Aktuell veckorapport om covid-19

Lyssna

Denna rapport publicerades den 16 maj 2024 och redovisar läget för covid-19 vecka 19 (6–12 maj 2024).

Läget i Sverige

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande på en låg nivå. Antalet bekräftade fall, antalet avlidna bekräftade fall, beläggning inom slutenvården samt antalet nya intensivvårdade patienter ligger på kvar på en låg nivå. I Sverige är omikronundervarianten BA.2.86 fortsatt dominerande och den vanligaste undergruppen är JN.1.

Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 pågår och hittills har drygt hälften av personer 80 år och äldre fått en påfyllnadsdos under våren 2024. Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024

Vaccination mot covid-19 (extern webbplats)

Bekräftade fall

Hittills har det rapporterats 3 479 provtagna för covid-19 under vecka 19, vilket är på samma nivå som vecka 18 då 3 433 rapporterades provtagna. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 var 3 procent vecka 18 och 19. Uppgift om provtagna vecka 18 och 19 saknas från ett laboratorium.

Under vecka 19 rapporterades 99 bekräftade fall, vilket är på samma nivå som vecka 18 då 94 fall rapporterades. Bland boende på SÄBO rapporterades 10 bekräftade fall vecka 19, och bland personer med hemtjänst rapporterades 19 fall, vilket är ett fler respektive 10 färre fall jämfört med vecka 18.

Hittills har ingen ny intensivvårdad patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 19. De föregående tre veckorna (vecka 16–18) rapporterades i genomsnitt en ny patient per vecka. Det rapporterade antalet nya intensivvårdade patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller den senaste veckan.

På grund av fördröjning i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 17 rapporterades ett bekräftat fall avliden. Under de tre föregående veckorna (vecka 14–16) var det genomsnittliga antalet fem dödsfall per vecka. Hälften av alla avlidna fall rapporterade under vecka 14–17 var 80 år eller äldre. Hittills har sex respektive fyra bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 18 och 19.

Varianter av SARS-CoV-2

Variantläget i Sverige

Med lågt antal bekräftade fall minskar underlaget för övervakning med helgenomsekvensering. Underlaget är inte helt geografiskt representativt för landet varför trender bör tolkas med försiktighet. Inrapporterade data ger fortsatt en bild av vilka varianter som cirkulerar bland provtagna individer, främst inom hälso- och sjukvården samt vissa omsorgsverksamheter.

Inom det nationella övervakningsprogrammet för SARS-CoV-2 följs förekomsten av olika virusvarianter (se tabellbilaga). Omikronvarianten BA.2.86 med undergrupper dominerar bland prover från vecka 15–18. Övriga undersökta prover från vecka 15-18 utgjordes av undergrupper inom XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant), och av rekombinanter mellan BA.2.86 och XBB.

Tabellbilaga

Samtliga genetiska grupper i tabell 1 är undergrupper inom omikronvarianten. Data i tabell 1 är preliminär då sekvenseringsresultat kommer att tillkomma.

Tabell 1. Genetiska grupper enligt pangolin samt omikronundergrupper de tillhör av fall från vecka 15 till och med vecka 18 2024 sekvenserade inom övervakningsprogrammet för SARS-CoV-2.
Genetisk grupp enligt pangolin Omikron undergrupp Antal sekvenserade fall
JN.1.18 BA.2.86 9
KP.2 BA.2.86 8
JN.1.16 BA.2.86 6
JN.1.16.1 BA.2.86 4
JN.1 BA.2.86 4
JN.1.1 BA.2.86 2
JN.1.11.1 BA.2.86 2
JN.1.13.1 BA.2.86 2
KS.1 BA.2.86 2
JN.1.8.1 BA.2.86 2
BA.2.86.1 BA.2.86 1
JN.1.4 BA.2.86 1
LB.1 BA.2.86 1
JN.1.20 BA.2.86 1
HK.3 XBB.1.5 1
JN.1.7 BA.2.86 1
KP.1.1.1 BA.2.86 1
JN.1.18.2 BA.2.86 1
HV.1 XBB.1.5 1
XDK.1 övriga rekombinanter 1

Kommentarer till statistiken

Övervakningen är kontinuerligt under utveckling, läs mer om datakällor för övervakning av covid-19. Data som presenteras i rapporten är preliminära enligt de uppgifter som finns i respektive övervakningssystem och kan komma att kompletteras i efterhand. För uppgifter från föregående veckor, se arkivsidan över tidigare veckorapporter. Där uppgift om kön presenteras gäller juridiskt kön.

I ett nationellt övervakningsprogram följer Folkhälsomyndigheten, med stöd från regionerna, förekomsten av genetiska grupper av SARS-CoV-2 i Sverige. Särskilt fokus ligger på övervakning av virusvarianter av särskild betydelse (Variants of Concern) enligt ECDC:s klassificering, men även de undergrupper som ECDC listar som virusvarianter av intresse (Variants of Interest) och de mutationer som definierar virusvarianter under övervakning (Variants under Monitoring).

Varianter av viruset som orsakar covid-19

SARS-CoV-2 variants of concern (ecdc.europa.eu)

Läs hela veckorapporten

Veckorapport om covid-19, vecka 19 2024, publicerad 16 maj 2024 (PDF, 181 kB)

Länkar