Ungefär en gång i månaden får Hälsorapports webbpanel ett mejl med en inbjudan att besvara en webbenkät med hälsorelaterade frågor. Under influensasäsong skickas ibland kortare veckovisa enkäter ut med frågan om man blivit sjuk (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under veckan som gått. Ett syfte med dessa veckovisa enkäter är att kunna använda dem i händelse av en pandemi. Med anledning av covid-19 används enkäterna sedan mars 2020 för att övervaka pandemins förlopp. Data presenteras i veckorapporten för covid-19 som publiceras på fredagar. Ytterligare analyser pågår. Länk till den senaste veckorapporten.

Vid större sjukdomsutbrott i Sverige kan ett urval av Hälsorapports deltagare fungera som kontrollgrupp i utbrottsutredningar. Ibland används data även i forskning.

Bilden visar hur de tre enkättyperna (månads, vecko och utbrott delvis överlappar varandra.

Vem är med i Hälsorapport?

Hälsorapport har idag cirka 4 500 deltagare i åldrarna 2-90 år. Panelen är representativ när det gäller ålder, region och kön. Deltagare har rekryterats vid tre olika tillfällen. Nästa inbjudan att delta i Hälsorapport planeras under 2021.

Svarsfrekvensen på enkäterna har genomgående varit mycket god. På månadsenkäterna svarar mellan 78 till 85 procent på frågorna. På de veckovisa enkäterna svarade i genomsnitt 65 procent av deltagarna under influensasäsongen 2018–2019.

Resultaten visas på Hälsorapports webbplats

Efter att en enkät är avslutad presenteras preliminära resultat på Hälsorapports webbplats. Panelen får där ta del av en kortare sammanställning med diagram eller tabeller. Därefter bearbetas resultaten vidare och används i Folkhälsomyndighetens sjukdomsövervakning, publikationer och i vissa fall i vetenskapliga publikationer.

Till resultaten på Hälsorapports webbplats

Vilka står bakom Hälsorapport?

Hälsorapport genomförs av Folkhälsomyndigheten. Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för urvalet av inbjudna samt skickar ut inbjudan per post. Hälsorapport har sitt ursprung i ett europeiskt samarbete som kallas Influenzanet. Hälsorapport bygger på erfarenheter från Folkhälsomyndighetens tidigare projekt Sjukrapport och Influensakoll.

Fakta om datainsamlingen