Aktuell veckorapport om covid-19

Denna rapport publicerades den 27 mars 2020 och redovisar läget för covid-19 under vecka 12 (16 – 22 mars).

Läget i Sverige

I slutet av vecka 12 var det totala antalet anmälda fall av covid-19 i Sverige knappt 2000 fall, jämfört med cirka 1000 fall vecka 11. Antalet bekräftade fall i Sverige förändras ständigt, för aktuellt antal se vår dagliga uppdatering.

Majoriteten (74 procent) av fallen som rapporterades under vecka 12 smittades i Sverige, varav en del påvisades i samband med smittspårning kring bekräftade fall som smittats i utlandet. Detta är en förväntad förändring från föregående vecka, då majoriteten (68 procent) av fallen hade smittats utomlands och en fjärdedel (25 procent) smittats i Sverige. De flesta regionerna rapporterar nu att de har en samhällsspridning av covid-19. Samhällspridning innebär att det finns ett flertal fall i Sverige där man inte kunnat härleda smittan till resa eller att den som smittats varit i kontakt med ett annat känt fall av covid-19.

Efter förändringen i provtagningsstrategierna för covid-19 (läs mer i kommentaren nedan) har åldersfördelningen av fallen förändrats. Sett till antalet fall per åldersgrupp är det fortsatt personer i åldern 50-59 år där flest fall återfinns men fler fall rapporteras nu i de övre åldersgrupperna. Sett till åldersfördelningen av Sveriges befolkning är det personer 70 år och äldre, och särskilt de som är 90 år och äldre som är hårdast drabbade. Data över dödsfallen i covid-19 speglar även detta, då medelåldern för de 59 avlidna personer som rapporterats fram till och med vecka 12 var 83 år. Flera regioner rapporterar även fall av covid-19 på särskilda boenden.

Av de fall av covid-19 som rapporterats till och med vecka 12 var 53 procent män, medans andelen män bland patienter som vårdas inom intensivvården var 73 procent. Könsfördelningen bland dödsfallen var liknande den bland det totala antalet rapporterade fall.

Antalet intensivvårdade patienter med covid-19 har ökat snabbt under de senaste två veckorna. Att många lagts in på intensivvårdsavdelningar just under vecka 12 är en följd av att tillståndet för personer som smittats under vecka 10 och 11 förvärrats. I genomsnitt gick det 8 dagar mellan insjuknande och start av intensivvård. Bland intensivvårdade fall är medelåldern 62,5 år.

Inom sentinelövervakningen har andelen prover positiva för covid-19 ökat till cirka 6 procent. Proverna kommer från läkare inom primärvård samt barnkliniker runt om i landet och analyseras vid Folkhälsomyndigheten. Ökningen reflekterar att smittspridningen i samhället ökat.

Under vecka 12 har sammanlagt drygt 10 300 individers prover analyserats i Sverige. Andelen positiva prover var cirka 9 procent under både vecka 11 och 12.

Läs hela veckorapporten för vecka 12, publicerad 27 mars 2020 (PDF, 757 kB)

Figur. Kumulativt antal bekräftade fall av covid-19 totalt, till och med vecka 12, 2020.

Graf som visar antalet fall av covid-19 per dag, kumulativt

Länkar

Aktuell statistik över bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Frågor och svar om covid-19

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats

Foto: cdc.org

Samlad information om covid-19.

Gå till toppen av sidan