Sjukdomsinformation om West Nile fever (WNF)

West Nile fever, som inte har något svenskt namn, är en virussjukdom som sprids via myggor. Det är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa, där flyttfåglar är viktiga för dess utbredning.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Sjukdomen rapporteras från stora delar av världen, till exempel från Asien, Afrika och Europa samt under senare år också från Nordamerika. Epidemier har under senare år rapporterats från bland annat Nordamerika, Rumänien, Ryssland och Israel.

West Nile fever har aldrig rapporterats från Sverige, men eftersom symtomen kan likna många andra virussjukdomar är det möjligt att enstaka fall hos hemvändande svenskar inte diagnostiserats.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

West Nile fever orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus.
Sjukdomen överförs till människa via flera olika myggarter. Under utbrottet i USA och Kanada har man även dokumenterat humansmitta via blodtransfusion och organtransplantation.

Ett stort antal fågelarter kan fungera som reservoar, inte minst många flyttfåglar. Bland däggdjuren är det inte bara människan som kan bli smittad, sjukdom hos hästar kan förekomma. Sjukdomen kan ej spridas direkt från människa till människa, eller från häst till människa.

Inkubationstiden anges vanligen vara mellan tre–sex dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Sjukdomen hos människa kan yttra sig på flera olika sätt och ibland uppträder inga symtom överhuvudtaget. Sjukdomen är ofta lindrig med influensaliknande symtom som feber, huvud- och muskelvärk. I ungefär hälften av fallen ses också ett rödflammigt utslag. Ibland (färre än 15 procent av fallen) är dock sjukdomen allvarlig med tecken på hjärnhinneinflammation eller hjärtmuskelinflammation (myocardit). Vid de utbrott som beskrivits på senare år har dödligheten hos dessa varit ganska hög, mellan fem och tio procent.

De flesta av de lindrigare sjuka fallen tillfrisknar inom en vecka. Någon specifik behandling finns inte utan terapin får inriktas på att lindra patientens symtom.
Diagnostiken är oftast serologisk och grundar sig på att antikroppar mot West Nile-virus påvisas i patientens blod.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för West Nile fever liksom för andra insektsöverförda smittor. Man bör särskilt på kvällarna, den tid då myggorna dock främst biter – bära långärmade tröjor och långbyxor.

Man bör också smörja in huden med myggmedel och till natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen. Vattensamlingar (där myggor kan kläckas) i närheten av bostadshus kan vara viktiga ur smittspridningssynpunkt.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen som Viral meningoencefalit. Den sjuke behöver inte isoleras.

Kommentarer

  • Vid senare års utbrott har man riktat åtgärderna mot att bekämpa myggorna. Vid utbrottet i New York utfördes en omfattande bekämpning genom sprayning av insektsmedel från helikopter.
  • I ett försök att bryta en epidemi i Israel avlivades 8 000 misstänkt smittade gäss.
  • Förutsättningar för spridning av West Nile-viruset finns i stora delar av Europa. Utbrott finns beskrivna i Rumänien (1996), Tjeckien (1997), Frankrike (2003) och Grekland (2010).

Läs mer på andra webbplatser

CDC: West Nile virus

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.