Läget i Sverige

Mellan vecka 47 och 48 ses en kraftig ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 nationellt. Ökningen sker i de flesta regioner och bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Antalet inneliggande med covid-19 nationellt har ökat den senaste veckan men antalet nya intensivvårdade med covid-19 ligger kvar på en oförändrad nivå.

Statistik om vård och covid-19 (Socialstyrelsen.se)

Ökningen bedöms spegla en ökad smittspridning i samhället. Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av såväl covid-19 som influensa och andra luftvägsvirus. För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser tar dessa. Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa påbörjades den 8 november. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Vecka 48 provtogs 25 360 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med föregående vecka. Ökningen ses i alla åldersgrupper och som tidigare var antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 48 högst i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av personer 70–79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 48 var 27 procent, jämfört med 21 procent vecka 47.

Under vecka 48 rapporterades 6 716 bekräftade fall av covid-19, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med vecka 47. I tolv regioner ökade antalet fall med mer än 50 procent mellan veckorna. Vecka 48 var antalet fall högre än medelvärdet för föregående tre veckor i alla regioner utom Norrbotten och Västernorrland, där det inte fanns några statistiskt säkerställda skillnader

Antal bekräftade fall bland boende på SÄBO var 872, vilket är en ökning med 69 procent jämfört med vecka 47. Bland personer med hemtjänst rapporterades 778 bekräftade fall för vecka 48, vilket är en ökning med 79 procent från föregående vecka.

Hittills har 18 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 48. De föregående tre veckorna (vecka 45–47) rapporterades i medeltal 17 nya patienter per vecka. Sedan föregående veckorapport har ytterligare 8 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 47, vilket ger totalt 22 patienter rapporterade vecka 47. För de 70 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 45–48), var medelåldern 65 år och 84 procent tillhörde en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Hittills har 87 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 46. Föregående tre veckor (vecka 43–45) var medeltalet 82 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 46 hade 50 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Hittills har 78 respektive 38 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 47 och 48. Vecka 46 var dödligheten inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

I Sverige cirkulerar fortsatt många olika undergrupper inom omikron-varianten. I data som rapporterats till den nationella databasen GENSAM ökar andelen virus med mutationer som är under övervakning, då de ger viruset ökad förmåga att undvika immunförsvaret. Andelen virus som bär minst en sådan mutation har ökat från 72 procent vecka 45 till 80 procent vecka 47. De vanligaste genetiska grupperna av SARS-CoV-2 i Sverige under vecka 45-47 var BF.7, BQ.1.1 och BQ.1, som alla är undergrupper inom BA.5 med mutationer under övervakning. I avsnittet Övervakning av virusvarianter i tabellbilagan redovisas de virusvarianter som utgjorde minst en procent av undersökta prover nationellt under vecka 45-47.

Figur. Antal bekräftade fall per vecka sedan vecka 10 2022 till och med innevarande rapportvecka. Uppdaterad 2022-12-08.

Senaste veckorna ses en ökning, vecka 48 var antalet fall runt 6 700.

Läs hela veckorapporten för covid-19 vecka 48 2022 (PDF, 808 kB)

Underlag för veckorapport covid-19, vecka 48 2022 (Excel, 156 kB)

Länkar