Aktuell veckorapport om covid-19

Lyssna

Denna rapport publicerades den 30 november 2023 och redovisar läget för covid-19 vecka 47 (20–27 november 2023).

Läget i Sverige

Under vecka 47 var antalet bekräftade fall, antalet nya intensivvårdade patienter och beläggning inom slutenvården på en väsentligen oförändrad nivå jämfört med veckan innan. Antalet avlinda med covid-19 fortsatte att öka. Smittspridningen bedöms fortsatt vara påtaglig men den senaste veckans utveckling kan tyda på att den ökande smittspridningen som pågått sedan början av oktober nu har stannat av. Utifrån tillgänglig statistik från ECDC rapporteras både ökande och minskande trender för covid-19 i Europa, med minskande trender framförallt i länder i södra EU/EES medan länderna i norr har en ökande trend.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

Höstens vaccinationer är igång och hittills har drygt 51 procent av de som är 80 år eller äldre vaccinerats. Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom. Personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och influensa. Vaccin mot covid-19 rekommenderas också till personer 50-64 år som inte tidigare är vaccinerade mot covid-19.

Bekräftade fall

Vecka 47 provtogs 10 169 personer för covid-19 i Sverige, vilket är på samma nivå som vecka 46. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 var 34 procent vecka 47, vilket är på samma nivå som vecka 46.

Under vecka 47 rapporterades 3 282 bekräftade fall, vilket är på samma nivå som föregående vecka då 3 344 fall rapporterades. Vecka 47 var antalet fall högre än medelvärdet för de föregående tre veckorna i två regioner (Skåne och Västra Götaland), och lägre i tre regioner (Gävleborg, Jämtland Härjedalen och Västerbotten). I övriga regioner skedde inga statistiskt säkerställda förändringar.

Bland boende på SÄBO rapporterades 523 bekräftade fall vecka 47, vilket är 12 procent färre jämfört med vecka 46. Bland personer med hemtjänst rapporterades 835 bekräftade fall under vecka 47, vilket är fem procent färre än vecka 46.

Hittills har 18 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 47. De föregående tre veckorna (vecka 44–46) rapporterades i medeltal 32 nya patienter per vecka. Sedan föregående veckorapport har ytterligare 8 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 45, vilket ger totalt 25 patienter rapporterade vecka 46. Det rapporterade antalet nya intensivvårdade patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller den senaste veckan.

På grund av fördröjning i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 45 har 169 bekräftade fall rapporterats avlidna. Medeltalet för vecka 42–44 var 81 dödsfall per vecka. Hittills har 190 respektive 174 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 46 och 47. Under vecka 45 var dödligheten inom normalspannet i hela riket och bland alla grupper.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Varianter av SARS-CoV-2

I Sverige cirkulerar fortsatt omikronvarianten. Utvecklingen av nya undergrupper med mutationer som ger viruset ökad förmåga att undvika delar av immunförsvaret, är förväntad. Det finns hittills inget som talar för skillnader i sjukdomsbild eller allvarlighetsgrad mellan de nu cirkulerande undergrupperna.

I Sverige liksom i övriga Europa dominerar undergrupper inom XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant). Under vecka 44–46 utgjorde de tillsammans 77 procent av alla undersökta prover inom det nationella övervakningsprogrammet i Sverige, vilket är en minskning jämfört med vecka 41–43 då de utgjorde 85 procent. ECDC uppmanar till övervakning av virusvarianter inom XBB med utmärkande mutationer för potentiell tillväxtfördel. Inom gruppen EG.5.1, som är den dominerande variantgruppen i Sverige, ökar varianter med dessa mutationskombinationer, så som HK.3 som utgör 12,3 procent och JG.3 som utgör 6,2 procent av undersökta prover under perioden.

SARS-CoV-2 variants of concern (ecdc.europa.eu)

Omikronundervarianten BA.2.86, som inte tillhör XBB, listades den 21, respektive 24 november som en variant av intresse av Världshälsoorganisationen (WHO), och ECDC. BA.2.86 ökar långsamt globalt men bedöms sammantaget inte utgöra en större risk för folkhälsan än de andra cirkulerande omikronundergrupperna. Under vecka 44-46 utgjorde BA.2.86 med undergrupper, varav JN.2 är den vanligast förekommande i Sverige, 20 procent av undersökta prover nationellt, vilket är en ökning jämfört med vecka 41–43 då den utgjorde 12 procent.

Samtliga genetiska grupper i tabell 1 är undergrupper inom omikron-varianten. XBB är en rekombinant inom BA.2. GK och JD är undergrupper till XBB.1.5. FL och JG är undergrupper till XBB.1.9. EG, HK och HV är undergrupper till XBB.1.9.2. JN är undergrupper till BA.2.86. XCH.1 är en rekombinant mellan XBB.1.9 och GK.1.3. GS är undergrupper till XBB.2.3.

Tabell 1. Genetiska grupper enligt pangolin som utgör minst en procent av fall sekvenserade inom övervakningsprogrammet för SARS-CoV-2 under vecka 44-46 2023. Data är preliminära då sekvenseringsresultat kommer att tillkomma.
Genetisk grupp enligt pangolin Antal sekvenserade fall Andel av sekvenserade fall (procent)
JN.2 292 11,4
HK.3 259 10,1
HV.1 210 8,2
EG.5.1.1 199 7,8
EG.5.1 175 6,8
JG.3 158 6,2
EG.5.1.3 150 5,9
BA.2.86.1 118 4,6
JN.1 83 3,2
FL.1.5.1 73 2,8
JD.1.1 64 2,5
XBB.1.16.17 37 1,4
EG.5.1.4 34 1,3
XBB.1.16.11 32 1,2
XBB.1.16.6 32 1,2
HK.3.1 31 1,2
FL.15.1.1 28 1,1
XCH.1 27 1,1
GK.1.1 25 1,0
GS.4.1 25 1,0

Figur. Antal bekräftade fall per vecka från vecka 8 2023 till och med aktuell rapportvecka.

Vecka 47 rapporterades 3 282 fall av covid-19 vilket är en minskning med två procent sedan vecka 46 2023.

Läs hela veckorapporten

Veckorapport om covid-19, vecka 47 2023, publicerad 30 november 2023 (PDF, 182 kB)

Länkar