Vaccinationsuppföljning vecka 24

I alla regioner fortsätter vaccinationer enligt fas 4 med de äldsta åldersgrupperna under 65 år först. Överlappande vaccination med fas 2 och fas 3 pågår med dos nr två.

För de som är yngre än 65 år och vaccineras i fas 4 presenteras data per åldersgrupp på vår dashboard med generella data om vaccinationstäckningen i Sverige.

För de prioriterade grupper vi tidigare presenterat mera detaljerade data om kommer dessa analyser att ske som tätast varannan vecka.

Denna vecka uppdateras endast data om genombrottsinfektioner medan uppdatering om övriga grupper sker först nästa vecka.

Den regelbundna uppföljningen av vaccinationstäckningen i grupper prioriterade till fas 1, personer 65 år och äldre med omvårdande hemtjänst eller boende på SÄBO, avslutas nu.

Uppföljningens olika delar

Vaccinationstäckning i prioriterade grupper

Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Statistik över vaccinationstäckningen i prioriterade grupper uppdateras torsdagar kl. 14:00.

Vaccinationstäckning i undergrupper

Folkhälsomyndigheten följer vaccinationstäckningen (andelen personer i Sverige som har blivit vaccinerade) i olika prioriterade grupper veckovis. I takt med att fler personer vaccineras kan statistik över täckningen i olika undergrupper tas fram. Covid-19 har drabbat olika sociodemografiska grupper ojämlikt. Äldre personer, män, individer med lägre inkomst, kortare utbildning, utrikesfödda samt individer som är födda i vissa bostadsområden, har drabbats hårdare än andra. Dessa faktorer samspelar ofta, men sambandet är komplext. Folkhälsomyndigheten har sammanställt en rapport om vaccinationstäckning utifrån födelseland.

Epidemiologisk uppföljning

Den epidemiologiska uppföljningen omfattar dels analyser av vaccinationstäckning och rapporterade sjukdomsfall och dels den löpande övervakningen av sjukdomsförekomst, som presenteras i veckorapporter om covid-19.

Förekomst av covid-19 efter vaccination

Folkhälsomyndigheten följer löpande hur många personer som konstateras ha covid-19 en tid efter att de har vaccinerats. Analysen bidrar till vår kunskap om hur effektiva vaccinerna är.

Läs mer om uppföljningen och ta del av statistik om förekomst av covid-19 efter vaccination

Mikrobiologisk uppföljning

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar och studier om förekomsten av covid-19 och det immunsvar som sjukdomen resulterar i. Därutöver görs analyser av SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen, och dess arvsmassa.

Undersökningar och studier om covid-19 i befolkningen

Vaccinacceptans

Vaccinacceptans innefattar kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter. Under pandemin med covid-19 undersöker Folkhälsomyndigheten löpande hur människor förhåller sig till vaccination mot covid-19, genom en webbenkät som besvaras varje månad.

Undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19