Influensarapport vecka 10, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 17 mars 2023 och redovisar influensaläget vecka 10 (6–12 mars).

Läget i Sverige

Det totala antalet bekräftade fall av influensa och antalet fall av typen influensa A minskade under vecka 10. Antalet fall av influensa B var på samma nivå vecka 10 som vecka 9, efter flera veckors ökning. Smittspridningen av både influensa A och B bedöms pågå i hela landet. Fortsatt rapporteras flera nyinlagda patienter inom intensivvården varje vecka. Det rapporteras också fortsatt bekräftade fall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning. Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. I veckans specialavsnitt kan du läsa mer om andra orsaker till luftvägsinfektion.

Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans med Smittskyddsenheten i region Örebro län ett fåtal fall av influensa B med allvarliga komplikationer som rapporterats i regionen. Fallen, som varit bland personer under 18 år utan underliggande sjukdom eller tillstånd, har varit mycket allvarligt sjuka med komplikationer såsom hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation. Det är sedan tidigare känt att de rapporterade komplikationerna kan uppträda i samband med influensainfektion, men det är ovanligt. Utredningen syftar till att bedöma om det finns fler influensa B-fall med allvarliga komplikationer än förväntat och om det finns någon gemensam bidragande orsak utöver influensainfektionen. Därför har Folkhälsomyndigheten bett övriga smittskyddsenheter att undersöka om det finns liknande fall i andra regioner. Folkhälsomyndigheten undersöker också om det finns liknande ansamlingar av fall i andra europeiska länder, men inget sådant har hittills rapporterats. Virologiska analyser visar att alla svenska karaktäriserade influensa B-stammar säsong 2022–2023, inklusive prover från allvarliga fall, tillhör samma genetiska grupp av linjetyp B/Victoria som dominerar i övriga Europa och som ingår i säsongens influensavacciner.

Region Örebro län erbjuder sedan 14 mars, i samråd med Folkhälsomyndigheten, barn i skolåldern kostnadsfri vaccination mot influensa under en begränsad period.

Efter enstaka fall av allvarliga komplikationer vid influensa B - barn i länet erbjuds tillfälligt kostnadsfri vaccination (via.tt.se)

Under vecka 10 rapporterades totalt 749 fall av influensa A och B, vilket är 8 procent färre än föregående vecka. Provtagningen och andelen positiva var i stort sett på samma nivå som vecka 9, se Tabell 1.

Hittills under säsongen har majoriteten av alla rapporterade fall varit influensa A, men andelen fall av influensa B har ökat under de senaste veckorna. Under vecka 10 var det ungefär lika många fall av influensa A (385 fall) som influensa B (364 fall). Mellan vecka 9 och 10 minskade antalet fall av influensa A med 13 procent medan influensa B var oförändrad, efter att ha ökat under flera veckor. Av subtypade influensa A-prover under säsongen har 53 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 47 procent har varit influensa A(H3). Linjetypning av influensa B-prover visar att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Antalet fall av influensa B per vecka är på ungefär samma nivå som motsvarande vecka under säsongen 2019-2020, då B/Victoria senast cirkulerade, men betydligt lägre än den intensiva influensa B/Yamagata-säsongen 2017-2018, se Figur 1B.

Antalet fall av influensa per 100 000 invånare var oförändrat i alla landsdelar och fortsatt högst i Svealand. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i antalet fall per 100 000 i någon åldersgrupp mellan vecka 9 och 10, vare sig totalt eller för influensa A respektive influensa B. Jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna minskade fallen av influensa A i samtliga åldersgrupper. För influensa B-fallen sågs inga statistiskt säkerställda förändringar jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna. Under vecka 10 var det för influensa A flest fall per 100 000 i åldersgruppen 65 år och äldre och motsvarande för influensa B var det flest fall i åldersgruppen 0-4 år.

Hittills har elva nyinlagda patienter med laboratoriebekräftad influensa rapporterats inom intensivvården under vecka 10, varav sex med influensa A och fem med influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Hittills under säsongen har 231 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 207 haft influensa A och 24 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för de med influensa A och 17 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 71 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 53 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 46 personer under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 13 haft influensa B.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 8 rapporterades 15 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 5–7) var medeltalet 25 dödsfall per vecka. Hittills har 18 respektive 15 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 9 och 10. Sedan vecka 40 har hittills 503 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 97 procent haft influensa A. Vecka 8 var dödligheten i Sverige inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen har sex prover inkommit för vecka 10. Två prov var positiva för influensa B/Victoria och ett prov var positivt för influensa A(H1)pdm09, övriga tre prov var negativa.

