Vaccinationsuppföljning vecka 23

I alla regioner fortsätter vaccinationer enligt fas 4 med de äldsta åldersgrupperna under 65 år först. Överlappande vaccination med fas 2 och fas 3 pågår fortfarande medan fas 1 i det närmaste är avslutad.

För de som är yngre än 65 år och vaccineras i fas 4 presenteras data per åldersgrupp på vår dashboard med generella data om vaccinationstäckningen i Sverige.

Personer 18-65 år med någon underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 är prioriterade i fas 3, som i de flesta regioner påbörjades första veckan i maj. För att identifiera dessa har Patientregistret från Socialstyrelsen använts som dock bara innehåller diagnoskoder från öppen- och slutenvård på sjukhus, varför inte alla i gruppen kommer med i täckningsanalysen. Dock är det troligt att de med allvarligare underliggande sjukdom inkluderats, vilka är de som är viktigast att nå. Täckningen med en dos ligger nu på 59 % och 19 % har även fått en andra dos.

Personer 65 och äldre utan plats på SÄBO eller omvårdande hemtjänst i fas 2, kommer att uppdateras mera sällan. Täckningen med en dos har nått över 91 % och nu pågår främst vaccination av dos två i denna grupp.

Vårdpersonal i slutna somatiska hälso- och sjukvården har ökat med 2,3 % sedan förra uppdateringen och vaccinationstäckningen är nu 78 % för minst 1 dos och 52 % är färdigvaccinerade. För en vecka sedan var andelen som fått två doser vaccin 43 % i denna vårdpersonalgrupp.

Bland LSS-personal ökande vaccinationstäckningen med 3,2 % jämfört med förra uppdateringen. Den totala täckningen för denna grupp är nu 57 %. Andelen färdigvaccinerade i denna personalgrupp är 30 %. För en vecka sedan var andelen som fått två doser vaccin i denna personalgrupp 22 %.

Antalet vaccinerade vårdpersonal har ökat från 517 500 till 532 600 på en vecka. Det innebär att 15 100 personer inom vården fått minst en dos vaccin sedan förra uppdateringen (+ 2,9 %). Även den här veckan har en stor majoritet av allt vaccin som getts varit den andra dosen. Den totala vaccinationstäckningen för hela vårdpersonalgruppen för minst en dos är nu 66 % och 41 % för två doser. För en vecka sedan var den totala andelen färdigvaccinerade vårdpersonal 35 %.

De nationella register som finns över yrke och arbetsgivare uppdateras högst en gång per år, varför personer som bytt yrke och/eller arbetsplats kan vara felregistrerade. Täckningssiffrorna för gruppen riskerar då att visa lägre täckning än den faktiska och i de fall regionala siffror finns så är de mera tillförlitliga.

Uppföljningen av vaccinationstäckning för de som ingick i fas 1, boende på SÄBO och de som har hemtjänst kommer nu att avslutas. Täckningen på SÄBO ligger sedan snart 2 månader på 94 % för minst en dos och 89 % fullvaccinerade med två doser. Motsvarande siffror för personer med omvårdande hemtjänst är 90 % för dos ett och 79 % för dos två.

Uppföljningens olika delar

Vaccinationstäckning i prioriterade grupper

Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Statistik över vaccinationstäckningen i prioriterade grupper uppdateras torsdagar kl. 14:00.

Vaccinationstäckning i undergrupper

Folkhälsomyndigheten följer vaccinationstäckningen (andelen personer i Sverige som har blivit vaccinerade) i olika prioriterade grupper veckovis. I takt med att fler personer vaccineras kan statistik över täckningen i olika undergrupper tas fram. Covid-19 har drabbat olika sociodemografiska grupper ojämlikt. Äldre personer, män, individer med lägre inkomst, kortare utbildning, utrikesfödda samt individer som är födda i vissa bostadsområden, har drabbats hårdare än andra. Dessa faktorer samspelar ofta, men sambandet är komplext. Folkhälsomyndigheten har sammanställt en rapport om vaccinationstäckning utifrån födelseland.

Epidemiologisk uppföljning

Den epidemiologiska uppföljningen omfattar dels analyser av vaccinationstäckning och rapporterade sjukdomsfall och dels den löpande övervakningen av sjukdomsförekomst, som presenteras i veckorapporter om covid-19.

Förekomst av covid-19 efter vaccination

Folkhälsomyndigheten följer löpande hur många personer som konstateras ha covid-19 en tid efter att de har vaccinerats. Analysen bidrar till vår kunskap om hur effektiva vaccinerna är.

Läs mer om uppföljningen och ta del av statistik om förekomst av covid-19 efter vaccination

Mikrobiologisk uppföljning

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar och studier om förekomsten av covid-19 och det immunsvar som sjukdomen resulterar i. Därutöver görs analyser av SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen, och dess arvsmassa.

Undersökningar och studier om covid-19 i befolkningen

Vaccinacceptans

Vaccinacceptans innefattar kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter. Under pandemin med covid-19 undersöker Folkhälsomyndigheten löpande hur människor förhåller sig till vaccination mot covid-19, genom en webbenkät som besvaras varje månad.

Undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19