Aktuell veckorapport om covid-19

Lyssna

Denna rapport publicerades den 8 december 2023 och redovisar läget för covid-19 vecka 48 (27 november–3 december 2023).

Läget i Sverige

De senaste tre veckorna har antalet bekräftade fall, antalet nya intensivvårdade patienter och beläggning inom slutenvården varit på en väsentligen oförändrad nivå medan antalet avlidna med covid-19 har fortsatt att öka. Smittspridningen bedöms fortfarande vara påtaglig och en del smittade, framförallt äldre personer, blir allvarligt sjuka.

Utifrån tillgänglig statistik från ECDC rapporteras både ökande och minskande trender för covid-19 i Europa, med minskande trender framförallt i länder i södra EU/EES medan länderna i norr har en ökande trend. Sammantaget för EU/EES ses en ökande trend i beläggning i slutenvård och dödsfall.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

Höstens vaccinationer är igång och hittills har drygt 59 procent av de som är 80 år eller äldre vaccinerats. Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom. Personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och influensa. Vaccin mot covid-19 rekommenderas också till personer 50–64 år som inte tidigare är vaccinerade mot covid-19.

Uppföljning av vaccination mot covid-19

Bekräftade fall

I slutet av vecka 48 var SmiNet stängt under två dygn, på grund av en planerad uppdatering. Det betyder att en del fall som skulle anmälts under helgen istället anmäldes under början av vecka 49. Antalet bekräftade fall vecka 48 är därmed något underskattat, vilket påverkar bedömningen av epidemiologiska läget. Statistiken över provtagna påverkas inte.

Vecka 48 provtogs 10 012 personer för covid-19 i Sverige, vilket är på samma nivå som vecka 47. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 var 32 procent vecka 48, vilket är två procentenheter lägre än vecka 47.

Under vecka 48 rapporterades 2 592 bekräftade fall av vilka 388 var personer boende på SÄBO och 612 var personer med hemtjänst. Cirka 350 fall som rapporterades i början av vecka 49 bedöms, utifrån provtagningsdatum och tidigare rapporteringsmönster, vara efterrapportering från vecka 48. Med denna efterrapportering inräknad var antalet fall vecka 48 cirka 10 procent lägre än vecka 47.

Hittills har 30 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 48. De föregående tre veckorna (vecka 45–47) rapporterades i medeltal 34 nya patienter per vecka. Sedan föregående veckorapport har ytterligare 15 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 47, vilket ger totalt 33 patienter rapporterade vecka 47. Det rapporterade antalet nya intensivvårdade patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller den senaste veckan.

På grund av fördröjning i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 46 rapporterades 192 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna var det genomsnittliga antalet 120 dödsfall per vecka. Bland alla avlidna fall rapporterade under vecka 43–46 var 76 procent 80 år eller äldre. Hittills har 214 respektive 176 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 47 och 48. Under vecka 46 uppmättes förhöjd dödlighet i Stockholm.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Varianter av SARS-CoV-2

I Sverige cirkulerar fortsatt omikronvarianten. Utvecklingen av nya undergrupper med mutationer som ger viruset ökad förmåga att undvika delar av immunförsvaret, är förväntad. Det finns hittills inget som talar för skillnader i sjukdomsbild eller allvarlighetsgrad mellan de nu cirkulerande undergrupperna.

I Sverige liksom i övriga Europa dominerar fortfarande undergrupper inom XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant), men andelen minskar stadigt. Under vecka 45–47 utgjorde de tillsammans 71 procent av alla undersökta prover inom det nationella övervakningsprogrammet i Sverige, jämfört med 84 procent vecka 42–44. ECDC uppmanar till övervakning av virusvarianter inom XBB med utmärkande mutationer för potentiell tillväxtfördel.

Omikronundervarianten BA.2.86 med undergrupper, som klassificeras som en variant av intresse av ECDC, ökar globalt. Denna variant bedöms sammantaget inte utgöra en större risk för folkhälsan än de andra cirkulerande omikronundergrupperna. Under vecka 45–47 utgjorde BA.2.86 med undergrupper 27 procent av undersökta prover nationellt, vilket är en ökning jämfört med vecka 42–44 då den utgjorde 14 procent. JN.2 är den vanligast förekommande undergruppen inom BA.2.86 i Sverige. JN.1 ökar snabbt i många länder och vi ser nu också en ökning i Sverige.

SARS-CoV-2 variants of concern (ecdc.europa.eu)

Samtliga genetiska grupper i tabell 1 är undergrupper inom omikron-varianten. JN är undergrupp till BA.2.86. DV är undergrupp till BA.2.75. XBB är en rekombinant inom BA.2. JD är undergrupp till XBB.1.5. FL är undergrupp till XBB.1.9.1. EG, HK, HV och JG är undergrupper till XBB.1.9.2.

Data (Tabell 1) är preliminära då sekvenseringsresultat kommer att tillkomma.

Tabell 1. Genetiska grupper enligt pangolin som utgör minst en procent av fall sekvenserade inom övervakningsprogrammet för SARS-CoV-2 under vecka 45-47 2023.
Genetisk grupp enligt pangolin Antal sekvenserade fall Andel av sekvenserade fall (procent)
JN.2 353 13,7
HK.3 245 9,5
HV.1 216 8,4
EG.5.1.1 184 7,2
JG.3 171 6,6
BA.2.86.1 154 6,0
EG.5.1 151 5,9
JN.1 137 5,3
EG.5.1.3 135 5,2
JD.1.1 70 2,7
FL.1.5.1 60 2,3
FL.15.1.1 37 1,4
XBB.1.16.17 36 1,4
EG.5.1.4 28 1,1
FL.13 28 1,1
HK.3.1 27 1,0
DV.7.1 25 1,0
XBB.1.16.6 25 1,0

Figur. Antal bekräftade fall per vecka från vecka 8 2023 till och med aktuell rapportvecka.

Vecka 48 rapporterades 2 592  fall av covid-19. Högst antal fall under perioden var vecka 45 med 3 523 fall.

Läs hela veckorapporten

Veckorapport om covid-19, vecka 48 2023, publicerad 8 december 2023 (PDF, 181 kB)

Länkar