MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning

2013 startade Smittskyddsinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten) projektet MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning.

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag på mått och indikatorer för analys och utvärdering av antibiotikaförbrukningen ur ett kvantitativt (under- och överförskrivning) och kvalitativt perspektiv. De föreslagna indikatorerna bör följas nationellt och kan med fördel användas på landstingsnivå.

MIRA-rapport: Indikatorer för uppföljning av antibiotika i primärvården
Ett viktigt verktyg för att utvärdera om antibiotika används enligt behandlingsrekommendationer är att analysera, sammanställa och återkoppla diagnoskopplade antibiotikaförskrivningsdata. Det är angeläget att insamlingen av diagnoskopplade data sker på ett enhetligt sätt så att resultaten blir jämförbara med varandra och över tid.

Läs publikationen MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning

Vägledning för att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård

Denna vägledning syftar till att vara ett underlag för hur diagnoskopplad antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner kan samlas in i primärvård och vilka olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid tolkning av sådana data. Vägledningen bygger på MIRA klass 2 indikatorerna.

Läs publikationen Vägledning följa upp förskrivning antibiotika primärvård

Övervakning av komplikationer till luftvägsinfektioner

Folkhälsomyndigheten påbörjade under 2014 ett samarbete med Stockholms läns landsting (SLL).

Det primära syftet med projekt var att bygga en uppföljningsmodell för att kontinuerligt identifiera eventuella komplikationer till luftvägsinfektionerna otit, tonsillit samt sinuit.

Läs mer

Metoden för denna uppföljningsmodell presenteras här (PowerPoint, 3,3 MB)

Antibiotic use and bacterial complications following upper respiratory tract infections: a population-based study

PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet drivs av SKL och är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. MIRA klass 2 indikatorer finns inbyggda i PrimärvårdsKvalitet. Systemet ger stöd för vårdcentralerna att följa upp och förbättra sitt arbete. Vårdcentraler som använder PrimärvårdsKvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

Läs mer om PrimärvårdsKvalitet

Gå till toppen av sidan