norra Europa.

Vad orsakar infektion med West Nile-virus och hur sprids den?

West Nile-infektion orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människa via flera olika myggarter som biter både fåglar och människor. Den sprids inte mellan människor annat än i undantagsfall via blodtransfusion, organtransplantation och vid graviditet och amning.

Ett stort antal fågelarter fungerar som reservoar för viruset, inte minst många flyttfåglar. Bland däggdjuren är det inte bara människan som kan bli smittad, sjukdom hos hästar förekommer vid utbrott. Inkubationstiden varierar mellan 2–14 dygn.

Troligen blir man immun efter genomgången infektion.

Symtom och komplikationer

Sjukdomen hos människa kan yttra sig på olika sätt. I majoriteten av fallen uppträder inga symtom överhuvudtaget (cirka 80 procent). Övriga får oftast lindrig sjukdom med influensaliknande symtom som feber, huvud och muskelvärk, illamående och kräkningar. Ibland ses ett rödflammigt utslag och svullna lymfkörtlar. I mindre än en procent av de infekterade blir sjukdomen allvarlig med tecken på hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Av dessa avlider i beskrivna utbrott upp emot 17 procent. Äldre och personer med nedsatt immunförsvar har störst risk för allvarlig sjukdom. De flesta av de lindrigare sjuka fallen tillfrisknar inom en vecka.

Diagnostik och behandling

Viruset kan påvisas med molekylärbiologiska metoder och påvisning av antikroppar mot West Nile-virus.

Någon specifik behandling finns inte utan terapin får inriktas på att lindra patientens symtom.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för West Nile-virusinfektion liksom för andra insektsöverförda smittor.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen som viral meningoencefalit.

Kommentarer

  • Sjukdomen har fått sitt namn efter första diagnosticerade fallet som upptäckte vid West Nile-district i Uganda.
  • 2018 blev ett ovanligt stort utbrottsår i Europa med drygt 2000 diagnosticerade fall varav 180 dödsfall. Många länder rapporterade fall inklusive Frankrike och Italien. Infektion hos hästar upptäcktes så långt norrut som Tyskland.

Läs mer på andra webbplatser

West Nile virus (cdc.gov)