Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökade under vecka 45 jämfört med vecka 44. Ökningen sågs även bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Antalet avlidna per vecka och antalet nya intensivvårdade patienter låg kvar på en oförändrad nivå.

För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser tar dessa. Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa påbörjades den 8 november. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19. Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av såväl covid-19 som influensa och andra luftvägsvirus.

Vecka 45 provtogs 20 981 individer för covid-19 i Sverige, vilket är 7 procent fler än föregående vecka. Högst antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 45 fanns som tidigare veckor i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av personer 70–79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 45 var 19 procent.

Under vecka 45 rapporterades 3 780 bekräftade fall av covid-19, vilket är 12 procent fler än föregående vecka. Antalet fall var vecka 45 högre än medelvärdet för föregående tre veckor i Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götaland (statistiskt säkerställda skillnader). I övriga regioner fanns inga statistiskt säkerställda skillnader.

Folkhälsomyndighetens data från Socialstyrelsens register över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning har uppdaterats. Registret används för att följa antalet fall bland personer boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Uppdateringen innefattar även data bakåt i tiden, vilket innebär att ytterligare 1 504 av fallen under perioden vecka 1 2022 till vecka 44 2022 nu klassificeras som boende på SÄBO och 782 fall nu klassificeras som personer med hemtjänst. Dessa fall har tidigare redovisats i det totala antalet fall per vecka. Fallen förekommer till största del från vecka 26 2022 och framåt. Av de bekräftade fallen vecka 45 var 475 bland boende på SÄBO, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med föregående vecka, och bland personer med hemtjänst rapporterades 394 bekräftade fall, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående vecka.

Hittills har 13 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 45. De föregående tre veckorna (vecka 42–44) rapporterades i medeltal 18 patienter per vecka. Sedan föregående veckorapport har ytterligare fyra nyinlagda patienter rapporterats under vecka 44, vilket ger totalt 14 patienter rapporterade vecka 44. För de 67 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 42–45), var medelåldern 65 år och 91 procent tillhörde en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Hittills har 84 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 43. Föregående tre veckor (vecka 40–42) var medeltalet 92 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 43 hade 50 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Hittills har 63 respektive 31 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 44 och 45. Vecka 43 var dödligheten inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

I ett nationellt övervakningsprogram följer Folkhälsomyndigheten, med stöd från regionerna, förekomsten av genetiska grupper av SARS-CoV-2 i Sverige. Särskilt fokus ligger på övervakning av virusvarianter av särskild betydelse (Variants of Concern) enligt ECDCs klassificering, men även de undergrupper som ECDC listar som virusvarianter av intresse (Variants of Interest) och de mutationer som definierar virusvarianter under övervakning (Variants under Monitoring). Aktuella virusvarianter av särskild betydelse är omikronundergrupperna BA.2, BA.4 och BA.5 och det är endast olika undergrupper av dessa som cirkulerar i Sverige. Under vecka 42–44 utgjorde omikronvarianten BA.5 med undergrupper 93 procent, BA.4 med undergrupper 3 procent och BA.2 med undergrupper 4 procent i data rapporterad till den nationella databasen GENSAM. Andelen av de virus som har mutationer som övervakas särskilt ökar; under vecka 44 hade 45 procent av undersökta virus mutationer i position 346, 32 procent i position 444, 31 procent i position 460 och 2,6 procent i position 490. Vanliga virusvarianter som innehåller en eller flera av dessa mutationer är BF.7, BQ.1, BQ.1.1, BA.5.2.6 och BA.4.6, se avsnittet Övervakning av virusvarianter i tabellbilagan.

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse

Figur. Antal bekräftade fall per vecka sedan vecka 10 2022 till och med innevarande rapportvecka. Uppdaterad 2022-11-17.

Vecka 45 var antalet fall  3 780.

Läs hela veckorapporten för covid-19 vecka 45 2022 (PDF, 2,1 MB)

Underlag för veckorapport covid-19, vecka 45 2022 (Excel, 153 kB)

Länkar