Sammanfattning

Under säsongen 2020–2021 har det inte förekommit någon influensaepidemi i Sverige. Den uteblivna epidemin beror på en kombination av faktorer, som kommer av den rådande pandemin. Dels har åtgärder för att minska spridningen av covid-19 både nationellt och globalt minskat smittspridningen av influensa. Dels har ett kraftigt minskat resande också betytt att influensa inte introducerats till Sverige eller övriga Europa. Spridningen av influensa har varit mycket låg på norra halvklotet och i stora delar av övriga världen.

Endast 29 laboratorieverifierade fall av influensa har rapporterats i Sverige från vecka 40 2020 till och med vecka 20 2021, varav 10 influensa A och 19 influensa B. Detta trots att fler prover än vanligt har analyserats för influensa (cirka 175 000 prover), jämfört med i medel cirka 79 000 prover under föregående fyra säsonger. Av de positiva proverna har sju influensa A-prover subtypats, varav alla var influensa A(H3N2). Av sju linjetypade influensa-B prover var fem influensa B/Victoria och två var B/Yamagata. De laboratorieverifierade fallen fanns spritt i alla ålderskategorier, medianålder var 35 år. Inom sentinelprovtagning kunde influensa inte påvisas i något prov.

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf som över antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de föregående tre säsongerna och innevarande, från 2017-2018 till 2020-2021.

Data för vecka 53 visas ej (0 fall).

Under säsongen har en patient med laboratorieverifierad influensa rapporterats vårdad inom intensivvård. Patienten hade influensa B/Victoria och tillhörde en riskgrupp. Eftersom influensa inte spridits i Sverige finns ingen influensarelaterad effekt på mortaliteten.

Varken Webbsök för influensa eller andelen samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn översteg tröskelvärdet för epidemistart.

Viruskaraktäriseringen görs på ett urval av de stammar som samlats in genom sentinelprovtagningen och från laboratorier i landet. Samtliga sex karaktäriserade A(H3N2)-stammar säsongen 2020–2021 tillhörde samtliga genetisk subgrupp 3C.2a.1b+T131K med de ytterligare aminosyrautbytena Y159N, T160I, L164Q, G186D och D190N. Dålig antigenisk likhet till både den ägg- och cellodlad vaccinstammen för säsongen 2020–2021 har visats för de virusstammar i denna subgrupp som har dessa ytterligare aminosyrautbyten. De fem analyserade B/Victoria-stammarna tillhörde samtliga genetisk subgrupp 1Adel 162-164B, där fyra av dem även har utbytena N150K, G184E, N197D och R279K, vilket har visat sig ge försämrad antigenisk likhet till vaccinstammen för säsongen 2020–2021. Den femte stammen hade tre av dessa aminosyrautbyten, men bar på N197E istället för N197D. Ingen av de 11 analyserade stammarna hade något av de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till reducerad eller mycket reducerad känslighet för neuraminidashämmare.

Höstens vaccinationskampanjer mot säsongsinfluensa startade vecka 45 (första veckan i november). Utifrån rådande pandemi och den ökade efterfrågan som förväntades beslöt Folkhälsomyndigheten och landets Smittskyddsläkare att personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal skulle prioriteras för vaccination mot säsongsinfluensa under november. Sammantaget visar en preliminär sammanställning att cirka 60 procent av personer 65 år och äldre i Sverige vaccinerat sig mot säsongsinfluensa säsongen 2020–2021, vilket är sju procentenheter högre än föregående säsong. Totalt under säsongen vaccinerade sig uppskattningsvis drygt 1 250 000 personer i åldersgruppen 65 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten deltar i det europeiska nätverket för att mäta influensavaccinets effekt I-MOVE med data från den svenska sentinelprovtagningen. På grund av mycket låg influensaaktivitet fanns inte tillräcklig data för analys av vaccinationseffekt för 2020–2021.

Europeiska smittskyddsinstitutet ECDC summerar säsongen under Flu News Europe. För det senaste globala läget, se WHO:s situational reports.

Läs säsongssammanfattningen för säsong 2020-2021 - uppdaterad 23 juli 2021 (PDF, 1,4 MB)

Tack för all rapportering hälsar vi som arbetat med influensarapporterna denna säsong!

AnnaSara Carnahan, Emma Appelqvist, Sarah Zanetti och Marie Rapp (epidemiologi)
Mia Brytting, Maximilian Riess, Elin Arvesen, Eva Hansson-Pihlainen, Nora Nid och Åsa Wiman och Tove Samuelsson (virologi)

Läs mer