Aktuell veckorapport om covid-19

Lyssna

Denna rapport publicerades den 25 maj 2023 och redovisar läget för covid-19 vecka 20 (15-21 maj 2023).

Läget i Sverige

Tidigare under våren sågs en liten ökning i antalet rapporterade fall av covid-19, inneliggande patienter med covid-19 i slutenvården, nya intensivvårdade patienter och avlidna. Sedan mitten av april har antalet rapporterade fall av covid-19 minskat vecka för vecka och sammantaget är smittspridningen fortsatt på en låg nivå.

För att undvika svår sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av vaccinet mot covid-19 tar dessa. Hittills har knappt hälften av alla personer över 80 år vaccinerats med vårens påfyllnadsdos mot covid-19. Det är fortsatt viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra för att på så sätt minska smittspridningen.

Viktigt att personer 80 år och äldre får sin påfyllnadsdos (nyhet 2023-05-17)

Vecka 20 provtogs 5 783 personer för covid-19, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med vecka 19. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 var 16 procent vecka 20 jämfört med 18 procent vecka 19.

Under vecka 20 rapporterades 776 bekräftade fall, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med föregående vecka. Vecka 20 var antalet fall lägre än medelvärdet för de föregående tre veckorna, nationellt och i region Jönköping, Uppsala, Värmland, Västra Götaland och Örebro, statistiskt säkerställd skillnad. I övriga regioner skedde inga förändringar.

Bland boende på SÄBO rapporterades 136 bekräftade fall vecka 20, vilket är en minskning med 31 procent jämfört med vecka 19. Bland personer med hemtjänst rapporterades 185 bekräftade fall under vecka 20, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med vecka 19.

Hittills har nio intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 20. De föregående tre veckorna (vecka 17–19) rapporterades i medeltal 15 nya patienter per vecka. Av de 53 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 17–20) tillhörde 49 patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd. Medelåldern för patienterna var 67 år. Medelåldern bland fallen på IVA varierar mer mellan veckorna när antalet patienter är lågt. Det rapporterade antalet nya intensivvårdade patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller senaste veckan.

På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Hittills har 73 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 18. De föregående tre veckorna (vecka 15–17) var medeltalet 66 dödsfall per vecka. Av de 73 rapporterade avlidna vecka 18 hade 40 personer hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Hittills har 60 respektive 29 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 19 och 20. Under vecka 17 uppmättes förhöjd dödlighet i östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanland), enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo. Under vecka 18 låg dödligheten åter inom normalspannet i hela riket och i alla grupper.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

I Sverige cirkulerar fortsatt olika genetiska grupper inom omikron-varianten, och nya undergrupper med mutationer som ger viruset ökad förmåga att undvika immunförsvaret utvecklas ständigt. I Sverige liksom i övriga Europa dominerar nu undergrupper inom XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant).

Under vecka 17–19 utgjorde undergrupper inom XBB tillsammans 86 procent av alla undersökta prover. XBB.1.5 (med undergrupper) är fortsatt vanligast men minskar något, och utgjorde under vecka 17–19 46 procent av de undersökta proverna. XBB.1.9 (med undergrupper) ökar och utgjorde 24 procent under perioden.

Den senaste undervarianten inom XBB som uppmärksammats är XBB.2.3 som WHO uppdaterade den 17 maj 2023 som ”variant under monitoring” (VUM). Nivåerna i Sverige är låga med en förekomst på strax under 1 procent vecka 17–19. XBB.1.16 med undergrupper, som uppmärksammades först från Indien och som sprids globalt, ökar också i Sverige och förekommer i 8 procent av undersökta prover under vecka 17–19.

Den tidigare framgångsrika BQ.1 (som utvecklats ur BA.5) med undergrupper minskar fortsatt och utgjorde under 1 procent under vecka 17–19. CH.1 med undergrupper (som utvecklats ur BA.2) utgjorde 11 procent under vecka 17–19.

Figur. Bekräftade fall per vecka bland personer på SÄBO (65+ år) eller med hemtjänst (65+ år) från vecka 21 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Vecka 20 rapporterades runt 320 fall av covid-19 på SÄBO eller med hemtjänst. Högst antal fall vecka 50 med 12 800 fall.

Läs hela veckorapporten

Veckorapport om covid-19, vecka 19-20 2023 (PDF, 1000 kB)

Underlag för veckorapport om covid-19, vecka 19-20 2023 (Excel, 171 kB)

Länkar