Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 nationellt har varit på en liknande nivå de senaste tre veckorna med regionala skillnader. Fallen finns främst bland personer som är ovaccinerade. Beläggningen inom sjukvården och antalet nyinlagda på intensivvårdsavdelning har fortsatt att minska den senaste veckan. Antalet dödsfall minskade vecka 38 jämfört med vecka 37. Dödsfallen finns främst bland personer över 70 år som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO) eller har hemtjänst.

För att minska risken för att individer blir svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin och har möjlighet vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller särskilt de som har nära kontakt med personer över 70 år. Vuxna som inte är vaccinerade bör vara extra noga med att skydda sig själv och andra mot att smittas. Det är även fortsatt viktigt att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19. Särskilda rekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg.

Under vecka 40 rapporterades 4 132 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är på samma nivå som under vecka 39. Incidensen av fall över 14 dagar (vecka 39 och 40 sammanlagt) för riket var 81 fall per 100 000 invånare. Vecka 40 PCR-testades 135 531 individer för covid-19, vilket är 2 procent färre än vecka 39. Andelen positiva individer ligger på 3,3 procent vilket är på samma nivå som vecka 39.

Incidensen vecka 40 varierade mellan 7 och 76 fall per 100 000 invånare i regionerna och incidensen för riket var 40 fall per 100 000 invånare. I jämförelse med vecka 39 minskade incidensen i fyra regioner (Dalarna, Jönköping, Skåne, Västerbotten) och ökade i fyra regioner (Gävleborg, Norrbotten, Uppsala, Västernorrland). I jämförelse med medelvärdet av incidensen under föregående tre veckor minskade den i nio regioner och ökade i tre regioner (Gävleborg, Norrbotten och Sörmland). Skillnaderna var statistiskt säkerställda.

Mellan vecka 39 och 40 minskade incidensen i åldersgruppen 90 år och äldre (statistiskt säkerställd minskning). Incidensen under vecka 40 var högst i gruppen 10–19 år följt av grupperna 40–49 år och 30–39 år. Högst antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 40 fanns i åldersgruppen 10–19 år, följt av grupperna 30–39 år och 40–49 år.

Antalet fall bland personer på SÄBO är sedan några veckor högre än under sommaren. Bland personer på SÄBO sågs dock en statistiskt säkerställd minskning av incidensen av fall per 100 000 invånare mellan vecka 39 och 40. Under vecka 40 rapporterades 65 fall av covid-19 bland personer på SÄBO, jämfört med 109 fall vecka 39.

Hittills har 12 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 40, föregående tre veckor var medeltalet 21 patienter per vecka. Under vecka 40 rapporterades nya intensivvårdade patienter från åtta regioner. Medelåldern för nya intensivvårdade patienter var 58 år under de senaste fyra veckorna och 61 år över hela pandemin. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms kunna öka på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

På grund av en fördröjning i rapporteringen av avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data avseende avlidna fram till för två veckor sedan. För vecka 38 har hittills 40 bekräftade fall rapporterats avlidna, jämfört med 52 avlidna vecka 37. Föregående tre veckor var medeltalet 42 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 38 rapporterades 30 dödsfall bland personer med hemtjänst eller på SÄBO. Medelåldern för dödsfallen var 80 år för vecka 35–38 och 82 år över hela pandemin. Under vecka 38 var dödligheten inom normalspannet för årstiden enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Läs hela veckorapporten för vecka 40, publicerad 15 oktober 2021 (PDF, 2,4 MB)

Figur. Incidens av bekräftade fall av covid-19 regionsvis för vecka 40.

Karta med regionsvis incidens (antal fall/100000 invånare) för vecka 40 2021.

Länkar