Sammanfattning (förkortad)

Influensasäsongen 2019–2020 var mild och dominerades av influensa A som stod för 69 procent av fallen. Säsongens epidemi startade vecka 49 och pågick under 16 veckor fram till och med vecka 12. Under vecka 4 började antalet fall att öka långsamt tills en topp nåddes vecka 10 då 880 laboratorieverifierade fall rapporterades. Jämfört med föregående säsonger var årets topp lägre i antalet laboratorieverifierade fall och inföll senare under våren. Tre influensasorter cirkulerade under säsongen.

I samband med spridningen av covid-19 i början av mars sattes det in flera åtgärder för att minska smittspridningen i Sverige, bland annat gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer kring god handhygien och att stanna hemma vid minsta tecken på infektion, karensdagen för sjukpenning slopades och sammankomster med fler än 500 personer förbjöds. Åtgärderna följdes av en snabb nedgång i spridningen av influensa vilket syns i samtliga övervakningssystem. Andelen positiva prover föll från 17 procent under vecka 11 till 0,8 procent vecka 14. Antalet fall gick från toppnotering vecka 10 till avslut vecka 13. En sådan snabb minskning från topp till säsongsavslut har inte noterats de senaste 20 åren inom laboratorieövervakningen för influensa

Under säsongen har 175 patienter rapporterats som intensivvårdade med influensa i hela landet, vilket är en halvering jämfört med föregående säsong. Av dessa patienter hade majoriteten (80 procent) influensa A. Av de influensa A-prover som subtypats var 25 influensa A(H1N1)pdm09 och 9 influensa A(H3N2). Flest patienter som behövde intensivvård insjuknade vecka 1 och 5.

Mortaliteten under säsongen har varit lägre än vanligt. Endast en minimal influensarelaterad överdödlighet uppmättes bland personer 65 år och äldre. Bland patienter som fått en laboratorieverifierade influensadiagnos hade 2 procent avlidit inom 30 dagar, vilket är lägre än föregående fyra säsonger. Av dessa hade 90 procent influensa A. Totalt var 88 procent av dödsfallen i åldersgruppen 65 år och äldre. Andelen fall som avlidit ökade med stigande ålder.

Medelvärdet för vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre var 53 procent, vilket är något högre än föregående säsong. Detta trots att vaccinationerna startade senare än vanligt.

Viruskaraktäriseringen görs på ett urval av de stammar som samlats in genom sentinel-provtagningen och från laboratorier i landet. Majoriteten (72 procent) av de karaktäriserade A(H3N2)-stammarna tillhör någon av undergrupperna till genetisk subgrupp 3C.2a1b, en subgrupp där stammar har uppvisat dålig antigenisk likhet med vaccinstammen för 2019–2020. Resterande stammar tillhör subgrupp 3C.3a (samma som vaccinstammen), där stammar har uppvisat har god antigenisk likhet med cellodlad men sämre likhet med äggodlad variant.

Av de analyserade A(H1N1)pdm09-stammarna tillhör majoriteten genetisk subgrupp 6B.1A5A. Antigeniska analyser av stammar i denna subgrupp har visat på god antigenisk likhet till vaccinstammen 2019–2020. Totalt 30 procent av de svenska 6B.1A5A-stammarna har dock aminosyra utbyten i position 156, vilket gett upphov till sämre likhet till vaccinstammen. Ytterligare 45 procent av 6B.1A5A-stammarna har utbytena D187A +Q189E. Stammar med dessa utbyten har i serologiska analyser uppvisat resultat som indikerar antigenisk drift.

Majoriteten (99 procent) av de analyserade B/Victoria-stammarna tillhör genetisk subgrupp 1Adel162-164B, en subgrupp där den stora majoriteten av analyserade stammar har uppvisat dålig antigenisk likhet med både ägg- och cellodlad vaccinstam för säsongen 2019–2020 och som tillhör subgrupp 1Adel162-163.

Europeiska smittskyddsinstitutet ECDC summerar säsongen under Flu News Europe. För det senaste globala läget, se WHO:s rapportering, som publiceras varannan vecka.

Läs hela rapporten för säsongen 2019-2020 - publicerad den 25 juni 2020, uppdaterad 10 juli (PDF, 1,6 MB)

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger i Sverige.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)