Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka vecka 14. Helgdagen i början av veckan kan ha haft en liten påverkan på antalet personer som provtagits, men det är tydligt att smittspridningen fortsatt att öka under påskperioden.

Incidensen av fall ökade i 15 av 21 regioner under vecka 14 jämfört med vecka 13 (statistiskt säkerställda ökningar). I tre av dessa regioner ökade incidensen med mer än 50 procent (Gotland, Jämtland Härjedalen och Kronoberg) jämfört med föregående vecka. Antalet nyinlagda på sjukhus och på IVA har ökat nationellt. Antalet nyinlagda patienter på IVA var under vecka 13 och 14 på en högre nivå än tidigare veckor och är nära det högsta antalet under december (vecka 53), vilket speglar den ökade smittspridningen i samhället.

Under vecka 14 rapporterades cirka 41 000 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med vecka 13. Cirka 305 000 individer provtogs vecka 14, vilket är färre än vecka 13, men fortsatt på en hög nivå i relation till tidigare under pandemin. Andelen positiva prover var cirka 14 procent. Incidensen vecka 14 varierade mellan 238 och 580 fall per 100 000 invånare i regionerna och incidensen för riket var 399 fall per 100 000 invånare. Incidensen över 14 dagar (vecka 13 och 14 sammanlagt) var 771 fall per 100 000 invånare.

Mellan vecka 13 och 14 ökade incidensen i alla åldersgrupper mellan 20 och 79 år (statistiskt säkerställda ökningar). Mest ökade incidensen i åldersgruppen 20-29 år (18 procent). Incidensen är fortsatt högst i gruppen 40–49 år. I gruppen 0-9 år sågs en statistiskt säkerställd minskning av incidensen mellan vecka 13 och 14, vilket kan bero på minskad provtagning på grund av skolledighet.

Allt eftersom andelen vaccinerade har ökat, har antalet fall bland personer på särskilda boenden för äldre (säbo) och personer med hemtjänst minskat. En nedgång syns även i åldersgruppen 80 år och äldre. Detaljerad statistik över antal fall och vaccinationstäckning bland personer över 65 år finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

För att identifiera fall med virusvarianter av särskild betydelse pågår utökade analyser av virusprover i 18 regioner. Resultaten de senaste veckorna har visat på en hög andel misstänkt förekomst av virusvarianten B.1.1.7 (som har ursprung från Storbritannien) och en låg förekomst av övriga virusvarianter av särskild betydelse. Statistik över virusvarianter publiceras på vår webbplats.

Läs hela veckorapporten för vecka 14, publicerad 16 april 2021 (PDF, 2,7 MB)

Figur. Incidens av bekräftade fall av covid-19 för respektive region vecka 14 2021.

Karta med regionsvis incidens (antal fall/100000 invånare) för vecka 14 2021.

Länkar