Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 1993 fall av salmonellainfektion motsvarande en incidens av 19 fall per 100 000 invånare. Incidensen av inhemska fall har varit stabil över tid (7,4 fall per 100 000 invånare under 2019) medan incidensen hos smittade utanför Sverige fortsätter att minska (figur 1). Av de utlandssmittade (n=1215) smittades flest i Thailand, Turkiet, Spanien, Egypten och Grekland. För det totala antalet fall var medianåldern 45 år (spridningen 0-94 år) och 51 procent män. För inhemskt smittade var incidensen, likt de två senaste åren, högst för barn under 5 år följt av åldersgruppen över 80 år (figur 2). Av de inhemska fallen rapporterades 61 procent (n=466/763) under perioden juli-oktober (figur 3) då det inträffade flera större utbrott (tabell 1).

Under året typades isolat från 868 fall; 90 procent av fallen smittade i Sverige och 14 procent av fallen smittade i utlandet. Bland fall smittade i Sverige identifierades 68 serotyper och de vanligaste var monofasisk S. Typhimurium (24 procent), S. Enteritidis (18 procent) och S. Typhimurium (10 procent). Fördelningen av serotyper varierar mellan år och återspeglar vilka serotyper som orsakat större utbrott (tabell 1) och under 2019 var därför även S. Mikawashima och S. Newport förhållandevis vanliga (6 procent vardera). Av de typade isolaten från fall smittade utomlands var S. Enteritidis vanligast (46 procent). I april 2019 infördes helgenomsekvensering som typningsmetod för isolat från inhemskt smittade. Cirka 57 procent (n=419/733) av de typade isolaten tillhörde kluster med minst två isolat vardera och inhemsk smittspridning fördelades på 65 olika kluster med totalt 400 isolat (figur 4).

Sammanfattningsvis ses en fortsatt minskning i antalet personer som insjuknar i salmonella, främst på grund av att färre smittas utomlands. Incidensen hos inhemskt smittade är stabil och typning med helgenomsekvensering visar att en majoritet av sjukdomsfallen kan härledas till ett större antal gemensamma smittkällor i samhället.

Figur 1. Incidens av salmonella fördelade på inhemsk smitta och smitta utanför Sverige under åren 2000-2019.

Figur 1. Incidens av salmonella fördelade på inhemsk smitta och smitta utanför Sverige under åren 2000-2019.

Figur 2. Incidens av salmonella per åldersgrupp smittade i Sverige och utomlands under 2019.

Figur 2. Incidens av salmonella per åldersgrupp smittade i Sverige och utomlands under 2019.

Figur 3. Antal fall av salmonella smittade i Sverige och utomlands per månad under 2019.

Figur 3. Antal fall av salmonella smittade i Sverige och utomlands per månad under 2019.

Figur 4. Antal klustrande fall och totalt antal fall 2019 uppdelat på serotyp. Antal kluster anges i parentes efter serotyp.

Figur 4. Antal klustrande fall och totalt antal fall 2019 uppdelat på serotyp. Antal kluster anges i parentes efter serotyp.

Tabell 1. Inhemska utbrott av salmonella med minst tio bekräftade fall under 2019.

UtbrottAntal fallRegionerTidsperiodSmittkällaTyp

1

13

Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland, Uppsala, Örebro

jan-jun 2019

Misstänkt katt- och fågelrelaterad

S. Typhimurium

2-12-3-N-212

2-13-3-N-212

2-14-3-N-212

2

50

Dalarna, Gävleborg, Örebro

jul 2019

Restaurang i Dalarna

S. Enteritidis

3-9-5-4-1

3

13

Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Västra Götaland, Värmland

jul-sep 2019

Okänd

Monofasisk S. Typhimurium

3-13-10-N-211

4

13

Gävleborg, Jönköping, Norrbotten, Stockholm, Västra Götaland, Örebro

aug-sep 2019

Okänd

Monofasisk S. Typhimurium

3-14-11-N-211

5

33

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västernorrland, Västra Götaland, Östergötland

aug-nov 2019

Kräftor

S. Newport

6

84

Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland

sep-dec 2019

Tomater

Monofasisk S. Typhimurium

3-12-11-N-211

7

36

Blekinge, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland, Östergötland

sep-nov 2019

Okänd, europeiskt utbrott med sjukdomsfall även i Storbritannien, Frankrike, Irland och Danmark

S. Mikawasima

8

10

Dalarna, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Värmland

okt-nov 2019

Okänd

Monofasisk S. Typhimurium

3-14-8-N-211

9

14 (varav 12 under 2019)

Gotland, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm

dec 2019-feb 2020

Okänd

Monofasisk S. Typhimurium

3-12-10-N-211

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion
Salmonellosis 2019 Surveillance report SVA
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Salmonella (Sverige, augusti–oktober 2019)
Salmonella Newport (Sverige, juli-november 2019)
Salmonella (Europa, september-november 2019)