Influensarapport vecka 15, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 19 april och redovisar influensaläget vecka 15 (8–14 april 2024). Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion.

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av influensa A har fortsatt att avta och säsongen för influensa A bedöms vara över. Antalet fall av influensa B ökade i slutet av februari från låga nivåer och har den senaste månaden legat på en stabil låg nivå. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården och avlidna per vecka har avtagit under de senaste veckorna.

Fördjupad statistik

Under vecka 15 rapporterades 145 bekräftade influensafall totalt, jämfört med 174 fall vecka 14. Antalet fall av influensa A minskade från 108 fall vecka 14 till 67 fall vecka 15, medan influensa B ökade från 66 till 78 fall. Under de senaste två månaderna har andelen influensa B bland de bekräftade fallen ökat och utgjorde vecka 15 totalt 54 procent. Sett till hela säsongen har de allra flesta fallen (95 procent) varit influensa A. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) har cirkulerat under säsongen och av subtypade influensa A-prover har cirka 67 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 33 procent A(H3).

Cirka 4 500 prover analyserades för influensa vecka 15, data saknas dock från ett laboratorium. Andelen positiva var drygt 3 procent, vilket är något lägre än vecka 14. Andelen positiva vecka 15 kan komma att minska något när alla laboratorier har rapporterat in antal analyserade prover.

Under vecka 15 rapporterades en nyinlagd intensivvårdad patient med laboratoriebekräftad influensa, vilket är samma antal som vecka 14. Hittills under säsongen har 321 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 307 med influensa A (96 procent) och 14 med influensa B. Totalt har 88 patienters influensa A-prover subtypats, varav 81 procent till influensa A(H1)pdm09 och 19 procent till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 62 år. Bland intensivvårdade patienter är 54 procent män och 46 procent kvinnor. Femton patienter har behandlats med ECMO.

På grund av fördröjning i rapporteringen avseende avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 13 rapporterades 6 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna (vecka 10–12) var det genomsnittliga antalet 19 dödsfall per vecka. Hittills har 10 respektive 2 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 14 och 15. Under hela säsongen har totalt 590 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 99 influensa A-prover subtypats, varav 68 procent till influensa A(H1)pdm09 och 32 procent till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en mycket låg influensaaktivitet, som minskat jämfört med föregående vecka.

Inom sentinelprovtagningen har 13 respektive 11 prover inkommit för vecka 14 respektive 15. Två prover var positiva för influensa B(Victoria) och ett prov positivt för A(H1pdm09).

Läget i världen

Influensaaktiviteten fortsätter att minska i de flesta länder på norra halvklotet. I Europa ses en ökning av andelen influensa B. På södra halvklotet är influensaaktiviteten låg med undantag från Sydamerika där influensaaktiviteten är förhöjd med en dominans av influensa A.

Influenza Update N° 471 (who.int)

Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Blekinge, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RS-virus och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RS-virus och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 39, 2023 till vecka 14, 2024 i fyraveckorsperioder. Andelen positiva prover ökar för samtliga nedan redovisade virus för perioden vecka 11–14 i jämförelse med föregående period, vecka 7–10. Störst ökning noteras för parainfluensavirus samt rhino- och enterovirus. Vissa regionala skillnader förekommer (redovisas ej).

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024.
Virustyp vecka 39-42 (%) vecka 43-46 (%) vecka 47-50 (%) vecka 51-02 (%) vecka 03-06 (%) vecka 07-10 (%) vecka 11-14 (%)
Adenovirus 1,8 1,9 2,4 2,7 1,9 2,2 2,5
Humana coronavirus exklusive SARS-CoV-2 0,4 0,3 0,7 1,3 3,7 7,6 8,1
Humant metapneumovirus 0,2 0,3 0,8 1,5 2,8 5,4 7,4
Parainfluensavirus 3,9 2,5 2,1 1,8 1,5 2 3,8
Rhino-/enterovirus 23 15 11 7,1 7,7 7,6 11

Figur S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Högst andel positiva syns varje period för rhino/enterovirus förutom perioden vecka 7 till 10, se tabell S1 för data.

Notera att för rhino- och enterovirus redovisas endast data från de laboratorier (majoriteten) som ej särskiljer dessa. Båda tillhör picornaviridae-familjen. I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Antalet fall minskade vecka 15 och är lägre än vid samma tid föregående säsonger, undantaget våren 2020.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnostiserade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 14 2024 Vecka 15 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 108 67 15 083
Antal influensa B 66 78 810
Totalt antal fall 174 145 15 893
Antal analyserade prover 4 819 4 534 220 261
Andel positiva prover 4 % 3 % 7 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Drygt 10 procent av influensa B-proverna har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan cirka 55 och 80 % sedan vecka 46. Andelen H3 har varierat mellan cirka 20 och 45 % under samma period.

Figur 1C. Antal bekräftade fall av influensa B per vecka, sex säsonger. Dominerande linjetyp (B/Victoria) noteras för säsonger med influensa B-spridning.

Influensa B-fallen har legat på oförändrad låg nivå sedan v 9. Spridning av B/Victoria har setts 19/20, 22/23 och 23/24.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva prover har minskat sedan vecka 12. Data saknas från ett labb. Andelen är troligtvis något överskattad.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall per hundra tusen invånare är lågt i alla landsdelar.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 15 Antal fall per 100 000 invånare vecka 15 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 0 0 152 96
Dalarna 6 2 558 194
Gotland 3 5 99 162
Gävleborg 3 1 560 195
Halland 9 3 703 205
Jämtland Härjedalen 3 2 205 155
Jönköping 5 1 673 182
Kalmar 5 2 297 120
Kronoberg 6 3 181 89
Norrbotten 2 1 217 87
Skåne 8 1 1 470 104
Stockholm 40 2 4 177 171
Sörmland 3 1 633 209
Uppsala 5 1 717 179
Värmland 2 1 776 273
Västerbotten 11 4 426 154
Västernorrland 6 2 498 205
Västmanland 10 4 541 193
Västra Götaland 8 0 1 825 104
Örebro 7 2 621 202
Östergötland 3 1 564 120
Totalt 145 1 15 893 151

Åldersfördelning

Figur 3A. Antal bekräftade fall av influensa A per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antalet fall i förhållande till befolkningen är lågt i alla åldersgrupper. Högst under säsongen bland 65 år och äldre följt av barn 0-4 år.

Figur 3B. Antal bekräftade fall av influensa B per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antalet fall av influensa B i förhållande till befolkningen är lågt i alla åldersgrupper, lägst i åldersgruppen 65 år och äldre.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 nyinlagda patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter har minskat de senaste veckorna och är lågt. Antalet var som högst vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess minskande.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.