Influensarapport vecka 45-46, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 25 november 2022 och redovisar influensaläget vecka 45-46 (7–20 november). Tabell 2 korrigerad.

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa har ökat något under vecka 45 och 46, men ännu har vinterns epidemi inte startat i Sverige. I delar av Europa är dock influensasäsongen igång. Det är för tidigt att säga vilken eller vilka influensasorter som kan komma att dominera spridningen i Sverige under säsongen. Under vecka 46 rapporterades totalt 57 fall av influensa nationellt, jämfört med 46 fall vecka 45. Av dessa var majoriteten influensa A, se Tabell 1. Av 14 subtypade influensa A-fall rapporterade vecka 45–46 var tio influensa A(H3N2) och fyra var influensa A(H1N1)pdm09. I veckans rapport kan du även läsa mer om övriga orsaker till luftvägsinfektion samt resultat av fördjupad karaktärisering av prover från vecka 40–45.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har två intensivvårdade patienter rapporterats, en med influensa A och en med influensa B.

Inom sentinelprovtagningen analyserades 11 respektive 10 prover för influensa vecka 45 och 46. Vecka 45 var två prover positiva för influensa A. Den ena av de provtagna patienterna hade troligtvis smittats utomlands. Vecka 46 var inga prover positiva för influensa inom sentinelprovtagningen.

Webbsök för influensa visade på en mycket låg aktivitet vecka 46.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Influensavaccination av riskgrupper pågår i alla regioner sedan andra veckan i november. Vaccination rekommenderas främst till de personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i influensa på grund av ålder, graviditet, kronisk sjukdom eller annan riskfaktor. Fram till och med den 4 december prioriteras vaccination av dessa grupper, samt vårdpersonal som arbetar nära dem. För personer i riskgrupper är vaccinationen mot influensa kostnadsfri. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Vi behöver fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning. Genom provtagningen har Folkhälsomyndigheten möjlighet att få en fördjupad bild av vilka influensatyper som cirkulerar. Det ger viktigt information om hur virus utvecklas och möjlighet att upptäcka förändringar. Genom denna kunskap kan vi bättre bedöma influensaläget. Insamlade stammar ger också underlag till WHO i val av vaccinens innehåll. Ju fler som deltar desto bättre kvalitet får sentinelövervakningen.

Läget i världen

I Danmark och Norge är antalet rapporterade fall av influensa fortsatt lågt men svagt ökande, främst influensa A har hittills rapporterats. Både influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09 har påvisats.

I övriga Europa ses en ökande influensaaktivitet. I Tyskland, Portugal och på Malta har säsongen startat. Under vecka 40–45 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (84 procent) och sentinelprovtagningen (88 procent). Av de influensa A-prover som subtypats och påvisats inom sentinelövervakningen var majoriteten influensa A(H3N2) medan det i laboratorieövervakningen påvisats influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09 i ungefär lika stor utsträckning. Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

I USA och Kanada startade vinterns influensaepidemi i slutet av oktober och antalet fall har ökat kraftigt sedan dess. Influensa A(H3N2) dominerar och regionala skillnader ses.

Globalt rapporterades det i slutet av oktober en ökande aktivitet på norra halvklotet. Under perioden vecka 42-43 rapporterades fler fall av influensa A (93 procent) än influensa B (7 procent). Av de prover som subtypats var 79 procent influensa A(H3N2) och 21 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B-prover som linjetypats var proverna uteslutande B/Victoria.

Global Influenza Programme: Influenza Update N° 459 (who.int)

Special: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Västmanland, Skåne, Örebro, Sörmland, Västra Götaland och Stockholm ger i detta avsnitt en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV eller SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum under vecka 35–46 2022. Andelen positiva prover för rhino- och enterovirus minskar även denna period vid jämförelse med föregående perioder. Adeno- och parainfluensavirus ökar något. Humana coronavirus (frånsett SARS-CoV-2) samt humana metapneumovirus ligger kvar på låga nivåer. Vissa regionala skillnader förekommer (redovisas ej).

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja. I sammanställningen är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Tabell S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 35–46, säsongen 2022–2023.
Virustyp v.35–38 v. 39–42 v. 43–46
Adenovirus 2 % 3 % 4 %
Humana coronavirus (a) 0,3 % 0,4 % 0,1 %
Humana metapneumovirus 0,1 % 0,5 % 0,6 %
Parainfluensavirus 2 % 4 % 5 %
Rhino-/enterovirus 22 % 16 % 14 %

(a) SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Figur S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 35–46, säsongen 2022–2023. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Diagram som visar högst förekomst av rhino/enterovirus, följt av parainfluensa och adenovirus.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Special: Karaktärisering

