Influensarapport vecka 2, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 20 januari 2023 och redovisar influensaläget vecka 2 (9 – 15 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa fortsatte att minska under vecka 2. Minskningen sågs i alla landsdelar och åldersgrupper. Under vecka 2 rapporterades också färre nyinlagda patienter inom intensivvården. Flera av Folkhälsomyndighetens övervakningskällor visar tecken på en minskad sjuklighet i luftvägsvirus under de senaste två veckorna. Den sammantagna bedömningen är att smittspridningen av influensa avtagit sedan en topp vecka 52. Erfarenhet från tidigare säsonger säger att återgången till skola och arbete efter ledigheterna ofta leder till ett ökat antal fall, men det är för tidigt att säga om den effekten kommer att synas i år. I veckans rapport kan du även läsa mer om övriga orsaker till luftvägsinfektion i specialavsnittet Vad flyger i luften?

Det är fortsatt viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen. De som löper störst risk att drabbas av allvarlig influensa och som därför rekommenderas vaccination är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död. Vaccin mot covid-19 och influensa kan tas samtidigt.

Vaccination mot influensa

Under vecka 2 rapporterades 1 207 fall av influensa, vilket är 42 procent färre än vecka 1, då 2 080 fall rapporterades. Fallen var huvudsakligen influensa A, se Tabell 1. Under vecka 2 subtypades 69 fall av influensa A och av dessa var 19 influensa A(H3N2) och 50 influensa A(H1N1)pdm09. Bland de prover som subtypats hittills sedan vecka 40 har ungefär hälften varit influensa A(H3N2) och hälften A(H1N1)pdm09. Hittills har fyra procent av alla rapporterade influensafall varit influensa B.

Under vecka 2 analyserades sammanlagt 15 680 prover för influensa, vilket är 11 procent färre än under vecka 1. Vecka 2 minskade andelen positiva prover ytterligare till 8 procent jämfört med 12 procent vecka 1. Antalet fall minskade i alla landsdelar under vecka 2. Efter att ha legat högre än resterande landsdelar, har incidensen av bekräftade fall sett till befolkningsmängd i Norrland minskat markant och ligger nu på samma nivå som Svealand. Götaland ligger jämförelsevis något lägre. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare finns som tidigare i gruppen barn 0-4 år och 65 år och äldre, se Figur 3.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har 156 intensivvårdade patienter rapporterats, varav majoriteten haft influensa A. Bland det fåtal prover som subtypats under säsongen är fördelningen jämn mellan influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09. Hittills har 15 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 2, jämfört med 28 patienter vecka 1. Det rapporterade antalet patienter bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt nu efter helgerna. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna under säsongen är 59 år. Totalt sett tillhörde 77 procent en medicinsk riskgrupp eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 60 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 26 personer under 18 år rapporterats inlagda på IVA.

Inom sentinelprovtagningen analyserades 12 prover för influensa vecka 2, varav sex prover var negativa för influensa. För resterande sex prover pågår analys. Sedan vecka 40 har majoriteten (68 procent) av de 31 influensa A-prover som subtypats inom sentinelövervakningen varit influensa A(H3) och 32 procent A(H1)pdm09, se Figur 5. Inga positiva influensa B-prover har påvisats. Sedan vecka 40 har tre prover varit positiva både för influensa A och covid-19.

Webbsök för influensa visade på en mycket låg och minskande aktivitet. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Läget i Europa

Antalet fall av influensa samt andelen positiva fortsatte att minska i Danmark under vecka 2. Både Influensa A och B cirkulerar och samtliga linjetypade influensa B-prover har varit B/Victoria. Norge rapporterar att antalet fall av influensa fortsatt att minska under vecka 2, likaså antalet nya sjukhusinläggningar. Influensa A(H1N1)pdm09 fortsätter att dominera, men influensa B har ökat något. Även i Finland ses minskningar de senaste veckorna av antalet fall.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 1 visar att mer än tre fjärdedelar av de rapporterande länderna i Europa har en hög eller mycket hög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar. Inom den europeiska sentinelövervakningen har ungefär lika mycket influensa A(H1N1)pdm09 som A(H3N2) identifierats, medan influensa A(H1N1)pdm09 dominerar i den övriga övervakningen.

Specialavsnitt: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Skåne, Västmanland, Örebro, Sörmland, Västra Götaland och Stockholm ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 35 2022 till och med vecka 2 2023, redovisat i fyraveckorsperioder. Trenden från föregående period fortsätter och en ytterligare minskning av andelen prover positiva för rhino-/enterovirus samt adeno- och parainfluensavirus noteras för perioden vecka 51-02. Humana coronavirus samt humana metapneumovirus ligger kvar på låga nivåer. Vissa regionala skillnader förekommer.

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja.

I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Tabell S1 Vad flyger i luften. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023.
Virustyp v.35-38 v. 39-42 v. 43-46 v. 47-50 v. 51-02
Adenovirus 2 % 3 % 4 % 3 % 2 %
Humana coronavirus (a) 0,3 % 0,4 % 0,1 % 1 % 2 %
Humana metapneumovirus 0,1 % 0,5 % 0,6 % 2 % 2 %
Parainfluensavirus 2 % 4 % 5 % 4 % 2 %
Rhino-/enterovirus 22 % 16 % 14 % 10 % 5 %

(a) SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Figur S1. Vad flyger i luften. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Diagram som visar högst förekomst av rhino-/enterovirus, följt av adenovirus.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 1 och 2 efter en kraftig ökning under början av säsongen.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 1
2023
Vecka 52
2022
Kumulativt
under
säsongen
Antal influensa A 1 974 3 193 10 541
Antal influensa B 104 113 385
Totalt antal fall 2 078 3 306 10 926
Antal analyserade prover 17 622 18 784 160 751
Andel positiva prover 12 % 18 % 7 %

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå som säsongen 2021-2022.

Figur 1C . Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen minskade under vecka 2 i alla landsdelar och Sverige nationellt.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 2 Antal fall per 100 000 invånare vecka 2 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 8 5 189 119
Dalarna 33 11 382 132
Gotland 4 7 67 110
Gävleborg 24 8 217 75
Halland 49 14 595 175
Jämtland Härjedalen 13 10 155 117
Jönköping 40 11 403 110
Kalmar 23 9 209 85
Kronoberg 17 8 372 183
Norrbotten 31 12 444 178
Skåne 97 7 1 353 96
Stockholm 264 11 2 227 92
Sörmland 63 21 434 144
Uppsala 88 22 868 220
Värmland 65 23 392 138
Västerbotten 39 14 680 248
Västernorrland 62 25 696 285
Västmanland 64 23 374 134
Västra Götaland 119 7 1 333 76
Örebro 48 16 313 102
Östergötland 56 12 432 92
Totalt 1 207 12 12 135 116

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen minskade i alla åldersgrupper under vecka 2, högst incidens är bland barn 0-4 år, tätt följt av åldersgruppen 65 år och äldre.

Intensivvård

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensasort från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 56 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet nyinlagda inom intensivvården per vecka, fem säsonger. Ett minskat antal patienter har rapporterats.

Sentinelövervakningen

Figur 5. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Sedan vecka 50 ses ett ökat antal analyserade prover. Under säsongen har flest prover varit A(H3).

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Veckorapport för vecka 40 2022

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.