Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 har minskat sedan vecka 15, men smittspridningen i samhället är fortsatt hög och det är hög belastning inom sjukvården. Inom intensivvården minskar antalet nyinlagda patienter och beläggningen försiktigt. I samband med den här veckans helgdagar är det viktigt att fortsätta att följa rekommendationerna och begränsa antalet kontakter med människor som inte bor i samma hushåll.

Under vecka 18 rapporterades cirka 33 700 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med ungefär 5 procent jämfört med vecka 17, då drygt
35 300 fall rapporterades. Cirka 347 200 individer provtogs vecka 18, vilket är det högsta antalet hittills under pandemin. Andelen positiva prover var cirka 10 procent.

Det finns stora variationer i smittspridningen i regionerna. Incidensen av fall minskade i 10 av 21 regioner under vecka 18 jämfört med vecka 17 och ökade i tre regioner (statistiskt säkerställda skillnader). Incidensen vecka 18 varierade mellan 176 och 540 fall per 100 000 invånare i regionerna och incidensen för riket var 326 fall per 100 000 invånare. Incidensen över 14 dagar (vecka 17 och 18 sammanlagt) var 669 fall per 100 000 invånare.

Mellan vecka 17 och 18 minskade incidensen i samtliga åldersgrupper mellan 30 och 79 år (statistiskt säkerställda skillnader). Incidensen ökade bland barn under 19 år, men ökningen var endast statistiskt säkerställd i gruppen 10–19 år, i vilken incidensen ökade med 4 procent. Vecka 18 var det högst incidens i gruppen 10–19 år följt av gruppen 40–49 år. Provtagningen bland barn och ungdomar har fortsatt att öka i och med att fler och fler regioner implementerar den utökade testningen vid smittspårning på skolor, som rekommenderats sedan den 16 april 2021. Samtidigt har andelen positiva minskat något.

Hittills har 157 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats för vecka 18, vilket är lägre än medelvärdet för veckorna 15–17, som var 221 patienter. Under vecka 18 rapporterades nyinlagda patienter från tjugo regioner. Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. Fram till och med vecka 18 har totalt 7 208 intensivvårdade patienter med covid-19 rapporterats.

På grund av fördröjning i rapporteringen av avlidna bekräftade fall gäller analyserna i veckorapporten data fram till för två veckor sedan. För vecka 16 har hittills 128 avlidna bekräftade fall rapporterats, vilket är något färre än antalet avlidna per vecka under perioden vecka 13–15 2021, då i snitt 136 dödsfall rapporterades per vecka. Fram till och med vecka 18 har det rapporterats totalt
14 180 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19-infektion. Dödligheten var vecka 16 inom normalspannet för årstiden enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Den fjärde delen av rapportserien om genetisk karakterisering av SARS-CoV-2 i Sverige har nu publicerats och omfattar vecka 45, 2020 till vecka 14, 2021. Under denna period har övervakningsprogrammet för helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 skalats upp ytterligare och omfattar nu cirka 10 procent av de positiva proverna. Den genetiska gruppen B.1.1.7 dominerar fortsatt i Sverige och förekomsten av andra varianter är låg. Rapporten samt veckostatistik om virusvarianter av särskild betydelse finns att läsa på vår hemsida.

Läs hela veckorapporten för vecka 18, publicerad 14 maj 2021 (PDF, 2,2 MB)

Figur. Incidens av bekräftade fall av covid-19 för respektive region vecka 18 2021

Karta med regionsvis incidens (antal fall/100000 invånare) för vecka 18 2021.

Länkar