Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka från en redan hög nivå. Ökningen i antalet fall under vecka 6 och 7 ses nu som en ökning även bland intensivvårdade fall. För att vända utvecklingen krävs att fler personer ändrar sitt beteende. Viktigast är att stanna hemma vid minsta symptom, även lätta förkylningssymptom, och att minska nära kontakter med andra personer än dem man bor ihop med. Nya åtgärder för butiker, köpcentrum, gym, med mera för att minimera trängsel och därigenom smittrisk träder i kraft den 6 mars och åtgärderna som infördes under vecka 8 har uppdaterats. Nu införs även en utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser. Även med förstärkta åtgärder kommer många personer att insjukna i covid-19 under de närmsta veckorna.

Under vecka 8 rapporterades drygt 26 700 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, en ökning med 13 procent jämfört med vecka 7. Drygt 238 500 individer provtogs vecka 8 och andelen positiva var 11 procent. Antalet fall ökade i de flesta regionerna från vecka 7 till 8. Av dessa var ökningen statistiskt säkerställd i 12 regioner: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Västra Götaland och Örebro. I fyra regioner, Blekinge, Kronoberg, Skåne samt Västerbotten, sågs en statistisk säkerställd minskning. Incidensen vecka 8 varierade mellan 54 och 425 fall per 100 000 invånare i regionerna och incidensen för riket var 259 fall per 100 000 invånare. Incidensen över 14 dagar (vecka 7 och 8 sammanlagt) för riket var 488 fall per 100 000 invånare.

För att identifiera fall med virusvarianter av särskild betydelse har analyser av svenska virusprover utökats. För vecka 7 indikerar resultaten för 19 regioner misstänkt förekomst av virusvarianten B.1.1.7 (som har ursprung från Storbritannien) på mellan 3 till 45 %. Fem regioner har följts sedan vecka 4 och resultaten visar på en ökande förekomst av denna variant över tid. Statistik publiceras på vår webbplats.

Vecka 8 ses en statistiskt säkerställd ökning i tioåriga åldersgrupper under 70 år. Jämfört med medelvärdet över föregående tre veckor (vecka 5-7) minskade incidensen i åldersgrupperna 80-89 år och 90 år och äldre men minskningen var endast statistiskt säkerställd i åldersgruppen 90 år och äldre.

Hittills har 91 procent av personer som bor på särskilt boende för äldre respektive 53 procent av personer med hemtjänst fått minst en vaccindos. Vecka 7 och 8 ökade antalet fall bland övriga personer 65 år och äldre medan antalet fall fortsatte att minska bland personer på särskilda boenden. För personer med hemtjänst sågs ingen förändring mellan vecka 7 och 8. Statistik om vaccinerade publiceras tisdag–fredag och veckostatistik på torsdagar på vår webbplats. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla de tre vaccinerna mot covid-19 som är godkända i Sverige ska användas till alla i befolkningen från 18 år. Nya data från Storbritannien bekräftar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer över 65 år.

Hittills har 113 nya intensivvårdade patienter rapporterats för veckan vilket är fler jämfört med tidigare veckor, men ökningen är inte statistiskt säkerställd. Antalet avlidna per vecka fortsätter att avta och ingen signifikant överdödlighet har setts från vecka 4 till 6. Den ökande vaccinationstäckningen bland personer på särskilda boenden och personer med hemtjänst bör bidra till att antalet avlidna fortsätter att minska, eftersom dessa grupper stått för en stor andel av dödsfallen.

Läs hela veckorapporten för vecka 8, publicerad 5 mars 2021 (PDF, 2,1 MB)

Figur. Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 30.

Stapeldiagram som visar antal bekräftade fall av covid-19 per vecka. Högst antal bekräftade fall syns vecka 51. Skalan går från 0 till 50000.

Länkar