Vaccinationstäckning i prioriterade grupper

Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Statistik över vaccinationstäckningen i prioriterade grupper uppdateras torsdagar kl. 14:00.

Läs mer om rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Sammanfattning för vaccinationstäckningen under vecka 14

Under vecka 14 fortsätter vaccination med den andra dosen av äldre personer med hemtjänst i fas 1. Vaccination enligt fas 2 fortsätter med i första hand de som är 65 år och äldre och rekommendation om att börja med de allra äldsta. Eftersom det fortfarande är brist på vaccin så avvaktas med fortsatt vaccination av personal i nuläget.

Vaccinationstäckningen på särskilda boenden för äldre (SÄBO) är hög, 93 % har fått sin första dos och 88 % sin andra. Täckningen väntas inte bli så mycket högre i denna grupp. Antalet rapporterade fall av covid-19 bland boende på SÄBO är fortsatt lågt sedan vecka 6, då täckningen med två doser passerade 70 %.

Vaccinationstäckningen bland personal på SÄBO har som väntat inte ökat nämnvärt utan ligger på 34 % som fått två doser och 52 % som fått minst en dos.

Bland personer 65 år och äldre med omvårdande hemtjänst har vaccinationstäckningen fortsatt att öka, 62 % har fått två doser och 80 % minst en dos. Antalet fall i gruppen fortsätter att sjunka trots ökande antal fall i befolkningen generellt.

Även bland personal inom hemtjänst ligger vaccinationstäckning kvar oförändrad på 17 % som fått två doser och 37 % som fått minst en dos.

Bland personer som är 65 år och äldre, men inte har hemtjänst eller plats på SÄBO, är täckningen högst bland de som är 80 år och äldre med 29 % som fått två doser och 83 % som fått minst en dos. I den gruppen är ökningen av antal fall per vecka inte lika uttalad som i de övriga åldersgrupperna, där antalet fall ökat på samma sätt som i resten av befolkningen. Med tanke på det aktuella smittläget i samhället är det viktigt att vaccinationerna fortsätter i så snabb takt som möjligt.

Läs mer

Uppföljning av vaccinacceptans

Vaccinacceptans innefattar kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter. Under pandemin med covid-19 följer Folkhälsomyndigheten hur människor förhåller sig till vaccination mot covid-19, genom en webbenkät som besvaras varje månad. Läs mer om enkäten här.

Epidemiologisk uppföljning

Inom ramen för den epidemiologiska uppföljningen finns den löpande övervakningen av sjukdomsförekomst och analyser kopplade till vaccinationstäckningen:

Förekomst av covid-19 efter vaccination

Folkhälsomyndigheten följer löpande hur många personer som konstateras ha covid-19 en tid efter att de har vaccinerats. Läs mer om uppföljningen och ta del av statistik.