Läget i Sverige

Smittspridningen är fortsatt hög i hela landet. Under vecka 47 rapporterades knappt 32 000 bekräftade fall, vilket är ungefär på samma nivå som vecka 46. Att antalet fall inte fortsätter att öka kan dels bero på den ansträngda situationen där efterfrågan på provtagning överstigit kapaciteten i flera regioner och dels på en avstannande takt i smittspridningen. Antalet fall som blir inlagda på sjukhus och inom intensivvården samt antalet personer som avlider med covid-19 fortsätter att öka. Antalet fall på äldreboenden ökade med 31 procent från vecka 46 (537 fall) till vecka 47 (702 fall).

För att sjukvården inte ska bli överbelastad är det viktigt att alla hjälps åt att förhindra att smittan sprids, oavsett ålder och riskfaktorer. I de flesta regioner gäller nu lokala skärpta allmänna råd och dessa gäller till och med 13 december. Syftet med råden är att ytterligare bromsa spridningen av covid-19.

Hittills har knappt 1200 respektive 1400 patienter rapporterats nyinlagda på sjukhus under vecka 47 respektive vecka 46. Vid vårens topp vecka 15 var antalet nyinlagda patienter cirka 2 100 patienter. Antalet fall som behövt intensivvård har ökat från vecka 42 framåt och för vecka 47 var antalet nyinskrivna patienter 141, vilket är 21 procent högre än vecka 46 (117 patienter). Antalet kan förväntas öka något på grund av eftersläpande rapportering.

Fler än 150 dödsfall har hittills rapporterats per vecka för de senaste tre veckorna. Notera att efterrapportering gör att antalet avlidna dessa veckor kommer att öka ytterligare. Ännu ses ingen överdödlighet. I veckans rapport ingår en utökad analys av avlidna, se avsnittet Avlidna bekräftade fall.

Under vecka 47 provtogs drygt 260 000 individer, vilket är på ungefär samma nivå som föregående vecka. Kapaciteten för att testa för covid-19 fortsätter att öka, men efterfrågan på testning är i flera regioner just nu större än tillgången. Därför vidtar Folkhälsomyndigheten en rad åtgärder i samarbete med regionerna för att se till att de som verkligen behöver testa sig också kan göra det, läs mer om ansvarsfull testning.

Nationellt var incidensen 310 fall per 100 000 invånare under vecka 47. Incidensen över 14 dagar (vecka 46 och 47 sammanlagt) var 613 fall per 100 000 invånare. I jämförelse med medelvärdet för antalet fall under föregående tre veckor ökade antalet fall i 15 av 21 regioner och ökningarna var statistiskt säkerställda. Inom en del regioner sågs en minskning i antalet fall mellan vecka 46 och 47, men detta kan delvis bero på den ansträngda testsituationen.

Läs hela veckorapporten för vecka 47, publicerad 27 november 2020 (PDF, 2,5 MB)

Figur. Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka uppdelat efter testning av prioriterade grupper och storskalig testning.

Länkar

Aktuell statistik över bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Frågor och svar om covid-19

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats