Influensarapport vecka 14-15, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 21 april 2023 och redovisar influensaläget vecka 14–15 (3–16 april).

Läget i Sverige

Under vecka 15 var antalet fall av influensa A på en mycket låg nivå och fallen förväntas minska ytterligare under kommande veckor. Däremot pågår fortsatt smittspridningen av influensa B i hela landet och mellan vecka 14 och 15 sågs ingen förändring i antalet rapporterade fall. Det rapporteras fortsatt nyinlagda patienter på IVA, både med influensa A och B, samt bekräftade fall som avlidit inom 30 dagar efter influensadiagnos. Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Antalet bekräftade fall av influensa B låg på samma nivå vecka 14 och 15, med 355 fall per vecka. Linjetypningen av influensa B-prover under säsongen har hittills visat att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Antalet fall av influensa A minskade med 47 procent mellan vecka 14 och 15, från 186 fall till 98 fall. Provtagningen för influensa har legat på samma nivå i flertalet veckor, med runt 7 000 analyserade prover, medan andelen positiva minskat till sju procent vecka 15, se Tabell 1.

Antalet fall av influensa B per 100 000 invånare var fortsatt högre i Svealand än övriga landsdelar under vecka 15. De senaste veckorna har en minskning setts i Götaland, som nu har lägst incidens. I Norrland har incidensen ökat sedan början på mars. Högst incidens av fall syns i storstadsregionerna.

Jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna sågs en statistiskt säkerställd minskning av fallen med influensa A i alla åldersgrupper utom 40–64 år under vecka 15. För influensa B sågs en minskning i åldersgruppen 5–14 år. I övriga grupper sågs inga statistiskt säkerställda förändringar. Under vecka 14 och 15 var det för influensa B flest fall per 100 000 i åldersgruppen 0–4 år. För influensa A sågs flest fall per 100 000 som tidigare bland personer 65 år och äldre.

Hittills har åtta respektive sex nyinlagda patienter med laboratoriebekräftad influensa rapporterats inom intensivvården under vecka 14 och 15, varav sex respektive fyra patienter haft influensa B, se Figur 4A. Hittills under säsongen har 267 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 222 haft influensa A och 45 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för patienterna med influensa A och 27 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 67 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 50 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 52 patienter under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 17 haft influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 13 rapporterades 13 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 10–12) var medeltalet 19 dödsfall per vecka. Hittills har 11 respektive 8 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 14 respektive vecka 15. Sedan vecka 40 har hittills 578 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 95 procent haft influensa A. Dödligheten under vecka 13 låg inom normalspannet i hela riket och i alla grupper enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Under vecka 14 och 15 har det inom sentinelprovtagningen inkommit två prover för vardera veckan. Ett av proverna från vecka 15 var positivt för influensa B/Victoria och resterande prover var negativa för både influensa A och B.

Webbsök visar på en låg och minskande influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är lägre för årstiden än säsongerna innan covidpandemin.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Utredning av allvarliga fall av influensa B

Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans med Smittskyddsenheten i region Örebro län ett fåtal fall av influensa B med allvarliga komplikationer som rapporterats i regionen. Fallen, som varit bland personer under 18 år utan underliggande sjukdom eller tillstånd, har varit mycket allvarligt sjuka med komplikationerna hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation. Det är sedan tidigare känt att dessa komplikationer kan uppträda i samband med influensainfektion, men det är ovanligt. Utredningen syftar till att bedöma om det finns fler influensa B-fall med allvarliga komplikationer än förväntat och om det finns någon gemensam bidragande orsak utöver influensainfektionen.

Inom utredningen har Folkhälsomyndigheten fått information om ytterligare enstaka fall med allvarliga komplikationer i spridda regioner. Totalt sett ingår nu 17 fall i utredningen. Virologiska analyser visar att alla hittills karaktäriserade svenska influensa B-stammar säsong 2022–2023, inklusive prover från allvarliga fall, tillhör samma genetiska grupp av linjetyp B/Victoria som dominerar i övriga Europa och som ingår i säsongens influensavacciner. Folkhälsomyndigheten fortsätter att samla in data till säsongen avslutas.

