Aktuell veckorapport om covid-19

Lyssna

Denna rapport publicerades den 8 februari 2024 och redovisar läget för covid-19 vecka 5 (29 januari–4 februari 2024).

Läget i Sverige

Smittspridningen av covid-19 pågår på en relativt låg nivå. Antalet bekräftade fall, antalet nya intensivvårdade patienter, beläggning inom slutenvården samt antalet avlidna bekräftade fall har fortsatt att minska. I Sverige är omikronundervarianten BA.2.86 fortsatt den dominerande virustypen och den vanligaste undergruppen är JN.1.

Bekräftade fall

Vecka 5 provtogs 6 803 personer för covid-19 i Sverige, vilket är något färre än vecka 4 då 7 110 personer provtogs. Andelen prover som var positiva för covid-19 var sju procent vecka 5, jämfört med nio procent vecka 4.

Under vecka 5 rapporterades 349 bekräftade fall, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med vecka 4. Bland boende på SÄBO rapporterades 37 bekräftade fall vecka 5, och bland personer med hemtjänst rapporterades 70 fall, vilket är en minskning med 18 respektive 26 procent jämfört med vecka 4.

Hittills har 3 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 5. De föregående tre veckorna (vecka 2–4) rapporterades i medeltal 6 nya patienter per vecka. Det rapporterade antalet nya intensivvårdade patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller den senaste veckan.

På grund av fördröjning i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 3 rapporterades 78 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna (vecka 52–2) var det genomsnittliga antalet 138 dödsfall per vecka. Bland alla avlidna fall rapporterade under vecka 52–3 var 63 procent 80 år eller äldre. Hittills har 54 respektive 44 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 4 och 5. Dödligheten vecka 3 var inom normalspannet.

Varianter av SARS-CoV-2

Variantläget i Sverige

I Sverige cirkulerar fortsatt omikronvarianten. Utvecklingen av nya undergrupper med mutationer som ger viruset ökad förmåga att undvika delar av immunförsvaret, är förväntad. I Sverige liksom i övriga Europa dominerar nu omikronundervarianten BA.2.86 och huvudsakligen dess undergrupp JN.1. Under perioden vecka 2 till och med vecka 4 utgjorde BA.2.86 med undergrupper 91 procent av alla undersökta prover inom det nationella övervakningsprogrammet i Sverige, jämfört med 82 procent vecka 51–1. JN.1 med undergrupper ökar fortsatt och utgjorde knappt 73 procent av sekvenserade prover vecka 2–4, jämfört med 57 procent vecka 51–1. Övriga undersökta prover under vecka 2–4 utgjordes huvudsakligen av undergrupper inom XBB, som utgjorde 9 procent, vilket är en fortsatt minskning från 18 procent vecka 51–1 (Fig. 1).

Initial Risk Evaluation of JN.1, 19 December 2023 (who.int)

Under bevakning

En ny undergrupp inom omikron har identifierats i Sydafrika med första fallet från september 2023. Denna undergrupp har fått beteckningen BA.2.87.1 och har hittills endast rapporterats från Sydafrika i totalt nio fall. ECDC har klassificerat den som en virusvariant under övervakning (VUM) på grund av stora genetiska skillnader mot nu dominerande virusvarianter men hittills finns begränsad information om dess egenskaper. Folkhälsomyndigheten övervakar särskilt markörer för denna virusvariant i patientprover och sekvensdata från avlopp.

SARS-CoV-2 variants of concern as of 2 February 2024 (ecdc.europa.eu)

Sammanställning varianter av SARS-CoV-2 i Sverige

Samtliga genetiska grupper i tabell 1 är undergrupper inom omikronvarianten. JN är undergrupp till BA.2.86. HK är undergrupp till XBB.1.9.2. Data i tabell 1 och figur 1 är preliminära då sekvenseringsresultat kommer att tillkomma.

Tabell 1. Genetiska grupper enligt pangolin som utgör minst en procent av fall sekvenserade inom övervakningsprogrammet för SARS-CoV-2 under vecka 2 till och med vecka 4 2024.
Genetisk grupp enligt pangolin Antal sekvenserade fall Andel av sekvenserade fall (procent)
JN.1 238 53
JN.1.4 44 10
BA.2.86 25 6
JN.2 25 6
BA.2.86.1 18 4
JN.1.6.1 16 4
JN.1.1 15 3
JN.1.1.1 9 2
BA.2 7 2
HK.3 6 1

Figur. Förekomst av olika virusvarianter enligt pangolin bland fall sekvenserade inom övervakningsprogrammet för SARS-CoV-2 under vecka 1 2023–vecka 4 2024.

Visas andelen XBB och BA.2.86 varianter över tid.  Andelen av typade prover som utgörs av BA.2.86 ökar de senaste veckorna och ligger  på ca 90 procent.

Läs hela veckorapporten

Veckorapport om covid-19, vecka 5 2024, publicerad 8 februari 2024 (PDF, 244 kB)

Länkar