Genetisk grupp tillhörighet

Hemagglutinin (HA)-genen hos sju influensa A(H1N1)pdm09-stammar med provtagningsdatum under vecka 40 eller senare har sekvenserats och karaktäriserats. Samtliga tillhör genetisk grupp 6B.1A.5a.2, där fem stammar tillhör undergrupp ”A/Norway/25089/2022” och två tillhör undergrupp ”A/Sydney/5/2021”, se fylogenetiskt träd för influensa A(H1N1)pdm09. De rekommenderade vaccinstammarna för norra halvklotet 2022-2023 A/Victoria/2570/2019 (för äggodlade vacciner) och A/Wisconsin/588/2019 (för cell- och rekombinantbaserade vacciner) tillhör även de den genetiska gruppen 6B.1A.5a.2. Jämfört med vaccinstammarna tillhör dock cirkulerande A(H1N1)pdm09-stammar en förgrening med aminosyrautbytena K54Q, A186T, Q189E, E224A, R259K, K308R som i sin tur har ytterligare förgreningar som representeras av stammarna A/Norway/25089/2022 och A/Sydney/5/2021. Stammar i grupp 6B.1A.5a.2 inom dessa ytterligare förgreningar som analyserades inför WHO:s vaccinmöte för södra halvklotet 2023 uppvisade vid antigeniska analyser med illersera god likhet till rekommenderade vaccinstammar för norra halvklotet 2022-2023. I humanserologiska analyser med post-vaccinationssera (efter vaccination med vaccinstammar rekommenderade för norra halvklotet 2022-2023) påvisades dock reducerade antikroppstitrar, särskilt mot stammar med aminosyrautbytena P137S och K142R, men även mot stammar med utbytet T216A. Se mötesrapport från WHO:s möte 23 september 2023 (länk nedan). Utbytena T216A och/eller P137S+K142R har påvisats hos fem av de sju karaktäriserade svenska stammarna med provtagningsdatum fr.o.m. vecka 40.

De sex A(H3N2)-stammar med provtagningsdatum under vecka 40 eller senare som har karaktäriserats hittills tillhör genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2. Av dessa tillhör tre av stammarna undergrupp ”A/Slovenia/8720/2022”, medan två tillhör undergrupp ”A/Darwin/9/2021” och en tillhör undergrupp ”A/Bangladesh/4005/2020”, se fylogenetiskt träd för influensa A(H3N2). De rekommenderade vaccinstammarna för norra halvklotet 2022-2023, A/Darwin/9/2021 (för äggbaserade vacciner) och A/Darwin/6/2021 (för cell- och rekombinantbaserade vacciner) tillhör genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2, undergrupp ”A/Darwin/9/2021”. Stammar i genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2 som analyserades antigeniskt med illersera avseende vaccinlikhet inför WHO:s vaccinmöte för södra halvklotet hade god likhet till A/Darwin/9/2021 och A/Darwin/6/2021, undantaget stammar som saknade aminosyrautbytet H156S, vilka hade sämre likhet med vaccinstammarna (se mötesrapport). En av de svenska stammarna (av de med provtagningsdatum under vecka 40 eller senare) saknar utbytet H156S.

De två influensa B/Victoria-stammar med provtagningsdatum undervecka 40 och senare som har karaktäriserats tillhör båda genetisk subgrupp V1A.3a.2, se fylogenetiskt träd för influensa B/Victoria. Den rekommenderade vaccinstammen för norra halvklotet 2022-2023, B/Austria/1359417/2021, tillhör även den genetisk grupp V1A.3a.2. Den stora majoriteten av stammar tillhörande grupp V1A.3a.2 som analyserades avseende antigeniska egenskaper (med illersera) i samband med WHO:s vaccinmöte för södra halvklotet 2023 hade god likhet till denna vaccinstam (se mötesrapport).

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2023 southern hemisphere influenza season (who.int)

Känslighet för antiviraler

Ingen av de totalt sju analyserade influensa A(H1N1)pdm09-, de sex A(H3N2)- eller de två B/Victoria-stammarna har något av de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till nedsatt känslighet för neuraminidashämmarna oseltamvir (Tamiflu®/Ebilfumin®) och zanamivir (Relenza®/Dectova®), eller baloxavir marboxil (Xofluza®).

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 43 och 44 har 33 respektive 34 fall av influensa rapporterats.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Sammanställning Vecka 46 Vecka 45 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 55 43 210
Antal influensa B 2 3 14
Totalt antal fall 57 46 224
Antal analyserade prover 7 474 7 804 51 078
Andel positiva prover 0,8 % 0,6 % 0,4 %

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå med våren 2022.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 46 Antal fall per 100 000 invånare vecka 46 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 0 0 0 0
Dalarna 1 0 4 1
Gotland 0 0 2 3
Gävleborg 0 0 5 2
Halland 5 1 14 4
Jämtland/ Härjedalen 1 1 6 5
Jönköping 2 1 6 2
Kalmar 0 0 2 1
Kronoberg 0 0 4 2
Norrbotten 5 2 7 3
Skåne 11 1 39 3
Stockholm 13 1 50 2
Sörmland 0 0 7 2
Uppsala 1 0 13 3
Värmland 1 0 3 1
Västerbotten 5 2 13 5
Västernorrland 4 2 9 4
Västmanland 2 1 17 6
Västra Götaland 4 0 15 1
Örebro 2 1 7 2
Östergötland 0 0 1 0
Totalt: 57 1 224 2

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Veckorapport för influensa, vecka 40 2022

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.