Läget i Sverige

Antalet fall av covid-19 ökade med 24 procent mellan vecka 27 och 28 men är fortsatt på en låg nivå. Ökningar syns i samtliga storstadsregioner. Andelen fall som smittas utomlands fortsätter öka och personer smittade i utlandet stod för minst 23 procent av fallen vecka 28. Smittspridningen har ökat i Europa och i övriga världen, därför finns en ökad risk för resenärer att smittas. Det är viktigt att alla som reser utomlands samt inom Sverige även på resmålet fortsätter att hålla avstånd och umgås i en mindre krets. Regler och rekommendationer inför resa och efter hemkomst finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Övervakningen av SARS-CoV-2 virusvarianter visar att deltavarianten sedan vecka 26 är dominerande i Sverige medan andelen alfavarianten minskat. Eftersom det totala antalet fall av covid-19 nu är på en relativt låg nivå går samtliga positiva SARS-CoV-2 prov till helgenomsekvensering. Se statistik om varianter av särskild betydelse på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Under vecka 28 rapporterades 1 855 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är cirka 24 procent fler än för vecka 27. Cirka 69 800 individer provtogs vecka 28, vilket är cirka 10 procent färre än vecka 27. Incidensen av antalet fall över 14 dagar (vecka 26 och 27 sammanlagt) för riket var 32 fall per 100 000 invånare, men siffran kan komma att justeras uppåt i efterhand på grund av eftersläpningar i rapporteringen. Andelen positiva under vecka 28 var cirka 3 procent, vilket är ca 1 procentenhet högre än de föregående tre veckorna.

Under vecka 28 sågs statistiskt säkerställda ökning av incidensen av fall i tre regioner (Skåne, Stockholm samt Västra Götaland) jämfört med vecka 27. Under vecka 28 sågs statistiskt säkerställda minskningar av incidensen av fall i två regioner (Jämtland Härjedalen samt Jönköping) jämfört med vecka 27. Vid en jämförelse mot medelvärdet av incidensen under föregående tre veckor var incidensen statistiskt säkerställt ökad i Skåne, Stockholm samt Västra Götaland. Vid en jämförelse mot medelvärdet av incidensen under föregående tre veckor var incidensen statistiskt säkerställt lägre i 5 regioner (Jönköping, Norrbotten, Värmland, Västmanland samt Örebro). Incidensen vecka 28 varierade mellan 5 och 26 fall per 100 000 invånare i regionerna och incidensen för riket var 18 fall per 100 000 invånare.

Mellan vecka 27 och 28 ökade incidensen i en åldersgrupp (20-29 år) medan den var oförändrad i övriga grupper (0-9 år, 10-19 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år, 80-89 år samt 90 år och äldre). Vecka 28 var det högst incidens i gruppen 20–29 år följt av grupperna 10–19 år samt 30-39 år. Provtagningen var högst i åldersgrupperna 20–29 år, 30–39 år och 80+ år.

Hittills har 6 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats för vecka 28, vilket är lägre än medelvärdet för veckorna 25-27, som var 8 patienter. Under vecka 28 rapporterades nyinlagda patienter från fem regioner. Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. Fram till och med vecka 28 har totalt 7 599 intensivvårdade patienter med covid-19 rapporterats.

På grund av fördröjning i rapporteringen av avlidna bekräftade fall gäller analyserna i veckorapporten data fram till för två veckor sedan. För vecka 26 har hittills 7 avlidna bekräftade fall rapporterats, vilket är färre än antalet avlidna per vecka under vecka 23–25 (i medeltal 16 dödsfall rapporterade per vecka). Fram till och med vecka 28 har det rapporterats totalt 14 615 dödsfall bland bekräftade fall. Medelåldern för dödsfallen är 82 år över hela pandemin och 75 år de senaste 30 dagarna. Under vecka 26 var dödligheten inom normalspannet för årstiden enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

På grund av uppdaterade säkerhetsrutiner i databasen SmiNet finns en eftersläpning i inrapporteringen av positiva fall. Från och med vecka 27 beräknas antalet positiva individer utifrån datum då prov ankommit laboratorium för analys. Tidigare användes rapporteringsdatum i SmiNet, vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. Sammanställning av andelen positiva över tid pågår.

Folkhälsomyndigheten har publicerat uppdateringar kring förekomsten av antikroppar i befolkningen, läs mer i nyhetstexten om antikroppar mot covid-19.

Läs hela veckorapporten för vecka 28, uppdaterad 22 juli 2021 (PDF, 2,3 MB)

Figur. Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 40 2020 till och med aktuell rapportvecka.

Stapeldiagram som visar antal bekräftade fall av covid-19 per vecka. Högst antal bekräftade fall syns vecka 51. Skalan går från 0 till 50000.Figur. Antal bekräftade fall per vecka.

På grund av problem med inrapportering av bekräftade fall under vecka 21 redovisas en del fall från vecka 21 istället under vecka 22. Även för vecka 24 var rapporteringen påverkad. Data som redovisas för de här veckorna (gråmarkerade i figuren) bedöms inte representera smittspridningen.

Länkar