Influensarapport vecka 18, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 12 maj 2023 och redovisar influensaläget vecka 18 (1–7 maj).

Läget i Sverige

Under vecka 18 fortsatte antalet fall av såväl influensa A som influensa B att minska. Influensasäsongen bedöms vara över och under kommande veckor förväntas ett fortsatt minskande antal fall att rapporteras. Även i övriga Europa är förekomsten av influensa låg och avtagande. Folkhälsomyndigheten avslutar sin veckovisa rapportering vecka 21 men följer influensaläget kontinuerligt. En säsongssammanfattning kommer att publiceras under sommaren. Läs mer om andra orsaker till luftvägsinfektion i veckans specialavsnitt.

Antalet bekräftade fall av influensa B minskade med 19 procent mellan vecka 17 och 18, från 155 till 126 fall. Linjetypningen av influensa B-prover under säsongen har hittills visat att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Antalet fall av influensa A minskade med 28 procent mellan vecka 17 och 18, från 57 till 41 fall vecka 18. Även provtagningen för influensa fortsatte att minska medan andelen positiva var oförändrad, se Tabell 1.

Antalet fall av influensa B har minskat kraftigt i alla landsdelar under de senaste veckorna. Fall rapporteras fortsatt från samtliga regioner, men från flera av regionerna rapporteras endast enstaka fall.

Hittills har två nyinlagda patienter med laboratoriebekräftad influensa rapporterats inom intensivvården under vecka 18, båda med influensa A. Hittills under säsongen har 329 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 270 haft influensa A och 59 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för patienterna med influensa A och 21 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 69 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 51 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 64 patienter under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 24 haft influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 16 rapporterades 11 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 13–15) var medeltalet också 11 dödsfall per vecka. Hittills har sju respektive noll bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 17 respektive vecka 18. Sedan vecka 40 har hittills 598 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 94 procent haft influensa A. Dödligheten under vecka 16 låg inom normalspannet i hela riket och i alla grupper enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Under vecka 18 inkom inga prover inom sentinelprovtagningen.

Webbsök visar på en låg och oförändrad influensaaktivitet i Sverige vecka 18, jämfört med föregående vecka. Nivån är normal för årstiden.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Utredning av allvarliga fall av influensa B

Folkhälsomyndigheten har under mars och april tillsammans med Smittskyddsenheten i region Örebro län utrett ett fåtal fall av influensa B med allvarliga komplikationer som rapporterats i regionen. Fallen har varit bland personer under 18 år utan underliggande sjukdom och haft komplikationerna hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation. Utredningen har syftat till att bedöma om det finns fler influensa B-fall med allvarliga komplikationer än förväntat och om det finns någon gemensam bidragande orsak utöver influensainfektionen. Ytterligare enstaka influensafall med allvarliga komplikationer har rapporterats från spridda regioner och totalt sett ingår nu 18 fall i utredningen. Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta att samla in data till säsongen avslutas.

Läget i världen

WHOs senaste rapport med data fram till och med mitten av april, rapporterar att influensaaktiviteten på norra halvklotet har fortsatt att minska i Europa, Centralasien och Nordamerika. Data från ECDC/WHO-Europa fram till vecka 17 visar att influensaaktiviteten fortsätter att minska i de flesta länderna i Europa och majoriteten av länderna rapporterar nu en låg aktivitet. Både influensa A och B cirkulerar, men influensa B har dominerat sedan flera veckor tillbaka.

Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Skåne, Västmanland, Örebro, Sörmland, Västra Götaland och Stockholm ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 35 2022 till och med vecka 18 2023, redovisat i fyraveckorsperioder. Humana metapneumovirus, rhino- och enterovirus samt parainfluensavirus ökade vecka 15–18, jämfört med föregående period (se tabell och figur). Humana coronavirus fortsatte att minska och adenovirus var kvar på låga nivåer. Vissa regionala skillnader förekommer.

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023.
Virustyp v.35-38 v. 39-42 v. 43-46 v. 47-50 v. 51-02 v. 03-06 v. 07-10 v. 11-14 v. 15-18
Adenovirus 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 %
Humana coronavirus exkl. SARS-CoV-2 0,3 % 0,4 % 0,1 % 1 % 2 % 5 % 9 % 7 % 5 %
Humant metapneumovirus 0,1 % 0,5 % 0,6 % 2 % 2 % 2 % 4 % 5 % 8 %
Parainfluensavirus 2 % 4 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 % 1 % 4 %
Rhino-/enterovirus 22 % 16 % 14 % 10 % 5 % 7 % 7 % 8 % 11 %

Figur S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Analyserna visar högst andel positiva för rhino och enterovirus under varje period förutom vecka 7-10 då humana coronavirus har den högsta andelen positiva.

Notera att rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja. I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Det totala antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 18.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken linjetyp som dominerade respektive epidemi.

Antalet rapporterade fall av influensa B minskade under vecka 18.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 18 2023 Vecka 17 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 41 57 17 778
Antal influensa B 126 155 4 977
Totalt antal fall 167 212 22 755
Antal analyserade prover 5 576 6 388 305 129
Andel positiva prover 3 % 3 % 7 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51 och har legat på ungefär samma nivå under mars och april, följt av en liten minskning.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en minskande andel positiva sedan omkring vecka 13.

Geografisk fördelning

Figur 2A. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa A har varit på ungefär samma nivå eller minskat något de senaste veckorna i samtliga landsdelar.

Figur 2B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa B fortsatte att minska under vecka 18 i Götaland och i Svealand, men ökade något i Norrland.. Incidensen är fortsatt högst i Svealand.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 18 Antal fall per
100 000 invånare vecka 18
Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per
100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 2 1 250 157
Dalarna 3 2 767 266
Gotland 0 0 130 213
Gävleborg 4 3 490 170
Halland 10 6 961 282
Jämtland Härjedalen 3 2 358 271
Jönköping 10 6 908 247
Kalmar 11 7 455 184
Kronoberg 1 1 486 239
Norrbotten 3 2 581 233
Skåne 10 6 2 343 167
Stockholm 31 20 4 702 195
Sörmland 8 5 1 029 341
Uppsala 8 5 1 381 350
Värmland 11 7 924 326
Västerbotten 4 3 753 274
Västernorrland 11 7 1 031 422
Västmanland 2 1 791 284
Västra Götaland 22 14 2 520 144
Örebro 9 6 1 071 349
Östergötland 4 3 824 175
Totalt 167 2 22 755 218

Åldersfördelning

Figur 3a. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa A är låg i alla åldersgrupper.

Figur 3B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa B ses bland barn 0-4 år. Incidensen har minskat kraftigt i de yngre åldersgrupperna sedan de högsta nivåerna under mars-april.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 69 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Sedan vecka 7 har antalet intensivvårdade med influensa B varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52 för säsongen 2022-2023 och därefter minskade antalet nyinlagda.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall av influensa A respektive influensa B som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka. Under vecka 18 har ännu inga bekräftade fall av influensa som avlidit inom 30 dagar efter diagnos rapporterats.

Antalet avlidna ökade till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna har antalet avlidna per vecka minskat. Vecka 18 rapporterades inga avlidna influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagningen.

Sentinelövervakningen

I figur 6 visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover har varierat. För vecka 16-18 har inga prover inkommit inom sentinelprovtagningen.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.