Läget i Europa

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 14 visar en avtagande influensaaktivitet i flertalet länder. Både influensa A och B cirkulerar, men influensa B har dominerat sedan flera veckor tillbaka.

Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Skåne, Västmanland, Örebro, Sörmland, Västra Götaland och Stockholm ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 35 2022 till och med vecka 14 2023, redovisat i fyraveckorsperioder. Humana metapneumovirus fortsätter att öka något under perioden vecka 11–14, medan humana coronavirus minskar jämfört med föregående period. Även för adenovirus och rhino-/enterovirus ses en liten ökning. Parainfluensavirus ligger kvar på låga nivåer. Vissa regionala skillnader förekommer.

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja.

I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Aktuell veckorapport om covid-19

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023.
Virustyp v.35-38 v. 39-42 v. 43-46 v. 47-50 v. 51-02 v. 03-06 v. 07-10 v. 11-14
Adenovirus 2% 3% 4% 3% 2% 2% 2% 3%
Humana coronavirus (SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus) 0,3% 0,4% 0,1% 1% 2% 5% 9% 7%
Humant metapneumovirus 0,1% 0,5% 0,6% 2% 2% 2% 4% 5%
Parainfluensavirus 2% 4% 5% 4% 2% 1% 1% 1%
Rhino-/enterovirus 22% 16% 14% 10% 5% 7% 7% 8%

Figur S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Analyserna visar högst andel positiva för rhino och enterovirus under varje period. Humant metapneumovirus fortsätter att öka, medan humana coronavirus minskar.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Det totala antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 15.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken linjetyp som dominerade respektive epidemi.

Antalet rapporterade fall av influensa B har legat på ungefär samma nivå under vecka 14 och 15.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 15 2023 Vecka 14 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 98 186 15 596
Antal influensa B 355 355 4 482
Totalt antal fall 453 541 22 078
Antal analyserade prover 6 969 6 862 286 372
Andel positivaprover 7 % 8 % 8 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51 och har legat på samma nivå i flera veckor.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än flertalet tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2A. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa A har varit på ungefär samma nivå eller minskat något de senaste veckorna i samtliga landsdelar.

Figur 2B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa B har minskat i Götaland de senaste veckorna och ökat något Svea land och Norrland under vecka 15. Svealand ligger något högre än övriga landsdelar.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 15 Antal fall per 100 000 invånare vecka 15 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 6 4 239 150
Dalarna 29 18 748 259
Gotland 4 3 126 207
Gävleborg 6 4 474 165
Halland 15 9 935 275
Jämtland Härjedalen 10 6 347 263
Jönköping 13 8 879 239
Kalmar 10 6 425 172
Kronoberg 10 6 475 234
Norrbotten 10 6 574 230
Skåne 43 27 2 300 164
Stockholm 92 58 4 550 188
Sörmland 24 15 988 327
Uppsala 16 10 1 353 343
Värmland 31 20 876 309
Västerbotten 13 8 742 270
Västernorrland 18 11 1 006 412
Västmanland 12 8 774 277
Västra Götaland 53 33 2 436 140
Örebro 22 14 1 032 336
Östergötland 16 10 799 170
Totalt 453 4 22 078 211

Åldersfördelning

Figur 3a. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa A ses bland personer 65 år och äldre.

Figur 3B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa B ses bland barn 0-4 år. Fallen bland barn upp till och med 14 år har minskat de senaste veckorna. En liten ökning sågs i gruppen 15-39 år och 40-64 år under vecka 15.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 64 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Senaste veckorna har antalet intensivvårdade med influensa B varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52 för säsongen 2022-2023 och därefter minskade antalet nyinlagda.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna har antalet avlidna per vecka minskat.

Sentinelövervakningen

I figur 6 visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Positiva influensa B-prover redovisas först när linjetypning är klar. Prover som ännu analyseras ingår inte i figuren. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover har varierat.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.