Läget i världen

Antalet bekräftade fall av covid-19 i världen har den senaste veckan legat på samma nivå som veckan innan. Europa är den världsdel med högst antal rapporterade fall per 100 000 invånare och under vecka 47 ökade fallen ytterligare, rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. Bland de europeiska länderna ses ökningar i ett flertal länder, bland annat från Slovakien, Tjeckien, Belgien och Nederländerna. Även ökningar i de nordiska länderna ses. Samtidigt minskar antalet fall i flera länder, framförallt i Baltikum, rapporterar ECDC. Se även respektive organisations interaktiva visualiseringar via ECDC och WHO.

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökade under vecka 47, vilket till viss del beror på en ökad provtagning efter att provtagningsrekommendationen justerades. Beläggningen inom sjukvården är på en mycket lägre nivå jämfört med våren, men har under de senaste månaderna ökat långsamt. Det syns ingen ökning av avlidna bekräftade fall. Antalet bekräftade och intensivvårdade fall per 100 000 invånare är högre bland ovaccinerade invånare än bland vaccinerade. Fortsatt gäller rekommendationen att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Det är också viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin vaccinerar sig mot covid-19. För mer information om vaccinationernas effekt och vaccinationstäckning se uppföljning av vaccination mot covid-19.

Den 26 november klassade WHO virusvarianten B.1.1.529 som en variant av särskild betydelse (VOC) och gav den namnet omikron. Hittills har sex fall med omikron bekräftats i Sverige. Deltavarianten är fortsatt den dominerande, se uppdaterad statistik om varianter av särskild betydelse på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Under vecka 47 rapporterades 11 924 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 68 procent jämfört med vecka 46. Antalet ovaccinerade fall ökade med 56 procent och antalet vaccinerade fall ökade med 83 procent. Av de bekräftade fallen vecka 47 var 6 248 ovaccinerade, vilket motsvarar 52 procent. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 47 var i åldersgruppen 10–19 år, följt av grupperna 40–49 och 30–39 år. Under vecka 47 rapporterades 18 fall av covid-19 bland personer på SÄBO, vilket är på en liknande nivå som de senaste veckorna, men fortsatt på en högre nivå än under sommaren.

Vecka 47 ökade antalet provtagna individer med cirka 85 procent då 226 289 individer provtogs för covid-19. Samtidigt minskade andelen av proverna som var positiva för covid-19 till 5,4 procent, vilket är något lägre än de tre senaste veckorna. Högst antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 47 fanns i åldersgruppen 10–19 år, följt av grupperna 40–49 år, 30–39 år samt 50-59 år.

Hittills har 27 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 47. Under föregående tre veckor var medeltalet 17 patienter per vecka. Av de nya intensivvårdade patienterna under vecka 47 var 21 personer ovaccinerade, vilket motsvarar 78 procent och antalet nya intensivvårdade patienter ökade bland ovaccinerade. Under de fyra senaste veckorna (vecka 44–47) var antalet intensivvårdade per 100 000 sju gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade. Medelåldern för nya intensivvårdade patienter var den senaste månaden 53 år bland ovaccinerade och 72 år bland vaccinerade. Under vecka 47 rapporterades nya intensivvårdade patienter från 10 regioner (det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka).

På grund av en fördröjning i rapporteringen av avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data avseende avlidna fram till för två veckor sedan. För vecka 45 har hittills 31 bekräftade fall rapporterats avlidna. Föregående tre veckor var medeltalet 29 dödsfall per vecka. Bland de rapporterade dödsfallen vecka 45 var 9 ovaccinerade, vilket motsvarar 29 procent. Av de rapporterade avlidna vecka 45 hade 18 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänstinsatser eller boende på SÄBO. Under vecka 42–45 var antalet avlidna i gruppen 70 år och äldre utan insats högre per 100 000 ovaccinerade jämfört med vaccinerade. I gruppen med hemtjänst eller på SÄBO fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i antalet avlidna per 100 000 mellan vaccinerade och ovaccinerade, dock är få personer ovaccinerade bland personer med insatser. Medelåldern för dödsfallen vecka 41–44 var 78 år bland ovaccinerade och 82 år bland vaccinerade. Under vecka 45 var dödligheten inom normalspannet för årstiden enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Läs hela veckorapporten för vecka 47, publicerad 3 december 2021 (PDF, 1,7 MB)

Figur. Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1, 2021 till och med aktuell rapportvecka, uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade fall.Stapeldiagram som visar antal bekräftade fall av covid-19 per vecka uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade. Högst antal bekräftade fall syns vecka 14 och 15 2021, då det var runt 40000 fall respektive vecka. Uppdelningen av fall mellan ovaccinerade och vaccinerade syns tydligast från vecka 31 2021 och framåt.

Länkar