Uppföljning av vaccination mot covid-19

Lyssna

Uppföljningen av vaccinationerna mot covid-19 har omfattat många olika grupper men begränsas nu främst till personer 65 år och äldre. På denna sida beskrivs vaccinationstäckning och uppföljningen av vaccinationernas effekter.

Vaccinationsuppföljning

För att minska risken för att individer blir svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin och har möjlighet, vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller särskilt personer som är över 65 år och andra som tillhör en riskgrupp. Vuxna som inte är vaccinerade bör vara extra noga med att skydda sig själv och andra från smitta. Särskilda rekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg.

Generell vaccinationstäckning

Generell vaccinationstäckning med vaccination per åldersgrupp, kön och region presenteras i ett interaktivt faktablad via verktyget Folkhälsostudio:

Vaccinationer Covid-19 (extern webbplats)

Täckningsgrad med en påfyllnadsdos efter 2022-08-15

En påfyllnadsdos rekommenderas till personer på SÄBO eller med hemtjänst med personlig omvårdnad samt till övriga personer som är 65 år och äldre, för att förstärka skyddseffekten av tidigare vaccination. Dessutom rekommenderas en påfyllnadsdos även till yngre personer som tillhör en medicinsk riskgrupp. Vaccinationskampanjen påbörjades i slutet av augusti 2022.

Vaccinationstäckningen vecka 8 (2023), med en påfyllnadsdos efter 2022-08-15 var 84 procent av de på SÄBO, 72 procent av de med hemtjänst, 82 procent av övriga som är 80 år eller äldre samt 75 procent av övriga som är mellan 65 och 79 år.

Vaccinationstäckning påfyllnadsdos given efter 2022-08-15

Vaccinationstäckning per födelseland, inkomst och utbildningsgrad

Vaccinationstäckningen mot covid-19 varierar beroende på födelseland, inkomst och utbildningsgrad. Denna följdes regelbundet fram till maj 2022 och den sista rapporten finns här:

Vaccinationstäckning per födelseland, inkomst och utbildningsgrad

Vaccinskydd mot omikron 2022-02-07

Skyddet efter två doser med covid-19 vaccin mot symtomatisk infektion orsakad av omikron- eller delta-varianten avtar över tid. Skyddet avtar snabbare för omikron än för delta. Skyddet mot såväl delta som omikron återställs drygt en vecka efter en första påfyllnadsdos (3:e dosen) och avtar inte lika snabbt som efter bara två doser, enligt data från brittiska UKHSA.

Vaccination med två doser ger fortsatt skydd från att bli så allvarligt sjuk att man behöver vårdas på sjukhus. Två studier från februari 2022, varav en svensk, fann att allvarlighetsgraden vid smitta med omikron inte minskade lika mycket bland ovaccinerade som den gjorde bland vaccinerade. Att drabbas av allvarlig sjukdom vid smitta med omikron är alltså betydligt vanligare bland ovaccinerade än vaccinerade. Enligt data från UKHSA från den 14 januari 2022, gav en första påfyllnadsdos (dos 3) ytterligare skydd, med upp till 92 procent lägre risk för sjukhusinläggning vid smitta med omikron, jämfört med ovaccinerade. Skyddet efter 10 veckor var 83 procent. Liknande siffror ses från bland annat Sverige, våra nordiska grannländer och USA.

Mikrobiologisk uppföljning

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar och studier om förekomsten av covid-19 och det immunsvar som sjukdomen resulterar i. Därutöver görs analyser av SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen, och dess arvsmassa.

Undersökningar och studier om covid-19 i befolkningen

Vaccinacceptans

Vaccinacceptans innefattar kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter. Under pandemin med covid-19 undersöker Folkhälsomyndigheten löpande hur människor förhåller sig till vaccination mot covid-19, genom en webbenkät som besvaras varje månad.

Befolkningens acceptans för vaccination mot covid-19

Om statistiken

Om statistiken

Läs mer