Webbsök visar på en oförändrad influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är lägre jämfört med säsongerna innan covidpandemin, vilket främst beror på att spridningen av influensa A denna säsong nådde sin topp redan under december. Uppdaterat diagram hittas via länken.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Läget i Europa

Antalet fall av influensa A och B i Danmark ligger på samma nivå vecka 10 som vecka 9. Under vecka 10 stod influensa B för 59 procent av alla fall. Sjukhusinläggningarna fortsätter att minska för både influensa A och B. I Norge fortsatte antalet fall av både influensa A och B att minska under vecka 10, men det finns geografiska skillnader i influensaaktivitet för tillfället. Till och med vecka 6 dominerade influensa A, följt av en period med jämn fördelning, och sedan vecka 9 har fler fall av influensa B rapporterats. Sjukhusinläggningar har minskat sedan vecka 8.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 9 visar att lite fler än hälften av alla rapporterande länder i Europa hade en hög eller medelhög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar och under vecka 9 rapporterades fler fall av influensa B (57 procent) än influensa A i den övriga övervakningen utom sentinelövervakningen. Sedan några veckor tillbaka har andelen av influensa B ökat och dominerar nu i flera länder.

Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Skåne, Västmanland, Örebro, Sörmland, Västra Götaland och Stockholm ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 35 2022 till och med vecka 10 2023, redovisat i fyraveckorsperioder. Rhino- och enterovirus ligger kvar på samma nivå som vid föregående period. För humana coronavirus ses en ökning från 5 till 9 procent positiva för denna period jämfört med perioden vecka 03-06 2023. Även humana metapneumovirus ökar något, från 2 till 4 procent positiva. Övriga virus ligger kvar på låga nivåer. Vissa regionala skillnader förekommer.

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023.
Virustyp Vecka 35-38 Vecka 39-42 Vecka 43-46 Vecka 47-50 Vecka 51-02 Vecka 03-06 Vecka 07-10
Adenovirus 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 2 %
Humana coronavirus (SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus) 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 5 % 9 %
Humant metapneumovirus 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 2 % 4 %
Parainfluensavirus 2 % 4 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 %
Rhino-/enterovirus 22 % 16 % 14 % 10 % 5 % 7 % 7 %

Figur S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Humana coronavirus och Rhino- och enterovirus står fortsatt för högst andel positiva prover under perioden vecka 7-10 2023.

Kommentarer till statistiken över andra orsaker till luftvägsinfektion

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja. I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Antalet rapporterade fall av influensa minskade något under vecka 10.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet rapporterade fall av influensa B minskade något under vecka 10.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 10 2023 Vecka 9 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 385 442 16 502
Antal influensa B 364 374 2 523
Totalt antal fall 749 816 19 025
Antal analyserade prover 7 193 7 209 251 053
Andel positiva prover 10 % 11 % 8 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. Data i figuren har korrigerats avseende 2022-2023.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen har planat ut de senaste veckorna i Norrland och Götaland. I Svealand är incidensen högst.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 10 Antal fall per 100 000 invånare vecka 10 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 5 3 209 131
Dalarna 17 11 603 209
Gotland 5 3 103 169
Gävleborg 25 16 405 141
Halland 31 20 829 244
Jämtland/ Härjedalen 8 5 255 193
Jönköping 45 28 758 207
Kalmar 23 14 344 139
Kronoberg 4 3 418 206
Norrbotten 17 11 530 212
Skåne 68 43 1,988 142
Stockholm 208 131 3,874 160
Sörmland 25 16 866 287
Uppsala 31 20 1,240 314
Värmland 40 25 701 248
Västerbotten 4 3 714 260
Västernorrland 13 8 933 382
Västmanland 28 18 676 242
Västra Götaland 69 43 2,042 117
Örebro 52 33 864 282
Östergötland 31 20 673 143
Totalt 749 7 19 025 182

Åldersfördelning

Figur 3a. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa A ses bland personer 65 år och äldre.

Figur 3B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa B ses bland barn 0-4 år. Lägst incidens syns i åldersgruppen 65 år och äldre.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 60 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Senaste veckorna har antalet intensivvårdade med influensa B varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade först till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna syns en minskning.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover har varierat.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.