Läget i Sverige

Den omfattande samhällsspridningen av covid-19 fortsätter och det är fortsatt en ökande trend av antalet rapporterade fall. Under vecka 46 rapporterades cirka 31 400 bekräftade fall, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med vecka 45. Förändringen av det momentana R-talet (som förenklat beskriver antalet personer i genomsnitt som varje smittad person smittar vidare) visar på att ökningstakten på nationell nivå avtar. Mellan regioner varierar ökningstakten, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats under analyser och prognoser om covid-19.

För att platta ut kurvan över antalet fall är det viktigt att alla, oavsett ålder och riskfaktorer, hjälps åt för att förhindra att smittan sprids. I de flesta regioner gäller nu lokala skärpta allmänna råd. Under vecka 47 tillkom Gävleborgs- och Västernorrlands län (16 nov) och Jämtlands län (19 nov) samt förlängdes i Skåne län och Uppsala län (17 nov) och i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län (19 nov). De lokala allmänna råden gäller under en begränsad tid för att ytterligare bromsa spridningen av covid-19.

Nationellt var incidensen 304 fall per 100 000 invånare under vecka 46. Incidensen över 14 dagar (vecka 45 och 46 sammanlagt) var 550 fall per 100 000 invånare. I jämförelse med medelvärdet för antalet fall under föregående tre veckor ökade antalet fall i 20 av 21 regioner, ökningarna var statistiskt säkerställda. För region Östergötland ses ingen ökning men det kan bero på att testkapaciteten var begränsad under vecka 46.

Under vecka 46 provtogs nästan 26 300 individer fler än förra veckan. Av det totala antalet provtagna individer fick 12,9 procent en positiv laboratoriediagnos, vilket är en högre andel jämfört med föregående vecka (10,9 procent). Kapaciteten för att testa för covid-19 fortsätter att öka, men efterfrågan på testning är i flera regioner just nu större än tillgången. Därför vidtar Folkhälsomyndigheten en rad åtgärder i samarbete med regionerna för att se till att de som verkligen behöver testa sig också kan göra det, läs mer om ansvarsfull testning.

Antalet patienter som hittills rapporterats inlagda på sjukhus under vecka 45 översteg
1 000 patienter, se diagrammet nedan och nytt avsnitt i veckans rapport. Antalet nyinlagda patienter som rapporterats för vecka 46 var ungefär lika högt, trots att rapporteringen inte är komplett. Antalet fall som behövt intensivvård ökade vecka 42 till vecka 45 men för vecka 46 var antalet nyinskrivna patienter på samma nivå som vecka 45 (108 jämfört med 106). Antalet kan förväntas öka något på grund av eftersläpande rapportering. Antalet avlidna bekräftade fall har ökat under de senaste tre veckorna och nästan fördubblats mellan vecka 44 till 45. Hittills har 128 avlidna rapporterats för vecka 46 men efterrapportering gör att antalet avlidna dessa veckor kommer att öka ytterligare. Antalet fall på äldreboenden ökade med 29 procent från vecka 45 (398 fall) till vecka 46 (513 fall).

Läs hela veckorapporten för vecka 46, publicerad 20 november 2020 (PDF, 2,8 MB)

Figur. Antal nya sjukhusvårdade patienter per vecka*

*Sjukhusvårdade med diagnoskod covid-19, eller vårdkontakter som saknar diagnoskod men där patienten fått en laboratoriebekräftad diagnos enligt SmiNet inom fyra veckor innan eller två veckor efter inskrivningsdatum.

Länkar

Aktuell statistik över bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Frågor och svar om covid-19

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats