Vaccinationsuppföljning vecka 2

För att minska risken för att individer blir svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin och har möjlighet, vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller särskilt de som har nära kontakt med personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Vuxna som inte är vaccinerade bör vara extra noga med att skydda sig själv och andra från smitta. Särskilda rekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg.

Generell vaccinationstäckning med grundvaccination per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard:

Täckningsgrad med en tredje dos

En tredje dosen har hittills rekommenderats tidigast sex månader efter den andra dosen, med undantag ner till tidigast fem månader för personer 65–79 år. Eventuellt kommer detta att gälla fler grupper för att snabbare förbättra skyddet mot Omicron-varianten.

Täckningen med en tredje dos följs regelbundet i de särskilda grupper som den rekommenderats till först. Den aktuella täckningen uppdateras på torsdagar och presenteras under en länk längre ner på denna sida. Täckningen är just nu högst i gruppen övriga 80 år och äldre där 89 procent hunnit få en tredje dos, bland boende på SÄBO har 87 procent fått dos 3 och för med hemtjänst och övriga 65-79 år ligger täckningen på 80 respektive 83 procent.

Täckningsgrad vårdpersonal

Täckningen med två doser bland vårdpersonal på sjukhus är hög, 93 procent, bland vårdpersonal på SÄBO något lägre men fortfarande högre än generellt i befolkningen i arbetsför ålder. Bland vårdpersonal i hemtjänsten och LSS däremot ligger täckningen på samma nivå som i befolkningen generellt. Den statistiska träffsäkerheten bedöms vara sämre för vårdpersonal inom SÄBO, hemtjänst och LSS, då rörligheten på arbetsmarknaden är större jämfört med personalgruppen inom sjukhusvård. Uppgift om arbetsgivare baseras på inkomstdeklarationen från 2019 och mera aktuella data än så finns tyvärr inte på nationell nivå.

Nu har 46 procent av vårdpersonal fått en tredje dos och täckningen är högst inom sjukhusvård med 60 procent, på SÄBO 48 procent och inom hemtjänst är täckningen 34 procent.

Vaccinationstäckning bland vårdpersonal

Täckningsgrad bland gravida

Statistik över vaccinationstäckningen bland gravida tas fram i samarbete med Graviditetsregistret och uppdateras varannan vecka. Senaste uppdateringen inkluderar data till och med 2022-01-12. Den 12 januari 2022 var 7 dagars-medelvärdet bland kvinnor som fött barn 64 procent som hade fått minst en dos och 60 procent som hade fått två doser vaccin. Samma datum var vaccinationstäckningen för alla kvinnor i åldern 18-39 år, 82 respektive 78 procent.

Vaccinationstäckning bland gravida

Genombrottsinfektioner

Från och med vecka 45 presenteras nya rapporterade fall i Veckorapporten om covid-19 per vaccinationsstatus, dvs för ovaccinerade personer respektive vaccinerade personer (genombrottsinfektioner) var för sig. För att kunna jämföra grupperna sinsemellan presenteras även incidensen för respektive grupp, se länk nedan. Under hösten 2021 har antalet bekräftade fall per 100 000 legat betydligt högre för ovaccinerade än för vaccinerade med två doser men skillnaden har minskat som tecken på en avtagande vaccinationseffekt. När nu Omicron-varianten tagit över har skillnaden mellan vaccinerade med två doser och ovaccinerade nästan helt försvunnit. Skyddseffekten av två doser mot behov av sjukhusvård kvarstår dock och i de grupper som hunnit få dos tre syns en tydligt ökad skyddseffekt mot infektion igen.

Aktuell veckorapport om covid-19

Läs mer

Uppföljningens olika delar

Vaccinationstäckning i undergrupper

Folkhälsomyndigheten följer vaccinationstäckningen (andelen personer i Sverige som har blivit vaccinerade) i olika prioriterade grupper veckovis. I takt med att fler personer vaccineras kan statistik över täckningen i olika undergrupper tas fram. Covid-19 har drabbat olika sociodemografiska grupper ojämlikt. Äldre personer, män, individer med lägre inkomst, kortare utbildning, utrikesfödda samt individer som är födda i vissa bostadsområden, har drabbats hårdare än andra. Dessa faktorer samspelar ofta, men sambandet är komplext. Folkhälsomyndigheten har sammanställt en rapport om vaccinationstäckning utifrån födelseland.

Läs mer

  • Covid-19 vaccinationstäckning och födelseland

    Utgivningsår 2021 Författare Folkhälsomyndigheten

    Rapporten är ett underlag för alla som arbetar med vaccination av befolkningen mot covid-19, och som bidrar till att vi får en god hälsa på lika villkor.

Tidigare statistik över täckning i prioriterade grupper

Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Statistik över vaccinationstäckningen i prioriterade grupper uppdateras inte längre regelbundet då alla regioner nu är i fas 4.

Förekomst av covid-19 efter vaccination

Folkhälsomyndigheten följer löpande hur många personer som konstateras ha covid-19 en tid efter att de har vaccinerats. Analysen bidrar till vår kunskap om hur effektiva vaccinerna är.

Läs mer om uppföljningen och ta del av statistik om förekomst av covid-19 efter vaccination.

Mikrobiologisk uppföljning

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar och studier om förekomsten av covid-19 och det immunsvar som sjukdomen resulterar i. Därutöver görs analyser av SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen, och dess arvsmassa.

Undersökningar och studier om covid-19 i befolkningen

Vaccinacceptans

Vaccinacceptans innefattar kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter. Under pandemin med covid-19 undersöker Folkhälsomyndigheten löpande hur människor förhåller sig till vaccination mot covid-19, genom en webbenkät som besvaras varje månad.

Befolkningens acceptans för vaccination mot covid-19

Om statistiken